Радіаційні, хімічні, біологічні, ядерні загрози (СBRN-defence) в контексті доктрини кримінального права України

Автор(и)

  • О.О. ТИТАРЕНКО старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з підготовки військ Київського інституту Національної гвардії України, Україна https://orcid.org/0000-0002-3271-9402
  • О.В. ШАМАРА радник директора ДНУ ІІБП НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-0571-0437

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2024.2(49).306294

Ключові слова:

ядерна безпека, радіаційна безпека, хімічна безпека, біологічна безпека, кримінально-правовий захист, доктрина кримінального права у сфері РХБЯ-загроз, кримінальне законодавство

Анотація

Стаття містить аналіз кримінального законодавства України у сфері ядерної радіаційної, хімічної, біологічної загрози (далі – РХБЯ-загрози). Визначено стан кримінально-правового захисту населення від РХБЯ-загроз в умовах формування доктрини кримінального права України на тлі повномасштабної агресії російської федерації проти України, а також визначено шляхи формування актуальної системи кримінально-правового забезпечення у сфері РХБЯ-загроз.

Біографії авторів

О.О. ТИТАРЕНКО, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з підготовки військ Київського інституту Національної гвардії України

доктор юридичних наук, доцент

О.В. ШАМАРА, радник директора ДНУ ІІБП НАПрН України

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент

Посилання

Попередження, оповіщення та прогнозування загрози хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних інцидентів. вимоги до системи: Інструкція (ПТКП 10-25(148)/ STANAG 2497): затверджена наказом Командувача Сил підтримки Збройних Сил України від 20.04.23 р. № 35а. URL:https://sprotyvg7.com.ua/wp-content/uploads/2023/06/%D1%85%D1%96%D0 %BC-%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80.pdf (дата звернення: 20.03.2024).

Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду від 17 липня 1998 року (м. Рим). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text

Мовчан Р.О. “Воєнні” новели Кримінального кодексу України: правотворчі та правозастосовні проблеми: монографія. Київ: Норма права, 2022. 241 с.

Новели кримінального законодавства України, прийняті в умовах воєнного стану: наук.-практ. комент. / А.А. Вознюк, О.О. Дудоров, Р.О. Мовчан, С.С. Чернявський та ін.; за ред. А.А. Вознюка, Р.О. Мовчана, В.В. Чернєя. Київ: Норма права, 2022. 278 с.

Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань: Закон України від 23.08.23 р. № 3342-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3342-20#n347

Що відомо про потенційний теракт на ЗАЕС: можливі сценарії та алгоритм дій (04.07.23 р.). URL: https://tsn.ua/ato/scho-vidomo-pro-potenciyniy-terakt-na-zaes-mozhlivi-scenariyi-ta-algoritm-diy-2363647.html

Kelly, L. PutinwarnstheWest: Russiaisreadyfornuclearwar (14/03/2024). URL: https://www.reut ers.com/world/europe/putin-says-russia-ready-nuclear-war-not-everything-rushing-it-2024-03-13

Актуальні проблеми формування сучасної доктрини кримінального права України: монографія; за заг. ред. В.Я. Тація, Л.М. Демидової, В.І. Борисова. Харків: Право, 2021. 632 с.

Особливості реалізації міжнародного та національного законодавства про ядерну зброю: монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, І.Р. Пташник, І.І. Петровська, В.І. Розвадовський. – (Навчально-науковий юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника). Івано-Франківськ, 2017. 294 с. URL: https://v.gd/cJT5NK

Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Маслюк О.В. Особливості розслідування злочинів у сфері обігу радіоактивних матеріалів. Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. 88 с.

Доліщук М.Т., Плужнік О.І. Проблемні питання запобігання незаконному поводженню з радіоактивними матеріалами в Україні. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. № 2. С. 29-31. URL: https://doi.org/10.32850/sulj.2019.2-7

Зубанський М.К. Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв війни: дис. д-ра філософії (081-Право). – (Львівський ДУВС). Львів, 2023. 223 с. URL: https://www. lvduvs. edu. ua/documents_pdf/nauka/dorobok_zdobuvachiv/zubansky_d.pdf

Кваліфікація окремих кримінальних правопорушень проти воєнної безпеки України: навчальний посібник / А.Є. Фоменко, О.С. Юнін, В.С. Березняк, В.В. Шаблистий та ін. Київ: Алерта, 2023. 532 с.

Книженко О.О., Книженко С.О. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами: розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності. Юридичний бюлетень. Вип. 15. 2020. С. 112-121. URL: http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua/archive/2020/15/18.pdf

Леляк Я.О. Особливості протидії злочинності на території Чорнобильської зони відчуження: автореф. дис. ...канд. юрид. наук.: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – (Національна академія прокуратури України). Київ, 2015. 23 с.

Манжул І.В. Об’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 274 Кримінального кодексу України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2015. № 13. Т. 2. С. 74-77.

Маслюк О.В. Розслідування злочинів у сфері обліку радіоактивних матеріалів: автореф. …дис. канд. юрид. наук. Київ, 2008. 16 с

Плєва К.В. Кримінальна відповідальність за суспільно небезпечні діяння стосовно радіоактивних матеріалів: автореф. дис. .. канд. юрид. наук. Київ, 2005. 16 с.

Таран О.В., Сандул O.Г. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері незаконного обігу радіоактивних матеріалів. Ядерна та радіаційна безпека. 2018. № 3(79). С. 66-70. DOI: 10.32918/nrs.2018.3(79).10.

Торбєєв М.О. Злочини проти радіаційної безпеки: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: автореф. дис. ...к.ю.н.: 12.00.08 – (Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). – (Класичний приватний університет). 2019. 19 с.

Турлова Ю.А. Екологічна злочинність в Україні: кримінально-правові та кримінологічні засади протидії: монографія. Київ: Знання України, 2018. 459 с.

Турлова Ю.А., Поліщук Г.С., Козлюк Л.Г., Пєнязькова О.О. Злочини проти екологічної безпеки: проблемні питання систематизації. Ядерна та радіаційна безпека. 2021. № 2(90). С. 42-51. URL: https://doi: 10.32918/nrs.2021.2(90).05

Турлова Ю.А., Тернавська А.А., Козлюк Л.Г. та ін. Кримінологічний аналіз злочинів у сфері ядерної та радіаційної безпеки. Ядерна та радіаційна безпека. 2024. № 1(101). URL: https://nuclear-journal.com/index.php/journal/article/view/768/810

Шамсутдінов О.В. Кримінально-правова характеристика зброї масового знищення як конструктивної об’єктивної ознаки складу кримінального правопорушення (статті 439, 440 КК України). Право і безпека. 2022. № 2 (85) С.189-201. DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2022.2.18.

Концепція реформування кримінального законодавства України. URL: https://newcrim inalcode.org.ua/concept (дата звернення: 20.04.2024).

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.01 р. (в ред. від 01.01.24 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Актуальні проблеми кримінально-правової охорони громадської безпеки: матер. міжнарод. “кругл. столу”, м. Харків, 18 трав. 2018 р. Харків: Юрайт, 2018. 226 с.

Безпекова ситуація в Україні в умовах війни: стан, загрози, напрями забезпечення : матеріали наук.-практ. круглого столу, м. Київ, 26 верес. 2023 р. / редкол.: Вербенський М.Г., Опришко І.В., Кулик О.Г. та ін. Київ: ДНДІ МВС України, 2023. 301 с.

Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією: Закон України від 01.12.22 р. № 2804-IX (введення в дію відбудеться 29.06.24). URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2804-20#Text

Стратегія біобезпеки та біологічного захисту: Указ Президента України від 17.12.21 р. № 668/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668/2021#Text

Про біологічну безпеку та біологічний захист: проект закону України (24.04.23 р.). URL: http://surl.li/supzq

Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів: Закон України від 31.05.07 р. № 1103-V (в ред. від 31.12.23 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1103-16#Text

Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції: Закон України від 23.08.23 р. № 3339-IX (набирає чинності 16.09.24 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 3339-20#Text

Тенденція до зростання, а використання ворогом небезпечних хімічних речовин стало системним (05.04.24 р.). – (Офіційний сайт Збройних Сил України). URL: https://www.zsu.gov. ua/%e2%98%a3%ef%b8%8ftendencziya-do-zrostannya-a-vykorystannya-vorogom-nebezpechnyh-himi chnyh-rechovyn-stalo-systemnym

Від початку року росія 346 разів застосувала хімічну зброю проти українських військових – посол (09.03.24 р.). URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3837705-vid-pocatku-roku-rosia-346-raziv-zastosuvala-himicnu-zbrou-proti-ukrainskih-vijskovih-posol.html

Гриб Вікторія. Як Україна готується адаптувати стандарти CBRN під військові реалії. URL: https://interfax.com.ua/news/blog/963035.html

В Україні розроблять алгоритми дій на випадок хімічної, біологічної та радіаційної небезпеки (23.01.24 р.). URL: https://sud.ua/uk/news/ukraine/291269-v-ukraine-razrabotayut-algor itmy-deystviy-na-sluchay-khimicheskoy-biologicheskoy-i-radiatsionnoy-opasnosti

М.М. Гнатовський, Т.Р. Короткий, Н.В. Хендель Міжнародне гуманітарне право: довідник для журналістів. 2-ге вид., доп. Одеса: Фенікс, 2015. 92 с.

Текст проекту нового Кримінального кодексу України (станом на 25.02.24 р.). URL: https://newcriminal code.org.ua/upload/media/2024/02/26/kontrolnyj-tekst-proyektu-kk-25-02-2024.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-12

Номер

Розділ

Статті