Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Эта рукопись ранее не публиковалась и не отправлялась на рассмотрение редакциям других журналов (либо в комментариях для редактора ниже даны соответствующие пояснения).
  • Файл текста рукописи сохранен в формате OpenOffice, Microsoft Word, RTF или WordPerfect.
  • Интернет-ссылки в тексте сопровождаются полными корректными адресами URL.
  • Текст набран шрифтом размером 12 pt с одинарым межстрочным интервалом; авторские акценты выделяются курсивом, а не подчеркиванием (везде, кроме адресов URL); все иллюстрации, графики и таблицы расположены непосредственно в тексте, там, где они требуются по смыслу (а не в конце документа).
  • Текст соответствует стилистическим и библиографческим требованиями, изложенным в Руководстве для авторов раздела "О журнале".
  • Если материал подается в рецензируемый раздел журнала, при оформлении файла были выполнены инструкции относительно Гарантий слепого рецензирования.

Керівництво для авторів

Редакційна колегія журналу звертає увагу авторів статей, які подаються на розгляд та відбір для друку, на необхідність дотримання правил, встановлених Постановою президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”.
 
У зв’язку із зазначеним пропонуємо:
 
1)     Подавати статтю українською мовою, виготовлену у друкарський спосіб, та її електронну версію (структура та зміст якої повністю відповідають друкованому варіанту) у вигляді файлу:
 
–  у текстовому редакторі Word, шрифт – Times New Roman, з розширенням .doc, кегль – 13;
–  параметри сторінки – формат А-4, розташування тексту (таблиці) книжне, береги поля (верхній, нижній, лівий і правий краї) – 20 мм;
–  відстань між рядками – 1 інтервал;
–  кількість матеріалу однієї статті – не більше 15 стор. 
 
Стаття має передбачати такі обов’язкові структурні елементи:
 
·  УДК;
·  ім’я та прізвище (укр. та англ. мовами), науковий ступінь, вчене звання автора;
·  назва статті (укр. та англ. мовами);
·  анотації та ключові слова (укр., англ., рос.  мовами);
·  розв’язання проблеми, шляхом наукового вирішення завдання:
постановка проблеми (загальна характеристика);
результати аналізу наукових публікацій (досліджень), в яких започатковано розв’язання проблеми, виділення не вирішених її частин, котрим присвячується стаття;
наведення аргументів, які підтведжують актуальність і новизну роботи;
формування мети (постановка завдання) статті;
виклад основного матеріалу – опис вирішення завдання та обґрунтування наукової цінності та практичного значення визначених у статті результатів;
· висновки за результатами розв’язання проблеми та вирішення завдання, які визначають наукову новизну роботи. Можуть супроводжуватися пропозиціями, оцінками, гіпотезами, описаними у статті, а також визначенням перспектив подальших досліджень;
·  використана література. Бібліографічний опис списку використаних джерел може оформлятися автором за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання” або зі стилем OSCOLA (Стандарт Оксфордського університету для цитування юридичних документів) віднесених п. 11. Наказу МОН України від 12.01.17 р. № 40 до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій;
·  підпис, адреса (е-адреса), телефон автора.
 

2)     Подавати письмовий Відгук на статтю, підписану особою, що має науковий ступінь.

Відгук має бути чітко структурований та обґрунтований згідно з такими частинами:

·  актуальність теми;
·  новизна та обґрунтованість одержаних наукових результатів;
·  наукова (практична) цінність результатів;
·  висновок про можливість публікації в науковому виданні.
 
3)     Рукопис статті та Відгук мають бути ретельно вичитаними, виправленими і підписаними відповідними особами.   
 

4)    Окремим файлом автори подають електронну версію розширеної анотації статті  (до 1 сторінки формату А-4) англійською мовою, яка буде розміщена на веб- сторінці журналу, відповідно до наказу Монмолодьспорту України “Про затвердження порядку формування переліку наукових фахових видань України” від 17.10.12 р. № 1111.  

Положення про конфіденційність

Имена и электронные адреса, указанные пользователями при регистрации на этом сайте, будут использоваться исключительно для выполнения внутренних технических задач этого издания; они не будут предоставляться сторонним лицам.