Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Інформація і право?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Редакційна колегія журналу звертає увагу авторів статей, які подаються на розгляд та відбір для друку, на необхідність дотримання правил, встановлених Постановою президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”.
 
У зв’язку із зазначеним пропонуємо:
 
1)     Подавати статтю українською мовою, виготовлену у друкарський спосіб, та її електронну версію (структура та зміст якої повністю відповідають друкованому варіанту) у вигляді файлу:
 
–  у текстовому редакторі Word, шрифт – Times New Roman, з розширенням .doc, кегль – 13;
–  параметри сторінки – формат А-4, розташування тексту (таблиці) книжне, береги поля (верхній, нижній, лівий і правий краї) – 20 мм;
–  відстань між рядками – 1 інтервал;
–  кількість матеріалу однієї статті – не більше 15 стор. 
 
Стаття має передбачати такі обов’язкові структурні елементи:
 
·  УДК;
·  ім’я та прізвище (укр. та англ. мовами), науковий ступінь, вчене звання автора;
·  назва статті (укр. та англ. мовами);
·  анотації та ключові слова (укр., англ., рос.  мовами);
·  розв’язання проблеми, шляхом наукового вирішення завдання:
постановка проблеми (загальна характеристика);
результати аналізу наукових публікацій (досліджень), в яких започатковано розв’язання проблеми, виділення не вирішених її частин, котрим присвячується стаття;
наведення аргументів, які підтведжують актуальність і новизну роботи;
формування мети (постановка завдання) статті;
виклад основного матеріалу – опис вирішення завдання та обґрунтування наукової цінності та практичного значення визначених у статті результатів;
· висновки за результатами розв’язання проблеми та вирішення завдання, які визначають наукову новизну роботи. Можуть супроводжуватися пропозиціями, оцінками, гіпотезами, описаними у статті, а також визначенням перспектив подальших досліджень;
·  використана література. Бібліографічний опис списку використаних джерел може оформлятися автором за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання” або зі стилем OSCOLA (Стандарт Оксфордського університету для цитування юридичних документів) віднесених п. 11. Наказу МОН України від 12.01.17 р. № 40 до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій;
·  підпис, адреса (е-адреса), телефон автора.
 

2)     Подавати письмовий Відгук на статтю, підписану особою, що має науковий ступінь.

Відгук має бути чітко структурований та обґрунтований згідно з такими частинами:

·  актуальність теми;
·  новизна та обґрунтованість одержаних наукових результатів;
·  наукова (практична) цінність результатів;
·  висновок про можливість публікації в науковому виданні.
 
3)     Рукопис статті та Відгук мають бути ретельно вичитаними, виправленими і підписаними відповідними особами.   
 

4)    Окремим файлом автори подають електронну версію розширеної анотації статті  (до 1 сторінки формату А-4) англійською мовою, яка буде розміщена на веб- сторінці журналу, відповідно до наказу Монмолодьспорту України “Про затвердження порядку формування переліку наукових фахових видань України” від 17.10.12 р. № 1111.