Становлення військової поліції як невід’ємної складової військової юстиції України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2024.2(49).306292

Ключові слова:

військова поліція, військова юстиція

Анотація

У статті досліджуються трансформаційні процеси (причини, явища та закономірності), що відбуваються навколо створення правоохоронного органу у військовій сфері (військової поліції) та перспективи щодо відновлення повноцінної системи органів військової юстиції в Україні.

Біографія автора

М.В. БЕЛАНЮК, учений секретар ДНУ ІІБП НАПрН України

кандидат юрідичних наук, ст. дослідник

Посилання

Про Стратегію воєнної безпеки України. РНБО: Рішення від 25.03.21 р. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0022525-21#Text

Про стан виконання законів і постанов Верховної Ради України з питань правопорядку і заходи щодо посилення боротьби із злочинністю: Постанова ВР України від 26.01.93 р. № 2931-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2931-12#Text

Про військові формування на Україні: Постанова Верховної Ради України від 24.08.91 р. № 1431-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1431-12#Text

Про чисельність Збройних Сил України: Постанова Верховної Ради України від 22.12.98 р. № 327-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327-14#Text

Воєнна історія. – (Офіційний сайт Міністерства оборони України). URL: https://www. mil.gov.ua/ministry/istoriya.html

Історія створення Збройних Сил України. URL: https://sites.google.com/site/zahist56/ist oria-stvorenna-zbrojnih-sil-ukraieni

Про проект Закону України “Про військову міліцію в складі Збройних Сил України”: Постанова Президії Верховної Ради України від 15.11.93 р. № 3587-XII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/3587-12/conv#o2

Кучма Л.Д. Роль і завдання органів прокуратури в реалізації положень нової Конституції держави. Урядовий кур’єр.1996. 13 липня.

Про додаткові заходи щодо поліпшення дисципліни у Збройних Силах України та інших військових формуваннях: Директива Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України від 28.10.02 р. № 1-1/1384. Законодавство України з питань військової сфери: збірник законів та інших нормативно-правових актів. Кн. 3. Київ: Азимут-Україна. 2005. 560 с. С. 156.

Медведько О.І. Проблеми реформування досудового слідства в Україні: матеріали міжнародного “круглого столу” Реформування системи правоохоронних органів України та міжнародний досвід трансформації поліції в країнах Центральної та Східної Європи / за заг. ред. О.С. Бодрука. Київ: Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБОУ, 2006. 190 с. С. 24-26.

Функціонування демократичних інституцій в Україні: Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи від 19 квітня 2007 р. № 1549(2007) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_760#Text

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року “Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів”: Указ Президента України; Концепція від 08.04.08 р. № 311/2008 URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/311/2008#Text

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції України: Розпорядження Кабінету Міністрів України; План; Заходи від 27.08.08 р. № 1153-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1153-2008-%D1%80#Text

Офіційний сайт Міністерства юстиції. URL: https://minjust.gov.ua/m/str

Нариси до історії Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України ; за ред. В.І. Борисова та В.С. Батиргареєвої. Харків: Право, 2015. 192 с. іл. С. 113. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/900/2010#Text

Про ліквідацію військових апеляційних та військових місцевих судів. Указ Президента України від 14.09.10 р. № 900/2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/900/ 2010#Text

Дмитренко Н.А. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у Збройних Силах України: дис. докт. філософії: 081 - Право / Дмитренко Наталя Андріївна. Херсон – Одеса. 2020. 235 с. URL: http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/Disertatsiya _Dmitrenko-20.07.pdf

Про прокуратуру: Закон України від 14.10.14 р. № 1697-VII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/card/1697-18

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури: Закон України від 19.09.19 р. № 113-ІХ. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/113-20#Text

Про систему досудового слідства України та статус слідчих: проект Закону України від 02.12.14 р. № 1187. URL: https://ips.ligazakon.net/document/JH0WZ00A?an=107

Про військову поліцію: проект Закону України від 21.01.15 р. № 1805. URL: https://w1. c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53648

Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України: наказ Служби зовнішньої розвідки; Інструкція від 06.02.13 р. № 35. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0326-13#Text

Постанова Верховної Ради України від 14.05.15 р. № 428-VIII URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/card/428-19

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України повноважень на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень та здійснення оперативно-розшукової діяльност: проект Закону № 2804. URL: https://rpr.org.ua/draft-laws/2804

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності пошуку і фіксації фактичних даних про протиправні діяння у Збройних Силах України: проект Закону від 09.06.15р. № 2048а. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webpro c4_1?pf3511=55534

Висновок до проекту Закону України від 26.06.15 р. № 2047а. – (Одержаний ВР України). URL: https://ips.ligazakon.net/document/XH1KV68A?an=12

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності пошуку і фіксації фактичних даних про протиправні діяння у Збройних Силах України: проект Закону від 09.06.15 р. № 2048а. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web proc4_1?pf3511=55534

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації до національного законодавства положень статті 19 Конвенції: Закон України від 21.02.14 р. № 746-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/746-18#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення норм законів, схвалених 16 січня 2014 року: Закон України від 23.02.14 р. № 767-VII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/767-18#Text

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України від 15.04.14 р. № 1207-VII (Чинний). URL: https://ips.liga zakon.net/document/T141207?an=1

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки: Закон України від 07.10.14 р. № 1689-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1689-18#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції: Закон України від 12.02.15 р. № 198-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/198-19#Text

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно уточнення підслідності органів досудового розслідування: Закон України від 10.11.15 р. № 771-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/771-19#Text

Досвід країн ЄС у сфері організації миротворчих операцій та забезпечення підтримання громадської безпеки у зоні їх проведення: семінар за міжнародною участю у Національній академії державного управління при Президентові України від 11.11.15 р. URL: http://nationalsecurity.org. ua/2015/11/18/4024

Про Військову поліцію: пояснювальна Записка до проекту Закону України. – (Офіційний портал Верховної Ради України). URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 =53648

Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Soare et autres c. Roumanie” (Заява № 24329/02) від 22.02.2011 р. URL: http://hudoc. echr.coe.int/eng?i=001-103591

Тотальна безкарність в зоні АТО: Розслідування вбивств та зникнень. Дослідження здійснено під загальною редакцією Н. Волкової. URL: https://mart-ngo.org.ua/wp-content/upl oads/2019/04/2016-02-29-15_57_38-1.pdf

Листи ДНУ ІІБП НАПрН України від 09.02.23 р. № 31, від 09.02.23 р. № 32, від 07.06.23 р. № 99.

Про Державне бюро військової юстиції: проект Закону України від 28.01.22 р. № 6569. – (Одержаний ВР України). URL: https://ips.ligazakon.net/document/JI06879A?an=370

Про Військову поліцію: проект Закону від 15.02.22 р. № 6569-1. URL: https://itd.rada. gov.ua/billInfo/Bills/Card/39001

Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави: Указ Президента України № 837/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/8372019-30389

Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії: Указ Президента України № 36/2022. URL: https://www.president.gov.ua/doc uments/362022-41285

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”: Указ Президента України № 473/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4732021-40121

Про порядок денний одинадцятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання: Постанова Верховної Ради України; Порядок денний: Перелік від 06.02.24 р. № 3562-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3562-20/find?text=6569

Лист МВС України від 18.05.23 р. № 62731/12-599-2023.

Лист Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України від 17.08.22 р. № 04-27/13-2022/136705.

Підсумкове засідання Робочої групи Комітету з питань правоохоронної діяльності щодо опрацювання питання створення системи військової юстиції в Україні: прес-служба Апарату Верховної Ради України. – (Опубліковано 24.06.24 р. о 14:04). URL: https://www. rada.gov.ua/news/news_kom/249930.html

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення та посилення самостійності Воєнної поліції України та Спеціалізованої воєнної прокуратури: проект Закону від 29.05.24 р. №11306. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44322

Про Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023 – 2027 роки: Указ Президента України; План від 11.05.23 р. № 273/2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/2023#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-12

Номер

Розділ

Статті