Право на забуття у парадигмі “глобального села”: до питання реалізації

Автор(и)

  • В.С. БАТИРГАРЕЄВА головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України, директор НДІ ВПЗ ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0003-3879-2237

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2024.2(49).306139

Ключові слова:

право за забуття, право на недоторканність приватного життя, інформаційне суспільство, “глобальне село”, парадокси реалізації права

Анотація

Настання інформаційної ери в історії людства викликало й зміну парадигми суспільних зв’язків, перетворивши їх формат, за влучним висловом Маршалла Мак-Люена, на “глобальне село”. В цій парадигмі важливим засобом убезпечення людини від неконтрольованого поширення стосовно неї небажаної інформації стає право на забуття. У статті розкривається природа права на забуття, його взаємозв’язок із феноменом privacy, аналізуються положення європейського законодавства та практики. Звертається увага на той факт, що в Україні, попри наявну потребу в існуванні цього інструменту для захисту чутливої для особи інформації, не розроблено законодавчого алгоритму ефективної реалізації розглядуваного права. Констатується, що в юридичному і технічному плані реалізація права на забуття є достатньо непростою, оскільки визнання генетичного зв’язку стану забуття із правом на недоторканність приватного життя у парадигмі “глобального села” змушує правозастосувача щоразу шукати розумний баланс між бажанням людини обмежити доступ до певної інформації та іншими основними правами і свободами людини (свобода вираження думки, право користувачів на доступ до будь-яких форм інформації тощо). З огляду на ситуацію правової невизначеності у статті робиться висновок, що існує два способи усунути цю прогалину. Перший із них – пришвидшити роботу із прийняття нового Закону України “Про захист персональних даних”, положення якого присвячувалися б, у тому числі, практичним питання реалізації та захисту права на забуття; другий – розробити окремий нормативно-правовий акт, повністю присвячений аналізованому праву. При цьому, опрацьовуючи відповідний механізм ефективної реалізації права на забуття, слід ураховувати ті аспекти, що призводять на практиці до парадоксальних за своїм змістом ситуацій, як-от: неспівпадіння традиційних фізичних кордонів із кордонами “глобального села”, Streisandeffect, непропорційність вжитих зусиль і досягнутого результату, конфлікт минулого людини із можливістю її подальшої соціалізації у соціумі тощо.

Біографія автора

В.С. БАТИРГАРЕЄВА, головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України, директор НДІ ВПЗ ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України

доктор юридичних наук, професор

Посилання

Мак-Люен М. Галактика Гутенберга: Створення людини друкованої культури / пер. з англ. А. Юдіна. Київ: Ника-Центр, 2004. 432 с.

Сірант М.М. Теоретико-правовий аналіз інноваційних проявів феноменів держави і права в умовах інформаційного суспільства. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Юридичні науки. 2014. № 807. С. 59-63.

Чернолуцкий Р. Право на забвение как способ защиты персональных данных. URL: https://protocol.ua/ru/ruslan_chernolutskiy_pravo_na_zabvenie_kak_sposob_zashchiti_personalnih_dannih

Право на забуття: колишні злочинці можуть вимагати анонімізувати інформацію про свій злочин в архівах новинних сайтів – ЄСПЛ. URL: https://dslua.org/publications/pravo-na-zabuttia-kolyshni-zlochyntsi-mozhut-vymahaty-anonimizuvaty-informatsiiu-pro-sviy-zlochyn-v-arkhivakh -novynnykh-saytiv-yespl

Mayer-Schönberger V. Delete: the Virtue of Forgetting in the Digital Age. Princeton: Princeton University Press, 2009. 272 с.

Rosen J. The Right to Be Forgottenю. Stanford Law Review.Vol. 64. February 2012. Р. 88-92.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/995_004#Text

Shoor E. A. Narrowing the Right to Be Forgotten: Why the European Union Needs to Amend the Proposed Data Protection Regulation. Brooklyn Journal of International Law. 2014. Vol. 39. Is. 1. P. 487-519.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation). Document 52012PC0011. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52012PC0011

Совгиря О., Ремінська Ю. Право на забуття: міркування з точки зору конституційно-правової “матерії”. Український часопис конституційного права. 2021. № 3. С. 24-35.

Acquisti A., Brandimarte L., Loewenstein G. Privacy and human behavior in the age of information. Science. 30 Jan 2015. Vol. 347. Is. 6221. P. 509-514.

Bennett Steven C. The “Right to Be Forgotten”: Reconciling EU and US Perspectives. Berkeley Journal of International Law. Vol. 30. Is. 1. Р. 161-195.

Bolton R.L. The Right to Be Forgotten: Forced Amnesia in a Technological Age. John Marshall Journal of Information Technology & Privacy Law. 2015. Vol. 31. Is. 2. P. 133-144.

Cofone I.N. The Right to be Forgotten. A Canadian and Comparative Perspective / edited by Ignacio Cofone. 1st ed. (February 7, 2020). Publisher:Routledge, 2020. 130 p.

Dowdell J. W. An American Right to Be Forgotten. Tulsa Law Review. 2017. Vol. 52. № 2. Р. 311-341.

Kate E. The End of Forgetting: Growing Up with Social Media. Cambridge: Harvard University Press, 2019. 180 р.

Gstrein O.J. Right to be forgotten: european data imperialism, national privilege, or universal human right? Review of European Administrative Law. 2020. Vol. 13. Is. 1. P. 125-152.

Kohl U. The right to be forgotten in data protection law and two western cultures of privacy. International and Comparative Law Quarterly.Vol 72. July 2023. P. 737-769.

Kwak C., Lee J., Lee H. Could You Ever Forget Me? Why People Want to be Forgotten Online. Journal of Business Ethics. 2022. Vol. 179. Is. 1. P. 25-42.

Neville A. Is it a Human Right to be Forgotten? Conceptualizing the World View. Santa Clara Journal of International law. Vol. 15. Is. 2. 2017. Р. 157-172.

Newman A. L. What the “right to be forgotten” means for privacy in a digital age. Science. 30 Jan 2015. Vol. 347. Is. 6221. P. 507-508.

Szeghalmi V. Difficulties Regarding the Right to Be Forgotten in the Case Law of the Strasbourg Court. Athens Journal of Law. 2018. Vol. 4. Is. 3. P. 255-270.

Tzanou M. The Unexpected Consequences of the EU Right to Be Forgotten: Internet Search Engines as Fundamental Rights Adjudicators. In book: Forthcoming, Personal Data Protection and Legal Developments in the European Union. Pennsylvania: IGI Global, 2020. P. 279-301.

Townend J. Data protection and the “right to be forgotten” in practice: a UK perspective. International Journal of Legal Information. March 2017. Vol. 45. Is. 1. P. 28-33.

Литвиненко А.А. Реалізація права на забуття в контексті знищення персональних даних осіб щодо їхньої судимості чи підозри в скоєнні ними злочинів: практика Європейського Суду з прав людини та судів США. Часопис Київського університету права. 2019/4. С. 379-389.

Попович Т.П. Право на забуття: змістовні аспекти. Право на забуття: зб. ст. / за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2021. С. 72-85.

Радутний О.Е. Великі дані: поняття, ознаки та виклики (кримінально-правовий аспект). Інформація і право. № 1(44)/2023. С. 88-104.

Размєтаєва Ю.С. Право бути забутим: витоки та перспективи: зб. ст. “Право на забуття” / за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2021. С. 115-131.

Сухорольський П.М. Право на забуття і свобода вираження поглядів: особливості балансування: зб. ст. “Право на забуття” / за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2021. С. 146-162.

Сухорольський П. Право бути забутим у правовій системі Європейського Союзу: реалії, проблеми та перспективи: спеціальне видання наукових статей Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформаці. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. С. 90-101.

Турбін Д.О., Буга В.В. Право на забуття в системі захисту персональних даних. Правовий часопис Донбасу. 2020. Вип. 1(70). С. 46-54.

Уколова В.О. Право на забуття як особисте немайнове право люлини. Молодий вчений. 2019. № 11 (75). С. 407-410.

Баранов О.А. Трансформація правових систем – засаднича умова сталого розвитку. Інформація і право. № 2(45)/2023.С. 9-32.

Уханова Н.С., Бойко О.В. Проблеми інформаційного протиборства і додержання прав людини в контексті розбудови інформаційного суспільства. Інформація і право. № 2(2)/2011. С. 71-77.

Верголяс О.О. Інформаційно-правове забезпечення спеціальних інформаційних операцій. Інформація і право. № 4(27)/2018.С. 126-133.

Дубняк М.В., Грачова О.Ю. Правове регулювання цифрової економіки. Інформація і право. № 1(44)/2023.С. 79-87.

Золотар О.О. Особливості інформаційної безпеки людини в умовах гібридної війни. Інформація і право. № 3(22)/2017.С. 124-131.

Коваленко Л.П. Теоретичні проблеми розвитку інформаційного права України: монографія. Харків: Право, 2012. 248 с.

Мандзюк О.А. Цілі і завдання аналітичної діяльності у сфері інформаційних відносин. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 1. С. 110-113.

Пилипчук В.Г., Дзьобань О.П., Феномен інформації: історико-правові та філософські аспекти. Інформація і право. № 1(13)/2015. С. 5-14.

Пилипчук В.Г., Компанцева Л.Ф., Кудінов С.С., Доронін І.М., Дзьобань О.П., Акульшин О.В., Заруба О.Г. Становлення і розвиток системи стратегічних комунікацій сектору безпеки і оборони України: монографія / за заг. ред. В.Г. Пилипчука. Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2018. 272 с.

Рудник Л.І. Стан дотримання інформаційних прав в умовах ведення інформаційної війни. Проблеми міжнародних відносин. 2015. Вип. 10-11. С. 333-348.

Тихомиров О.О. Еволюція інформаційних прав людини. Інформація і право. № 1(44)/2023. С. 50-57.

Ященко В.А. Предмет і метод інформаційного права в сучасних дискусіях. Інформація і право. № 4(43)/2022. С. 50-58.

Judgment in Case C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González. Court of Justice of the European Union, 13 May 2014. URL: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140070en.pdf

Огляд права на забуття. URL: https://support.google.com/legal/answer/10769224?hl=uk

Маложон О.І. Четверте покоління прав людини в контексті української сучасності. Юридичний науковий електронний журнал. № 12/2021. С. 41-44.

Щокіна О.О. “М’яке право” у системі регулювання корпоративних відносин. Теорія і практика правознавства. Вип. 2 (14). 2018. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2018_2_12

Запити на видалення контенту відповідно до законодавства ЄС у сфері захисту персональних даних. URL: https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview?hl=uk-UA

Видалення контенту через порушення авторських прав. URL: https://transparencyr eport.google.com/copyright/overview?hl=uk&browse_copyright=ce:owner;size:6&lu=copyright_proce ss&copyright_process=p:1

Кіріяк О.В. Право на забуття: як не забути про головне: зб. ст. “Право на забуття” / за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2021. С. 15-24.

Larson R. Forgetting the First Amendment: How Obscurity-Based Privacy and a Right to Be Forgotten Are Incompatible with Free Speech. Communication. Law and Policy. 2013. Vol. 18. Is. 1. Р. 91-120.

Charter of Fundamental Rights of the European Union. URL: https://en.wikisource.org/ wi ki/Charter_of_Fundamental_Rights_of_the_European_Union#Article_8_Protection_of_personal_data

Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних: Конвенція Ради Європи від 28 січня 1981 року № 108 (офіційний переклад). Інформація і право. № 3(9)/2013. С. 143-149.

Кебус А.В. Законодавства України та держав Європейського Союзу щодо кримінально- правового захисту персональних даних. Часопис Київського університету права. 2023/1. С. 202-206.

Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних: Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 24 жовтня 1995 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_242#Text

Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС: Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року (Загальний регламент про захист даних). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text

Размєтаєва Ю. Формування новітніх прав людини під впливом IT. ІТ право: проблеми та перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 7 груд. 2018 р. Львів, 2018. С. 93-98.

Brookman J. Euro Security Experts Deem “Right to be Forgotten” Impossible. Free Expression, Privacy & Data. December 4, 2012. URL: https://cdt.org/insights/euro-security-experts-deem-right-to-be-forgotten-impossible.

Славко А.С., Рєпін Д.А. Механізм реалізації та захисту права на забуття. Юридичний науковий електронний журнал. № 8/2020. С. 522-525.

Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.10 р. № 2297-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 34. Ст. 481.

Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and the free movement of such data and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA. Official Journal of the European Union. L 119.4.5.2016. P. 89-131.

Council Framework Decision 2009/315/JHA of 26 February 2009 on the organisation and content of the exchange of information extracted from the criminal record between Member States. Official Journal of the European Union.L 93.7.4.2009. P. 23-32.

Про захист персональних даних: проєкт закону України від 25.10.22 р. № 8153. URL: blob:https://itd.rada.gov.ua/6f49966a-d45a-4013-a7c7-e5bbea5d407c

Проект вищезазначеного закону включений до порядку денного одинадцятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання: Постанова Верховної Ради України від 06.02.24 р. № 3562-IX. Офіційний вісник України. 2024. № 20. 29 лют. 2024 р. Ст. 1260.

Пояснювальна записка до проекту закону України “Про захист персональних даних”. URL: blob:https://itd.rada.gov.ua/e855d9df-6b32-40b9-a2e7-7a03c0e1bc22

Рішення Сихівського районного суду м. Львова від 22 серпня 2019 р., справа № 464/2809/19.

Cacciottolo M. The Streisand effect: When censorship backfires. URL: https://www.bbc. com/news/uk-18458567

Backes M., Druschel P., Tirtea R. The Right to Be Forgotten – Between Expectations and Practice. European Network and Information Security Agency. 2012. 22 р. URL: https://www.enisa. europa.eu/publications/the-right-to-be-forgotten

Висоцька О.В Україні запустили реєстр педофілів. URL: https://minjust.gov.ua/news/ ministry/olena-visotska-v-ukraini-zapustili-reestr-pedofiliv?fbclid=IwAR2grEADOmsh2nMYbl0ARVw4 Abq60yL_RTIEvAwTOZvva_DyUMCq-WAPS3w

В Україні запустили реєстр педофілів: хто матиме до нього доступ. URL: https://tsn.ua/ ukrayina/v-ukrayini-zapustili-reyestr-pedofiliv-hto-matime-do-nogo-dostup-2461183.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-12

Номер

Розділ

Статті