Інформаційно-цифровий континуум як соціокультурний феномен: до проблеми концептуалізації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2024.2(49).306137

Ключові слова:

інформація, цифрова культура, цифровізація, інформаційний простір, цифровий простір, інформаційно-цифровий континуум

Анотація

Показано, що цифрове середовище значною мірою зумовлює зміни в соціальній комунікації, поширенні інформації та знання, формуванні аксіологічних структур соціальних груп, самоідентифікації особистості тощо. Обґрунтовується, що широта поширення цифрового інформаційного простору та глибина його проникнення у повсякденність визначили необхідність уточнення категоріального апарату для його позначення й дослідження. Запропоновано категорію “інформаційно-цифровий континуум” для позначення усієї множини наявних цифрових пристроїв і феноменів цифрової культури, об’єднаних єдиною основою.

Біографія автора

О.П. ДЗЬОБАНЬ, головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор філософських наук, професор

Посилання

Хаустова М.Г. Вигоди, ризики та проблеми цифровізації суспільства: загально-теоретичний аспект. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. № 5. С. 753-759.

Хаустова М.Г. Державна політика в умовах цифровізаціі суспільства. Міжнародний досвід реалізації програм та стратегії цифровізації. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 2. С. 209-216.

Фокіна-Мезенцева К.В., Саюн А.О. Економіка і менеджмент в умовах цифровізації. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2022. № 28. С. 39-53.

Ящишина І.В., Боднарчук Т.Л. Соціальні наслідки цифровізації: досвід Європейського Союзу. Наука та наукознавство. 2022. № 3. С. 3-20.

Кузнєцов О.М. Безпековий вимір цивілізаційних змін у контексті цифровізації суспільства. Освітній дискурс. 2021. Вип. 30. С. 18-26.

Kovalenko I., Meliakova Y., Kalnytskyi E., Nesterenko K. Postpanopticon: Controland Mediainthe New Digital Reality. Filosofija, Sociologija. 2023. 34 (3). P. 219-227.

Кастельс М. Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства ; пер. Е.Г. Ганиш, А.Б. Волкова. Київ: Ваклер, 2007. 304 с.

Кастельс М. Інформаційна доба. Економіка, суспільство та культура. URL: https://book mood.com.ua/ua/manuel-kastels-informacionnaya-epoha-ekonomika-obschestvo-i-kultura-24131802 (дата звернення: 17.03.2024).

Кононюк А. Ю. Нейронні мережі і генетичні алгоритми. Київ: “Корнійчук”, 2008. 446 с.

Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс: монографія. Київ: НВЦ Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, 2010. 230 с.

Sanchez J., Canton M. Microcontroller programming: the microchip PIC. URL: https://ejviva nco.files.wordpress.com/2009/06/microcontroller-programming-the-microchip-pic.pdf (last accessed: 17.03.2024).

Дзьобань О.П. Філософія інформаційних комунікацій: монографія. Харків: Майдан, 2012. 224 с.

Дзьобань О.П. Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади: монографія. Харків: Майдан, 2013. 360 с.

Зайцева О.І., Шукліна В.В. Формування культури усвідомленого цифрового споживання. Науковий вісник Льотної академії. Серія: “Економіка, менеджмент та право”. 2023. Вип. 8. С. 92-100.

Інформація, інновації, інтелектуальна власність та їх захист в Україні: досвід пізнання, проблеми розуміння та шляхи їх вирішення: монографія / кол. авт.: С.Г. Гордієнко, О.П. Дзьобань, В.Я. Настюк, О.В. Соснін, М.С. Гордієнко, О.С. Гордієнко; за заг. ред. С.Г. Гордієнка. Київ: Юрінком Інтер, 2023, 772 с.

Бакумов О.С., Марчук М.І., Гудзь Т.І., Венглінський О.О. Інформація: до питання про змістову еволюцію терміна. Право і безпека. 2021. № 3. С. 19-28.

Сємко М.О., Крахмальов О.В. Електронна інформація як докази. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: “Актуальні проблеми розвитку українського суспільства”. 2021. № 1. С. 48-51.

Трофименко Т.Г. Дослідження макросистеми “людина-інформація-ситуація”. Перспективи. – (Соціально-політичний журнал). 2021. № 4. С. 61-71.

Черемнова А.І., Бєлік Л.С. Цифрова інформація як об’єкт експертного дослідження в умовах діджиталізації: проблеми та перспективи розвитку. Криміналістика і судова експертиза. 2023. Вип. 68. С. 57-65.

Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Віртуальна реальність і кіберпростір як атрибути сучасного суспільства. Інформація і право. № 4(35)/2020. С. 9-21.

Горліченко С.О. Особливості формування сучасних дефініцій кіберпростору. Інтернаука. – (Міжнародний науковий журнал). 2023. № 14. С. 53-59.

Федоренко Т.В., Федоренко В.В. Основні положення кіберпростору: поняття та сутність. Modern scientific journal. 2023. Вип. 2. С. 68-72.

Дзьобань О.П., Жданенко С.Б. Віртуальна реальність: метафізичний сенс. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: “Філософія, філософія права, політологія, соціологія”. 2012. Вип. 2 (12). С. 97-104.

Дзьобань О.П., Мелякова Ю.В. Раціональні засади віртуальної реальності: зб. наукових праць Політологічний вісник. 2012. Вип. 59. С. 8-15.

Дзьобань О.П., Соснін О.В. Віртуальна реальність суспільства постмодерну як соціокультурне тло соціалізації “людини інформаційної”: зб. наукових праць Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Вип. 69 (1). С. 69-76.

Дзьобань О.П. Темпоральна складова у просторово-часовому континуумі віртуальної реальності. Стратегічні пріоритети. 2018. № 2 (47). С. 118-126.

Technology and the Future (8th Edition) / ed. by Albert H. Teich. Boston: St. Martin’s Press, 2000. 330 р.

Забара С.С., Зубко Р.А. Методи та засоби підвищення часової ефективності фрактального стиснення зображень. Інфокомунікаційні та комп’ютерні технології. 2022. № 1. С. 252-266.

Клапченко В.І., Краснянський Г.Ю., Кузнецова І.О., Гаць К.І. Фрактальне моделювання стохастичних процесів і розвиток статистичних уявлень. Управління розвитком складних систем. 2022. Вип. 49. С. 132-140.

Луценко А.О. Фрактальна геометрія у формоутворенні дизайну. Молодий вчений. 2022. № 12. С. 46-50.

Транскодинг. URL: https://audiocoding.cc/terms/transcoding (дата звернення: 29.02.2024).

Fineman B. Computers as people: human interaction metaphors in human-computer interaction. URL: http://mildabandon.com/paper/paper.pdf (last accessed: 29.02.2024).

Manovich L. The Language of New Media. Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press, 2001. 330 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-12

Номер

Розділ

Статті