Взаємозв’язок процесів парламентського контролю за виконанням прийнятих парламентом законів

Автор(и)

  • В.М. ФУРАШЕВ перший заступник директора з наукової роботи ДНУ ІІБП НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0001-7205-724X

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2024.2(49).306095

Ключові слова:

прийняття закону, парламентський контроль, правове регулювання, парламентські слухання

Анотація

Стаття, присвячена проблемам забезпечення дієвого правового регулювання на основі оптимізації виконання Верховною Радою України двох взаємопов’язаних функцій – прийняття законів та здійснення парламентського контролю. Закони будь-якої країни, в першу чергу, встановлюють правове регулювання діяльності органів державної влади на всіх рівнях у гармонічному поєднанні з правовим регулюванням сучасних соціально-суспільних відносин. Положення законодавчого акту не лише є обов’язковими для виконання, а й потребують відстеження їх виконання. Питання – хто повинен відслідковувати відповідність того чи іншого Закону України поняттю “право” та “правова держава”, залишається відкритим, й не лише на законодавчому рівні. Відповідь проста – “парламент”(хоча його ознакою є наявність палатних систем). У Конституції України 1996 р. це поняття ототожнюється з єдиним законодавчим органом країни – Верховною Радою України. Парламентський контроль спрямований не тільки на пошук недоліків та шляхів їх подолання щодо об’єктів управління, покликаний не лише оцінювати дисципліну виконання законодавчих актів, але й виносити рішення про те, наскільки ефективне саме правове регулювання в тій чи іншій сфері управління, які зміни доцільно внести до нормативно-правових актів для покращення стану їх виконання, а також наскільки нормативні акти відповідають сутності й закономірностям суспільних відносин. Аналіз статистичних даних кількості зареєстрованих законопроектів та прийнятих законів України, проведених слухань складами Верховної Ради України VIII та IX скликань показав, що, останнім часом, функція прийняття законів домінує у порівнянні зі здійсненням контролю за належним їх виконанням.

Біографія автора

В.М. ФУРАШЕВ, перший заступник директора з наукової роботи ДНУ ІІБП НАПрН України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Аналітика дня: Чи варто посилювати контрольну функцію парламенту законопроектом № 4131? Лабораторія законодавчих ініціатив. URL: https://parlament.org.ua/2020/11/11/parlament skij-kontrol (дата звернення: 27.02.2024).

Корж І.Ф. Законотворча діяльність громадян України: стан регулювання, проблеми розвитку. Правова інформатика. № 2(46)/2015. С. 39-46. URL: https://ippi.org.ua/korzh-if-zakonot vorcha-diyalnist-gromadyan-ukraini-stan-regulyuvannya-problemi-rozvitku (дата звернення: 17.02.2024).

Корж І.Ф. Принципи прозорості і відкритості електронного парламенту в умовах децентралізації державної влади України. Інформація і право. № 2(17)/2016. С. 32-42. URL: https://ippi.org.ua/korzh-if-printsipi-prozorosti-i-vidkritosti-elektronnogo-parlamentu-v-umovakh-detsen tralizatsii-derz (дата звернення: 17.03.2024).

Корж І.Ф. Комунікація влади і суспільства в умовах децентралізації. Інформація і право. № 1(20)/2017. С. 14-27. URL: https://ippi.org.ua/korzh-if-komunikatsiya-vladi-i-suspilstva-v-umovakh -detsentralizatsii-s-14-27 (дата звернення: 18.03.2024).

Корж І.Ф. Розвиток електронного парламентаризму як ознака подальшої демократизації держави. Інформація і право. № 3(26)/2018. С. 56-68. URL: https://ippi.org.ua/korzh-if-rozvitok-elektronnogo-parlamentarizmu-yak-oznaka-podalshoi-demokratizatsii-derzhavi-st-56-6 (дата звернення: 05.03.2024).

Корж І.Ф. Парламентський контроль у сферах духовності і культури: безпековий аспект. Інформація і право. № 3(38)/2021. С. 9-20. URL: https://ippi.org.ua/korzh-if-parlamentskii-kontrol-u-sferakh-dukhovnosti-i-kulturi-bezpekovii-aspekt-st-9-20 (дата звернення: 18.03.2024).

Корж І.Ф., Бірюк Л.І. Доступ до правової інформації в Україні в контексті європейських принципів партисипативної демократії. Право України. 2022. № 9. С. 43-61.

Корж І.Ф. Європейські принципи партисипативної демократії та їх впровадження в Україні. Інформація і право. № 1(40)/2022. С. 35-46. URL: https://ippi.org.ua/korzh-if-%D1%94 vropeiski-printsipi-partisipativnoi-demokratii-ta-ikh-vprovadzhennya-v-ukraini-st-35-45 (дата звернення: 27.02.2024).

Ланде Д.В. Формування семантичної мапи понять в галузі парламентського контролю. Інформація і право. № 4(47)/2023. С. 116-123. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/291611-%D0 %A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D 1%96-673730-1-10-20231127.pdf (дата звернення: 02.02.2024).

Фурашев В.М., Жиляєв І.Б., Механізм національного відновлення в системі європейського законодавства. Інформація і право. № 3(42)/2022. С. 31-39. URL: http://ippi.org.ua/ zhilyaєv-ib-furashev-vm-mekhanizm-natsionalnogo-vidnovlennya-v-sistemi-єvropeiskogo-zakonodavst va-s (дата звернення: 05.03.2024).

Брайчевський С.М. Створення тезаурусів нормативно-правової інформації в умовах цифровізації. Інформація і право. 2022. № 1(40). С. 61-71. URL: https://ippi.org.ua/braichevskii-s-m-stvorennya-tezaurusiv-normativno-pravovoi-informatsii-v-umovakh-tsifrovizatsii-st-6 (дата звернення: 04.03.2024).

Брайчевський С.М. Інтелектуальні агенти в сфері парламентського контролю. Інформація і право. № 1(44)/2023. С. 25-31. URL: https://ippi.org.ua/braichevskii-sm-intelektualni-agenti-v-sferi-parlamentskogo-kontrolyu-s-25-31 (дата звернення: 07.02.2024).

Корж І.Ф. Політична корупція та правова безпека України. Право України. 2009. № 6. С. 55-60.

Корж І.Ф. Принципи національного права в контексті правової безпеки України. Інформація і право. № 2(8)/2013. С. 105-112. URL: https://ippi.org.ua/korzh-if-printsipi-natsionalno go-prava-v-konteksti-pravovoi-bezpeki-ukraini (дата звернення: 27.02.2024).

Корж І.Ф. Концептуальні засади правової безпеки. Інформація і право. № 1(32)/2020. С. 55-65. URL: https://ippi.org.ua/korzh-if-kontseptualni-zasadi-pravovoi-bezpeki-st-55-65 (дата звернення: 27.02.2024).

Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан і проблеми: матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 30 берез. 2021 р. Київ: ДНУ ІІБП НАПрН України, 2021. 184 с. URL: https://ippi.org.ua/sites/default/files/zbirnik_tez_konferenciyi_30.03.2021_0.pdf (дата звернення: 17.02.2024).

Нормативно-правова інформація і парламентський контроль: матеріали наук.-практ. конф., Київ, 21 верес. 2023 р. / наук. керівник конф. Д.В. Ланде. Київ: ДНУ ІІБП НАПрН України 2023. 118 с. URL: https://ippi.org.ua/sites/default/ files/konferenciya_2023_maket.pdf (дата звернення: 17.02.2024).

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/254%D0 %BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 04.02.2024).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституції України (щодо повноважень Верховної Ради України) від 17.10.02 р. № 17-рп/2002: Справа № 1-6/2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-02#n54 (дата звернення: 15.02.2024).

Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.10 р. № 1861-VI, станом на 09.08.23 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text (дата звернення: 15.02.2024).

Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 04.04.95 р. № 116/95-ВР, станом на 09.08.23 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 25.02.2024).

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.18 р. № 2469-VIII, станом на 24.02.23 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n351 (дата звернення: 25.02.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-12

Номер

Розділ

Статті