Правове забезпечення протидії екстремізму

Автор(и)

  • Г.Б. МАЛАХОВ науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Україна https://orcid.org/0000-0002-5333-0666

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2024.1(48).300809

Ключові слова:

екстремізм, правове забезпечення, протидія екстремізму, ідеологія екстремізму

Анотація

Стаття присвячена аналізу правового забезпечення протидії тероризму. Встановлено, що світова спільнота визнає небезпеку екстремізму. Визначено зміст екстремізму як соціально-правового явища. Встановлено, що серед вчених відсутня єдність поглядів до розуміння екстремізму. Висвітлено міжнародний аспект проблеми протидії екстремізму. Узагальнено основні наукові підходи до розуміння правового забезпечення протидії екстремізму. На підставі цього сформульовано пропозиції щодо прийняття спеціального закону про протидію екстремізму.

Посилання

Гуцал А.Ф. Екстремізм. Енциклопедія сучасної України / ред. кол. І.М. Дзюба та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001 – 2022. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=18837

Мокляк В.В. Протидія терористичній діяльності в Україні: монографія. Харків: Юрайт, 2021. 204 с.

Стратегія національної безпеки України: Указ Президента України від 14.09.20 р. № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037

Бабій А.Ю. Кримінально-правова протидія екстремізм в Україні: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08 / Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України. Київ, 2021. 247 с.

Благодарний А.М. Удосконалення правової регламентації протидії екстремізму: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави, м. Київ, 4 квіт. 2019 р. Київ: Нац. акад. СБУ, 2019. С. 9-11.

Гожій В.Д. Адміністративно-правове забезпечення протидії екстремізму в Україні: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.07. Кривий Ріг, 2019. 218 с.

Дорохін Д.В. Нормативно-правове регулювання міжнародного співробітництва у сфері протидії релігійному екстремізму. Прикарпатський юридичний вісник. 2015. Вип. 3. Т. 4. С. 112-117.

Ірха Ю.Б. Окремі проблеми правового регулювання питань протидії екстремізму в Україні. Вісник Академії адвокатури України. 2013. № 1. С. 137-142.

Климчук В.П. Екстремізм в Україні: привід чи реальність? URL: http://legalweekly. com.ua/index.php?id=16061&show=news&newsid=123082

Колосков В.В. Законодавство України з питань боротьби з тероризмом та екстремізмом: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Протидія проявам тероризму, сепаратизму, екстремізму та нелегальній міграції в сучасних умовах: стан, проблеми та перспективи, м. Дніпро, 28 жовт. 2016 р. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. С. 75-79.

Кубальський В.Н. Система злочинів антидержавного екстремізму за законодавством України: матеріали міжнар. наук.-практ. “круглого столу” Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації, м. Харків, 15 трав. 2020 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. ред.), А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2020. С. 201-207.

Боротьба з тероризмом / за заг. ред. В.А. Ліпкана, Д.Й. Никифорчука, М.М. Руденка. Київ: Знання України, 2002. 254 с.

Чуваков О.А. Кримінально-правова протидія злочинам проти основ національної безпеки України: теорія і практика: автореф. дис. ...д-ра юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2017. 388 с.

Бабій А.Ю. Поняття, ознаки та сутність екстремізму. Вісник Чернівецького факультету Національного університету “Одеська юридична академія”. 2019. Вип. 4. С. 143-153.

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. URL: http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/995_015

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043

Назимко Є.С., Гожій В.Д., Тіточка Т.І. Міжнародно-правове забезпечення протидії екстремізму та деокупації окупованих територій. Юридичний електронний журнал. 2022. № 1. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2022/95.pdf

Декларація про заходи ліквідації міжнародного тероризму від 9 грудня 1994 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_502

Права людини і тероризм: Резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 22 грудня 2003 року № 58/174. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_f44

Шанхайська Конвенція про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом від 14 червня 2001 року. URL: http://ecrats.org/upload/iblock/2e5/1.pdf

Про загрозу для демократії з боку екстремістських партій і рухів у Європі: Резолюція ПАРЄ 1344 (203). URL: https://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/[documents,Sept_2003]/Res% 201344%20Rus.asp

Кашепов В.П. Кваліфікація злочинів екстремістської спрямованості. Кримінальне право. 2007. № 3. С. 30-34.

План дій з попередження насильницького екстремізму: документ Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй А/70/674 від 24 грудня 2015 р. URL: https://undocs.org/ pdf?symbol=ru/A/70/674 (дата звернення: 31.12.2020).

Боголюбов С.А. Чи потрібний закон про протидію політичному екстремізму? Адвокат. 2001. № 11. С. 96-98.

Капінос М.С. Механізми впливу державного управління на екстремізм як соціальну систему. Актуальні проблеми державного управління. 2012. Вип. 4. С. 69-72.

Васильчук Є.О. Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм у сучасній Україні. дис. …докт-ра політ. наук. 23.00.03. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ, 2016. 482 с.

Бабій А.Ю. Доктринальні підходи до визначення поняття “екстремізм”: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права, м. Київ, 24 квіт. 2020 р. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. С. 22-27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-06

Номер

Розділ

Статті