Забезпечення конфіденційності персональних даних у трудових відносинах у зв’язку з поширенням використання технологій штучного інтелекту

Автор(и)

  • Т.М. КРОНІВЕЦЬ завідувач кафедри фундаментальних і приватно-правових дисциплін факультету права, публічного управління та адміністрування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Україна https://orcid.org/0000-0002-5506-3418
  • В.С. ДОРОШ здобувачка першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 081 “Право” Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Україна https://orcid.org/0000-0002-2319-9732

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2024.1(48).300797

Ключові слова:

конфіденційність, персональні дані, трудові відносини, інноваційні технології, штучний інтелект

Анотація

У статті висвітлено проблемні питання забезпечення конфіденційності персональних даних у трудових відносинах, особливо в контексті поширення технологій штучного інтелекту. Наголошено на важливості врахування етичних аспектів та встановлення чітких правил використання персональних даних співробітників. Авторами проведено ґрунтовне дослідження нормативно-правової бази, яка регулює запровадження штучного інтелекту в різні сфери життєдіяльності суспільства, зокрема, і в трудові відносини. На основі зазначеного аналізу також наведено конкретні пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства шляхом прийняття Закону України “Про штучний інтелект”. Крім того, особливу увагу автори звернули на розробку практичних рекомендацій щодо впровадження ефективних стратегій і заходів, які здатні забезпечити високий рівень безпеки персональних даних співробітників.

Біографія автора

Т.М. КРОНІВЕЦЬ, завідувач кафедри фундаментальних і приватно-правових дисциплін факультету права, публічного управління та адміністрування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Yu X., Zhao Y. Dualism in data protection: Balancing the right to personal data and the data property right. Computer Law & Security Review. 2019. Vol. 35(5): 105318. URL: http://surl.li/ mjull (дата звернення: 19.10.2023).

Malgieri, G., Custers, B. Pricing privacy – the right to know the value of your personal data. Computer Law &Security Review. 2018. Vol. 34 (2). С. 289-303.

Спіцина Г.О., Гуцу С.Ф. Щодо питання правового захисту персональних даних працівників. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія Право. Вип. 76 (1). 2023. С. 255-260.

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР, станом на 01.01.20 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 11.09.2023).

Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.10 р. № 2297-VI, станом на 27.10.22 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text (дата звернення: 11.09.2023).

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.71 р. № 322-VIII, станом на 30.07.23 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 11.09.2023).

Zozulia I., Zozulia О., Melnychuk S., Luts L., Kronivets T., Karmazina C. Protection of the Right to Information on One’s Health by Authorized State Bodies. Systematic Reviews in Pharmacy. 2020. Vol. 11, Issue 10. С. 803-806.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.03 р. № 435-IV, станом на 05.10.23 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 11.10.2023).

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 212-24): Закон України від 07.12.84 р. № 8073-X, станом на 20.08.23 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/80731-10#Text (дата звернення: 11.09.2023).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 4 листопада 1950 р., станом на 01.08.21 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004# Text (дата звернення: 12.09.2023).

Загальна декларація прав людини: Декларація ООН від 10 грудня 1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 12.09.2023).

Загальний регламент про захист даних (GDPR). URL: https://gdpr-text.com/uk (дата звернення: 12.09.2023).

Право на повагу до приватного і сімейного життя: посібник за статтею 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод / пер. з доп. О. Дроздов, О. Дроздова. 2018. 83 с. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/1259d4263dac852ef056_file.pdf (дата звернення: 21.10.2023).

Чанишев Р.І. Проблеми розвитку та правового регулювання штучного інтелекту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень. У 2 т., м. Одеса, 19 трав, 2023 р. / за заг. ред. С.В. Ківалова. Одеса: Видавництво “Юридика”, 2023. Т. 1. С. 603-606.

Теличко І.О., Теличко О.А., Чабаненко Ю.С. Перспективи використання технологій штучного інтелекту у правовому середовищі: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference The process and dynamics of the scientific path. Vol 1., м. Афіни, 26 лют. 2021 р. Афіни, 2021. С. 85-87.

Охотнікова О.М., Дорош В.С. Штучний інтелект в процесі прийняття та реалізації управлінських рішень в сфері юридичного менеджменту. Krakowskie Studia Małopolskie. 2022. Nr. 4 (36). С. 78-93.

Спіцина Г.О., Федосенко Н.А. Актуальні питання міжнародно-правового регулювання захисту персональних даних працівників. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. № 2. С. 204-208.

Глушко Т.В., Камінський В.В. Інноваційний HR-інжиніринг на засадах компетентісного підходу. Вісник ХНТУ. 2022. № 2(81). С. 202-208.

Chua H.N., Ooi J.S., Herbland A. The effects of different personal data categories on information privacy concern and disclosure. Computers & Security. 2021. Vol. 110: 102453. URL: http://surl.li/mjtyd (дата звернення: 21.10.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-06

Номер

Розділ

Статті