Великі Дані для прийняття рішень і досягнення Цілей сталого розвитку: стан правового регулювання

Автор(и)

  • М.В. ДУБНЯК завідувач наукової лабораторії правового забезпечення цифрової трансформації, Наукового центру цифрової трансформації і права ДНУ ІІБП НАПрН України, старший викладач кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права, Україна https://orcid.org/0000-0001-7281-6568

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2024.1(48).300781

Ключові слова:

Цілі сталого розвитку, індикатори, бази даних, статистика, моніторинг, Великі Дані, прийняття рішень, право

Анотація

У статті досліджено значення використання Великих Даних у процесі прийняття рішень, зокрема, щодо досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР). Проаналізовано правове регулювання ЦСР в Україні з 2015 року. Встановлено інституційну систему збору та оприлюднення даних за показниками ЦСР в Україні. Виявлено, що дані оновлюються не системно, збираються не за усіма показниками. Це унеможливлює коригування рішень для досягнення ЦСР. Використання Великих Даних в показниках ЦСР може доповнити статистику та виявити нові окремі взаємозв’язки між індикаторами. Збір Великих Даних здійснюється, як правило, корпоративними структурами, які вклали значні кошти у формування баз даних, та використовують результати обробки Великих Даних у власних бізнес-моделях. Необхідне прийняття Стратегії досягнення ЦСР в Україні до 2030 року із правовим регулюванням про використання сучасних цифрових технологій збору, аналізу та залучення Великих Даних від бізнесу.

Біографія автора

М.В. ДУБНЯК, завідувач наукової лабораторії правового забезпечення цифрової трансформації, Наукового центру цифрової трансформації і права ДНУ ІІБП НАПрН України, старший викладач кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права

кандидат юридичних наук

Посилання

UN Big Data for Sustainable Development (2017). URl: https://www.un.org/en/global-issu es/big-data-for-sustainable-development (дата звернення: 22.02.2024).

Янчук Н.Д. (2009) Правове забезпечення концепції сталого розвитку сучасної держави: теоретико компаративістський аналіз: дис. ...к.ю.н.: 12.00.01 – теорія і історія держави і права; історія політичних і правових учень. Одеська національна юридична академія. Одеса, 195 с.

Непийвода В.П. (2006) Правове регулювання суспільних відносин щодо лісів у контексті сталого розвитку: дис. ...к.ю.н.: 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. Київ, 154 с.

Мартинова Н.О. (2016). Правове забезпечення сталого розвитку сільських територій: ...к.ю.н. 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 193 с.

Савельєва О.М. (2017) Предмет аграрного права України в умовах сталого розвитку: ...к.ю.н.: 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків. 220 с.

Курман Т.В. (2019) Теоретико-методологічні засади правового забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва: дис. ...д.ю.н: 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 506 с.

Шаповалова О.В. (2007) Адаптація господарського законодавства до вимог сталого розвитку: дис. ...д.ю.н. 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Київ. 500 с.

Сухорольський П.М. (2010) Міжнародно-правова охорона та регулювання сталого розвитку гірських регіонів (Альпійська і Карпатська конвенції): дис. ...к.ю.н.: 12.00.11 – міжнародне право. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 240 с.

Новицький В.В. (2015) Міжнародно-правовий вимір концепції сталого розвитку: дис. ...к.ю.н.: 12.00.11 – міжнародне право. Ужгородський національний університет. Ужгород. 195 с.

Гудіма Т.С. (2021) Господарсько-правове забезпечення реалізації грошово-кредитної політики держави на засадах сталого розвитку: дис. ...д.ю.н.: 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. Державна установа “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України”. Київ, 336 с.

Національний репозитарій академічних текстів. Економічні науки. URL: https://nrat. ukrintei.ua/searchdb (дата звернення (дата звернення: 22.02.2024).

Доповідь ООН про Цілі Розвитку Тисячоліття (2015). Нью-Йорк, 75 с. URL: https://web. archive.org/web/20170712121312/http://www.un.org/ru/millenniumgoals/mdgreport2015.pdf (дата звернення: 22.02.2024).

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: http://www.

un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R (дата звернення: 22.02.2024).

Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development. 17 Goals. URL: https://sdgs.un.org/goals (дата звернення: 22.02.2024).

High level Group for Partnership, Coordination and Capacity-Building for statistics for the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: https://unstats.un.org/sdgs/hlg/ (дата звернення: 22.02.2024).

Inter-agency and Expert Group on SDG Indicators. URL: https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs (дата звернення: 22.02.2024).

Revised list of global Sustainable Development Goal indicators. URL: https://unstats.un. org/sdgs/indicators/official%20revised%20list%20of%20global%20sdg%20indicators.pdf (дата звернення: 22.02.2024).

Lyytimäki J. (2019) Seeking SDG indicators. Nature Sustainability, 2(8) 646 p. Doi: 10.10 38/s41893-019-0346-7.

Wang X., Song C., Cheng C., Ye S., Shen S. (2021). Cross-national Perspectives on Using Sustainable Development Goals (SDGs) Indicators for Monitoring Sustainable Development: A Database and Analysis. Chinese Geographical Science, 31(4), p. 600-610. Doi: 10.1007/s11769-021-1213-9.

Нікітенко В.О., Метеленко Н.Г., Шапуров О.О. (2022). Концепція цифрової трансформації як чинник підтримки сталого екологічного, соціального та економічного розвитку. Humanities Studies, 12 (89). С. 142-152.

Перший Добровільний національний огляд щодо Цілей сталого розвитку в Україні за 2015 – 2019 рік. 117 с. URL: https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-10/VNR%20SDG%20 Ukraine%202020.pdf (дата звернення: 22.02.2024).

UN Secretary-General (2014). The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet Synthesis. URL: https://www.un.org/disabilities/documents/ reports/SG_Synthesis_Report_Road_to_Dignity_by_2030.pdf

Баранов О.А. (2023) Цивілізаційна місія цифрових трансформацій. Інформація і право. № 3(46)/2023. С. 25-41. DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.3(46).287067.

Федулова Л.І. (2020). Тенденції розвитку та впровадження цифрових технологій для реалізації цілей сталого розвитку. Економіка природокористування і сталий розвиток. С. 6-14.

Київстар. Бізнес. Розсилки Big Data. URL https://kyivstar.ua/business/products/client-por tait (дата звернення: 22.02.2024).

Дубняк М. (2023). Право на результати обробки даних у формі прогнозних висновків отриманих штучним інтелектом. Інформація і право. № 4(47)/2023. С. 136-146.

Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації від 01.01.22 р. № 0862-07. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0862-07#Text (дата звернення: 22.02.2024).

Стратегія сталого розвитку “Україна 2020”: Указ Президента України від 12.01.15 р. № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text

Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки: Указ Президента України від 20.05.15 р. № 276/2015. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/276/2015#Text

Doing Business. URL: https://archive.doingbusiness.org/en/rankings?region=europe-and-ce ntral-asia

Національна економічна стратегія до 2030 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.21 р. № 179. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalno yi-eko-a179

Питання збору даних для моніторингу реалізації ЦСР: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.19 р. № 686-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2019-%D1%80#Text

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30.09.19 р. № 722/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825

Відкрита платформа ЦСР в Україні. URL: https://sdg.ukrstat.gov.ua/uk/about

United Nations. 2019. Progress towards the Sustainable Development Goals: report of the Secretary-General. Special Edition. New York, 8 May.

Держстат: Інформаційне забезпечення моніторингу ЦСР, метадані. URL: https://ukr stat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/metadata/metadata.htm (останнє оновлення 02.02.2022, дата звернення: 20.02.2024).

Регламент Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.07 р. № 950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF#Text (дата звернення 20.02.2024).

Державна стратегія забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.08.22 р. № 752-2022-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-2022-%D1%80#Text (дата звернення: 20.02.2024).

Питання збору даних для моніторингу гендерної рівності: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.20 р. № 1517-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1517-2020-%D1%80#Text (дата звернення: 20.02.2024).

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.23 р. № 923. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/923-2023-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.02.2024).

Положення про Міністерство економіки України: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.14 р. № 459 (в редакції від 17.02.21 р. № 124). URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/459-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.02.2024).

Проект стратегії відновлення, сталого розвитку та цифрової трансформації малого та середнього підприємництва на період до 2027 року. – (Міністерство економіки України). URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=454b13bc-35034185b59db60f6467748c&tit le=ProektStrategiiVidnovlennia-StalogoRozvitkuTaTsifrovoiTransformatsiiMalogoTaSerednogoPidprim nitstvaNaPeriodDo2027-Roku

Про хмарні послуги: Закон України від 27.12.23 р. № 2075-IX. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2075-20#Text (дата звернення: 20.02.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-06

Номер

Розділ

Статті