Торговельна марка, як об’єкт права інтелектуальної власності

Автор(и)

  • Т.В. МАНЬГОРА доцент кафедри права Вінницького Національного аграрного університету, Україна
  • А. МОГИЛЕВИЧ магістр Вінницького Національного аграрного університету, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.4(47).291592

Ключові слова:

торговельна марка, інтелектуальна власність, Національний орган інтелектуальної власності, знак, свідоцтво, право власності

Анотація

В статті проаналізовано історичну ретроспективу зародження та становлення торговельних марок. Поняття інтелектуальної власності як самостійної правової категорії виникло у другій половині ХІХ століття, а також було визнано необхідність у юридичному захисті знаків індивідуалізації товару і товаровиробника. В українському законодавстві використовуються різні терміни, такі як “знак для товарів і послуг”, “торговельна марка”, “торговельний знак” і т. д., що викликає певні ускладнення в інтерпретації та застосуванні відповідних правових норм. На основі положень чинного законодавства та наукових доробків різних авторів було сформовано авторське визначення поняття “торговельна марка”, окреслено його ознаки та ключові функції. З’ясовано, що законодавство України не наводить вичерпного переліку позначень, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Замість цього, в законодавстві встановлюється загальний принцип “розрізняльної здатності”. На практиці така абстрактність є негативним явищем, оскільки не дає особам, що бажають зареєструвати торговельну марку чітких критеріїв відповідності. Досліджено процедуру реєстрації торговельної марки. Відповідно особа, яка бажає зареєструвати певне позначення як торговельну марку, звертається до Національного органу інтелектуальної власності і подає заявку на реєстрацію. Робиться висновок, що свідоцтво на торговельну марку є офіційним документом, що підтверджує виключні права заявника на використання торговельного знака щодо конкретних товарів або послуг, зазначених у ньому.

Біографія автора

Т.В. МАНЬГОРА, доцент кафедри права Вінницького Національного аграрного університету

кандидат юридичних наук

Посилання

Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні (цивільно- правовий аспект): монографія. Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. 137 с.

Козерацька О.В. Історичний аспект становлення торговельної марки як об’єкта інтелектуальної власності. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Право / гол. ред. Ю.М. Бисага. Ужгород: Видавничий дім “Гельветика”, 2014. Вип. 28. Т. 1. С. 128-131.

Безух О.В. Захист від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Донецьк, 2001. 19 с.

Про Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні: Указ Президента України від 18.09.92 р. № 479/92. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/479/92#Text (дата звернення: 01.11.2023).

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.93 р. № 3689-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 7. Ст. 36.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.03 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. №№ 40-44. Ст. 356.

Романадзе Л. Поняття, функції та види торговельних марок. Теорія і практика інтелектуальної власності. № 5/2010. С. 82-88.

Марушева О.Г. Особливості визначення поняття торговельної марки. Право і Безпека. Харків, 2012. № 5. С. 214-217.

Kotler P., Jatusripitak S., Maesincee S. The Marketing of Nations: A Strategic Approachto Building National Wealth. NY: The Free Press, 1997. URL: http://mobiload.info/the-marketing66 4838.pdf

Ніколаєнко Л.І., Міняйло Л.А., Топільська Л.В. Знаки для товарів і послуг / за ред. В.Л. Петрова. Київ: Ін Юре, 1999. 116 с.

Кодинець А.О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2006. 218 с.

Інтелектуальна власність та патентознавство: підручник / Н.О. Білоусова, Н.В. Гаврушкевич, М.А. Данильченко та ін. / за ред. проф. П.М. Цибульова та доц. А.С. Ромашко. – (НТУУ “КПІ” ім. Ігоря Сікорського). Київ: Вид-во “Політехніка”, 2021. 374 с.

Крижна В. Види торговельних марок. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2008. № 1(39). С. 44-51.

Самусь А. Класифікація торговельних марок у праві США та України: порівняльно-правовий аналіз. Підприємництво, господарство і право. 6/2018. С. 61-65.

Ромашко А.С. Торговельна марка: самостійний пошук, підготовка до реєстрації, моніторинг: навч. посіб. / А.С. Ромашко, О.М.Кравець. Київ: НТУУ “КПІ” ім. Ігоря Сікорського, 2016. 170 с.

Тараненко О.М. Види торговельних марок. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. 2011. Вип. 16. С. 195-199.

Бошицький Ю.Л. Інтелектуальна власність в сучасній Україні – актуальні питання модернізації та правового регулювання. Часопис Київського універститету права. 2013. № 1. С. 213-217.

Детальніше про торгові марки (товарні знаки) в Україні. – (Михайлюк, Сороколат і партнери). URL: https://www.msp-patent.com.ua/ua/torgovuje_marki.html#star01 (дата звернення: 03.11.2023).

Національна реєстрація торгової марки в Україні. – (Юстікон: юридична компанія). URL: https://justicon.ua/ua/service/nacionalnaa-registracia-torgovoj-marki-v-ukraine.html (дата звернення: 03.11.2023).

Паризька Конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року: набула чинності для України 25 грудня 1991 р. № 995_123. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_123 (дата звернення: 04.11.2023).

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків: міжнар. док. від 14.04.1891 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_134 (дата звернення: 04.11.2023).

Разумова Г.В. Особливості реєстрації торговельної марки в Україні та зарубіжних країнах. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 4(15). С. 142-147.

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності: міжнар. док. від 15.04.1994 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text (дата звернення: 05.11.2023).

Крат В. Торговельна марка як об’єкт права інтелектуальної власності. МЕН № 5 (95), 2017 р. С. 142-154.

Ліцензійний договір на торговельну марку в ІТ-індустрії. URL: https://go-advocate. com/litsenzijnyj-dohovir-na-torhovu-marku-v-it-industriji/ (дата звернення: 05.11.2023)

Киричук А.С., Топіна Я.Ю. Право інтелектуальної власності на торгову марку. Економіка і суспільство. Вип. № 13/2017. С. 89-95.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30

Номер

Розділ

Статті