Кібертероризм: інформаційно-правовий аспект

Автор(и)

  • І.А. БІЛАН науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Україна https://orcid.org/0000-0003-1237-1565

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.4(47).291584

Ключові слова:

тероризм, кібертероризм, кіберпростір, інформаційні технології, інформаційне насильство, кримінальна відповідальність

Анотація

У статті висвітлені інформаційно-правові аспекти кібертероризму. На підставі аналізу підходів, вироблених зарубіжними і вітчизняними вченими, визначено суттєві ознаки кібертероризму, критерії його відмежування від суміжних понять. Аналізуються кіберінциденти та основні цілі кібертерористів у кіберпросторі України. Міститься правовий аналіз як нормативних актів України у сфері інформаційної безпеки, так і міжнародно-правових актів у цій сфері. Проаналізовано новації в законодавстві окремих зарубіжних країн у сфері боротьби з кібертероризмом. Запропоновано авторське визначення кібертероризму. На базі аналізу зарубіжного досвіду у сфері боротьби з тероризмом пропонуються зміни до Закону України “Про боротьбу з тероризмом”, а також законодавства про кримінальну відповідальність за акти кібертероризму.

Посилання

Мазуров В.А. Кибертерроризм: понятие, проблемы противодействия: доклады ТУСУРа, 2010. № 1(21). Ч. 1. С.41-45.

Російські хакери посилюють кібератаки на цивільні цілі, щоб тероризувати українців. – (Посадовець АНБ). URL: https://lb.ua/society/2023/01/12/542313_rosiyski_hakeri_posilyuyut.html

Лабенко Л.В. Інформаційний тероризм: поняття та ознаки. URL: http://dspace.onua.edu. ua/bitstream/handle/11300/3439/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 04.02.2021).

Бураева Л.А. Информационный терроризм как угроза национальной безопасности российской федерации. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnyy-terrorizm-kak-ugroza- natsionalnoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii/viewer

Банк Р.О. Інформаційний тероризм як загроза національній безпеці України: теоретико-правовий аспект. Інформація і право. № 1(16)/2016. С. 110-116.

Діордіца І.В. Поняття та зміст кібертероризму. URL: https://goal-int.org/ponyattya-ta-zm ist-kiberterorizmu

Пилипчук В.Г., Дзьобань О.П. Теоретичні та державно-правові аспекти протидії інформаційному тероризму в умовах глобалізації. Стратегічні пріоритети. 2011. № 4. С. 12-17.

Почепцов Г.Г. Информационные войны. – (Серия: Образовательная библиотека); москва: Рефл-бук, 2001. 576 с.

Коршунов В.О. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби: автореф. дис. …канд. політ. наук: спец. 23.00.02. Дніпропетровськ, 2008. 18 с.

Леонов Б.Д. Тероризм: інформаційно-правовий вимір. Інформація і право. № 2(37)/2021. С. 72-79.

Рижов І.М., Строгий В.І. Концептуальні засади соціально-інформаційних технологій упередження кризових явищ соцілального характеру (на прикладі моніторингу тероризму). Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2014. № 3. С. 219-228.

Яцик Т.П. Особливості інформаційного тероризму як одного із способів інформаційної війни. Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2014. № 2(65). С. 55-60.

Livingstone M.H. International terrorism in the contemporary World. Westport (Conn.). 1978.

Тоффлер Э., Тоффлер Х. Война и антивойна: Что такое война и как с ней бороться. Как выжить на рассвете XXI века; москва: ACT: Транзиткнига, 2005. 412 с.

Хоффман Б. Терроризм – взгляд изнутри ; пер. с анг. Е. Сажина; москва: Ультра. Культура, 2003. 252 с.

Шмид А. Статистика терроризма: задачи определения тенденций в глобальном масштабе. Форум по проблемам преступности и общества. Т. 4. 2004. № 1, 2. С. 51-71.

Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.03 р. № 638-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 25. Ст. 180. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.17 р. № 2163-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 45. Ст. 403. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2163-19#Text

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року “Про Стратегію інформаційної безпеки”: Указ Президента України від 28.12.21 р. № 685/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/685/2021#n2

Стратегія національної безпеки України: Указ Президента України від 14.09.20 р. № 392. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text

Стратегія державної безпеки: Указ Президента України від 16.02.22 р. № 56/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56/2022#n5

Стратегія кібербезпеки безпеки України: Указ Президента України від 26.08.21 р. № 447/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4472021-40013

Макаренко Є.А., Рижиков М.М., Ожеван М.А. Міжнародні інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози. Київ: Центр вільної преси, 2006. 916 с.

James A. Lewis Assessing the Risks of Cyber Terrorism, Cyber War and Other Cyber Threats. URL: https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/pubs/02 1101_ risks_of_cyberterror.pdf

Tafoya W.L. Cyber Terror. FBI Law Enforcement Bulletin. 2011. URL: http://www.fbi.gov/ stats-services/publications/law-enforcementbulletin/november-2011/cyber-terror

Топчій В.В. Кібертероризм в Україні: поняття та запобігання кримінально-правовими та кримінологічними засобами. URL: http://www.lj.kherson.ua/2015/pravo06/part_3/16.pdf

Дзьобань О.П. Насильство інформаційне. Енциклопедія соціогуманітарної інформології. Київ: Видавничий дім “Гельветика”, 2020. Т. 1. С. 151-155.

Інформаційна безпека та кібербезпека держави: аналітична доповідь до Щорічного послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році”. Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2017. С. 47-56.

Victor Zhora. State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine. Russia’s Cyber Tactics: Lessons Learned. 2022. URL: https://cip.gov.ua/en/news/russia-s-cyber-tactics-lessons-learned-in-2022-ssscip-analytical-report-on-the-year-of-russia-s-full-scale-cyberwar- against-ukraine

Білан І.А. Особливості застосування шкідливого програмного забезпечення спецслужбами країни-агресора. Інформація і право. № 2(45)/2023. С.139-152.

Франція посилала боротьбу з тероризмом. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-wor ld/1995413-francia-posilila-borotbu-z-terorizmom.html

Романовский Г.Б. Противодействие терроризму в Германии: законодательные новеллы. Наука. Общество. Государство. – (Электронный научный журнал), 2019. Т. 7. № 4 (28). С. 33-39. URL: http://esj.pnzgu.ru ISSN 2307-9525

Gesetz zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus durch das Bundes kriminalamt / dejure.org. URL: https://dejure.org/BGBl/2008/BGBl._I_S._3083

Іноземний досвід протидії тероризму: висновки для України: аналітична записка. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/inozemniy-dosvid-protidii-terorizmu-visnovki-dlya-ukraini

Савченко А.В. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та федерального кримінального законодавства США: дис. …док-ра юрид. наук. 12.00.08. Київ: Акад. МВС України 2007. 614 с.

Проект Кримінального кодексу України за станом на 22 трав. 2023 року). URL: https:// ewcriminalcode.org.ua/upload/media/2023/05/22/kontrolnyj-tekst-proektu-kk-22-05-2023.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30

Номер

Розділ

Статті