Теоретичні та історико-правові засади трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.4(47).291529

Ключові слова:

інформація, знання, інформаційне суспільство, цифрове суспільство, суспільство знань

Анотація

У статті висвітлюється генезис наукових досліджень і розробок з питань теорії інформації і знань, історичні, філософські та правові аспекти становлення інформаційного суспільства та його трансформації у суспільство знань.

Біографія автора

В.Г. ПИЛИПЧУК, директор ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України

Посилання

Валлерстайн И. После либерализма ; пер. с англ. М.М. Гурвица и др. – Едиториал УРСС, 2003. С. 139.

Бехманн Г. Общество знання – краткий обзор теоретических поисков. Вопросы философии. 2010. № 2. С. 113-126.

Кушерець В.І. Аналіз знання як стратегічного ресурсу трансформації суспільства (світоглядно-методологічний аспект): автореф. дис. ...д-ра філос. наук: 09.00.03. Київ, 2003. 41 с.

Дракер П. Посткапиталистическое общество. Новая постиндустриальная волна на западе: Антология. – Academia, 1999. С. 67-100.

Ракитов Л.И. Регулятивный мир : знание и общество, основанное на знаниях. Вопросы философии. 2005. № 5. С.84-85.

Горц А. Нематериальное: знание, стоимость и капитал ; пер. с фр. и нем. М. Сокольской]. – Изд. дом Государственного ун-та – Высшей школы экономики, 2010. 206 с.

Полани М. Личностное знание: на пути к посткритической философии ; пер. с англ. общ. ред. В.А. Лекторского, В.И. Аршинова. – Прогресс, 1985. 344 с.

Копилов В.О. Суспільство знання – категоризація ідеї. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; редкол. А. П. Гетьман та ін. – Харків: Право, 2011. № 8. С. 45-46.

К обществам знания: всемирный доклад ЮНЕСКО 2005. URL : http//unesdoc.unesco.org

Ster N. Knowledge Societies. – L., 1994. 234 p.

Наумкина Е.А. Від інформаційного суспільства до суспільства знань: освітній аспект: зб. наук. праць Філософські науки. Суми: СДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. Вип. 1. С. 32.

Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. – Про¬гресс, 1966. 463 с.

Lane R. The decline of politics and ideology in a knowledgeable society. American sociological rev. N.Y., 1966. Vol. 31. № 5. P. 620-670.

Тапскотт Д. Электронно-цифровое общество: плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта ; пер. с англ. И. Дубинского, под ред. С. Писарева. Київ: ITN Пресс : Рефл-бук, 1999. 403 с.

Ткачук В.В. Інформатизація освіти як чинник формування інноваційно-інформаційного суспільства в Україні (філософський аналіз): автореф. дис. ...канд. філос. наук: 09.00.10. Київ, 2010. 18 с. (С. 11).

Брижко В. Системна інформатизація правоохоронної діяльності: європейські нормативно-правові акти упорядкування інформаційних відносин у зв’язку з автоматизованою обробкою даних: наук. посібник / В. Брижко, М. Швець. Кн. 2. Київ: ТОВ “Пан Тот”, 2006. C. 444-448.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30

Номер

Розділ

Статті