(Не-)згвалтування та необережне вбивство як приклади аберації нормативно-правової інформації у кримінальному праві України

Автор(и)

  • О.Е. РАДУТНИЙ доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна http://orcid.org/0000-0002-6521-3977

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.3(46).287257

Ключові слова:

аберація, інформація, нормативно-правова інформація, кримінальне право, кримінальне правопорушення, згвалтування, проникнення, Стамбульська конвенція, предмет, необережне вбивство, пов’язана діяльність, дієслово недоконаного виду, дієслово доконаного виду, правова визначеність, верховенство права

Анотація

В статті розглянуто феномен аберації (викривлення змісту) нормативно-правової інформації в сфері кримінального права на прикладі окремих основних складів кримінальних правопорушень (ч. 1 ст. 152 “Згвалтування”, ст. 119 “Вбивство через необережність” КК України), а так само окремих формулювань, зокрема, використання дієслів доконаного та недоконаного виду, фокусування уваги не на певній діяльності, натомість на пов’язаній з нею тощо. Доведено, що завдяки аберації значно викривлюється зміст окремих кримінально-правових заборон, що є грубим порушенням принципу правової визначеності як складової частини верховенства права. На вдосконалення чинної редакції ч. 1 ст. 152 КК України, в якій згвалтування визначене не як проникнення, також воно не є діями, спрямованими на проникнення, натомість діями, пов’язаними з проникненням, запропоновано викласти її диспозицію у наступній редакції: “Вчинення вагінального, анального або орального проникнення в тіло іншої особи з використанням будь-якої частини тіла або предмета без добровільної згоди потерпілої особи, або проникнення в тіло будь-якої особи геніталіями чоловіка без добровільної згоди останнього (зґвалтування)”. Обґрунтовується, що у відповідних статтях Особливої частини КК України, зокрема, ч. 2 ст. 150-1, ч. 1 ст. 238, ч. 2 ст. 296, ч. 3 ст. 314, ч. 5 ст. 321,
ч. 4 ст. 321-1, ч. 2 ст. 353, ч. 1 ст. 365-2, ст. 377, ч. 1 ст. 378, ст. 379, ст.ст. 398, 400, 434 КК України тощо, у фокусі уваги має перебувати певна діяльність, але не пов’язана з нею будь-яка інша (дотична, суміжна, допоміжна, обслуговуюча тощо). На вдосконалення чинної редакції ст. 119 КК України, яка передбачає відповідальність за “вбивство, вчинене через необережність”, тобто фактично за “умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене через необережність”, запропоновано наступні альтернативні варіанти: 1) винесення вказівки на форму вини за межі безпосереднього визначення вбивства у ч. 1 ст. 115 КК України, або 2) заміна формулювання диспозиції ст. 119 КК України з “вбивство, вчинене через необережність” на “протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене через необережність”. Вдосконалено попередню пропозицію щодо заміни окремих дієслів недоконаного виду у відповідних статтях Особливої частини КК України на формулювання з використанням дієслів доконаного виду за умови збереження за ними статусу кримінального правопорушення з матеріальним складом.

Біографія автора

О.Е. РАДУТНИЙ, доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

доктор філософії (Ph.D.) в галузі права, доцент

Посилання

Case of Steel and Others v. the United Kingdom (1999). The European Court of Human Rights. The International Journal of Human Rights, 3:2, 113-116. URL: https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080%2F13642989908406818 (дата звернення: 05.05.2023).

The European Court of Human Rights. Case of Puhk v. Estonia, Application № 55103/00, 10 February 2004. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61628 (дата звернення: 05.05.2023).

Аберація. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ: “Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 1998. Т. 1. 672 с.

Дудоров О.О. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (основні положення кримінально-правової характеристики): практ. порадник. – (МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка). Сєвєродонецьк, 2018. 92 с. С. 75.

Корж І. Явище аберації в українському законодавстві. Право України. 2006. № 11/2006. С. 89-94.

Корж І.Ф. Аберація нормативно-правової інформації. Інформація і право. № 1(36)/2021. C. 9-17.

Корж І.Ф., Кірієнко В.М. Політико-правова аберація: нігілізм та зброя. Інформація і право. № 1(44)/2023. С. 9-24.

Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / В.Я. Тацій, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін. / за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 6-е вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2021 р. 768 с. С. 117.

Омецинська В.Ю. Кримінально-правова охорона статевої свободи та статевої недоторканості дитини: автореф. дис. ...канд. юрид. наук за спеціальністю: 12.00.08. Львів, 2019. 19 с.

Постанова Об’єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 12.02.20 р. по справі № 453/225/19 (провадження № 51-4000кмо19). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87602679 (дата звернення: 05.05.2023).

Радутний О.Е. Використання конструкцій дієслів для визначення моменту закінчення злочину у кримінальному законі. Вісник Асоціації кримінального права України (електрон. наук. вид.). – (Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Громад. орг. “Всеукр. асоц. кримін. права”). Харків: [б. в.], 2016. Вип. 2(7). 422 с. С. 159-167.

Радутний О.Е. Стан інформаційно-законодавчої діяльності на прикладі Кримінального кодексу України. Інформація і право. № 3(18)/2016. С. 58-67.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Гешмен і Герруп проти Сполученого Королівства” (Case of Hashman and Harrup v. The United Kingdom, заява від 25.11.1999 р. № 25594/94. URL: https://ips.ligazakon.net/document/SO0564 (дата звернення: 05.05.2023).

Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Єлоєв проти України” заява від 06.11.2008 р. № 17283/02. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_433#Text (дата звернення: 05.05.2023).

Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Новік проти України” заява від 18.12.2008 р. № 48068/06 (Novik v. Ukraine). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_442#Text (дата звернення: 05.05.2023).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 Розділу X “Перехідні положення” Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22.09.05 р., справа № 1-17/2005 (№ 5-рп/2005). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05#Text (дата звернення: 05.05.2023).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин другої, третьої, четвертої статті 219 Регламенту Верховної Ради України (справа про Регламент Верховної Ради України) від 01.04.08 р., справа № 1-8/2008 (№ 4-рп/2008). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-08#Text (дата звернення: 05.05.2023).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу восьмого пункту 5 частини першої статті 11 Закону України “Про міліцію” від 29.06.10 р., справа № 1-25/2010 (№ 17-рп/2010). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10#Text (дата звернення: 05.05.2023).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів “найвищий судовий орган”, “вищий судовий орган”, “касаційне оскарження”, які містяться у статтях 125, 129 Конституції України від 11.03.10 р., справа № 1-1/2010 (№ 8-рп/2010). URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/v008p710-10#Text (дата звернення: 05.05.2023).

Харитонова О.В. Ключові засади гендерної політики в кримінальному праві України та основні напрями реформ щодо протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству: науково-практичний посібник. Харків: ТОВ “Видавництво Права людини”, 2018. 344 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

Статті