Право, обов’язок та мотивація громадян щодо захисту Вітчизни

Автор(и)

  • І.Ф. КОРЖ заступник керівника наукового центру електронного парламенту та правової інформації ДНУ ІІБП НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0003-0446-5975
  • В.О. ПШЕНИЧНИЙ аспірант ДНУ ІІБП НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.3(46).287254

Ключові слова:

громадянське суспільство, міжнародне право, мотивація, обов’язок, правові принципи, право, публічна влада

Анотація

В статті досліджується питання функціонування в Україні таких міжнародно-правових критеріїв, як право і обов’язок громадянина щодо участі у захисті Вітчизни від збройної агресії ззовні. Розглядається генезис правових підстав для здійснення самозахисту від збройної агресії як щодо держави, так і щодо осередку суспільства – сім’ї. Підкреслюється, що право на самозахист є природним і невідчужуваним правом людини, воно є похідним від права держави і їй підпорядковане, підтвердженням чого є відповідні положення (статті) в законодавстві багатьох держав. Зазначається, що основним міжнародним правовим документом у сфері захисту прав людини, одним із ключових прав якого є право людини на життя, на свободу і на особисту недоторканість, є Загальна декларація прав людини. Реалізація людиною права на захист основних своїх прав здійснюється через функціонування такого правового інституту, як проходження військової служби на підставі відповідного закону. Як в будь-якій діяльності, важливе місце у функціонуванні зазначеного інституту є напрацювання владою та належне забезпечення мотивації громадян до захисту своєї Вітчизни. В дослідженні, на базі аналізу кращих зарубіжних аналогів, насамперед американського, розкриваються духовні та матеріальні мотиваційні критерії, що повінні мати місце та спонукати громадян до готовності та жертовності щодо захисту своєї Вітчизни. Зазначається, що такі найкращі світові зразки турботи держави про своїх захисників одночасно є прикладом для України, яка за більш ніж 30 років, як показує практика, не спромоглася напрацювати належні мотиваційні критерії для заохочення громадян до проходження військової служби, на що неодноразово у своїх рішеннях звертав увагу Конституційний Суд України. Розкривається чинне законодавство, нормами якого регулюється питання залучення громадян до проходження військової служби. Зазначаються відповідні недоліки нормативно-правового регулювання функціонування
інституту військової служби, не дивлячись на те, що в дане законодавство постійно вносяться зміни, які корегують правове регулювання проходження військової служби. Основним недоліком цього законодавства є те, що воно не повністю враховує потреби воєнного часу в частині функціонування наявного вікового обмеження для добровольців, а також відсутність законодавчого регулювання обігу цивільної зброї в Україні, яка є єдиною країною в Європі, в якій відсутній закон, що регулює дане питання. Зазначається, що мотивація, як основний критерій залучення громадян до самозахисту та захисту Вітчизни від збройної агресії з ззовні, була в Україні обділена публічною владою, незважаючи на прийняття в останні роки ряду відповідних нормативно-правових актів. Так само і сама публічна влада не сприяла зазначеному, оскільки з кожною зміною політичної влади в державі загострювалася боротьба між різними політичними силами і зовнішня загроза для України відходила на задній план. Як контраргумент наводиться досвід Ізраїлю в частині застосування мотиваційних критеріїв насамперед для молоді, основним з яких, який може слугувати прикладом для України, це – пріоритет вступу на цивільну державну службу громадян, які пройшли військову службу, що можливе лише за прояву політичної волі з боку публічної влади щодо належної турботи про військових.

Біографія автора

І.Ф. КОРЖ, заступник керівника наукового центру електронного парламенту та правової інформації ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор юридичних наук, с.н.с.

Посилання

Яроцький В. Становлення та розвиток інституту самозахисту речових прав в Україні. Право України. 2014. № 2. С.150-161.

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Гориславський К.О. Право людини та громадянина на самозахист життя і здоров’я від протиправних посягань: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Київ, 2003. 14 с.

Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 06.07.2023).

Сидельников Р.М. Легітимація і легалізація самозахисту цивільних прав. Проблеми законності. Вип. № 59. Харків: Нац. юрид. акад, 2003. С. 34-39.

Луспеник Д.Д. Реалізація права на самозахист цивільних прав – новела нового Цивільного кодексу України: поняття і межі здійснення. Адвокат. 2004. № 11. С. 3-8.

Поліщук С. Збройні сили США: бюджет, структура, відбір, зарплата… URL: https://armyinform.com.ua/2020/05/13/zbrojni-syly-ssha-byudzhet-struktura-vidbir-zarplata (дата звернення: 09.07.2023).

Вікіпедія. Міністерство у справах ветеранів США. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення: 09.07.2023).

Рішення Конституційного Суду України, 2-й Сенат, від 12.10.22 р. № 7-р(II)/2022 у справі № 3-102/2021(231/21, 415/21) (щодо соціальних гарантій для захисників і захисниць України). URL: https://ccu.gov.ua/dokument/7-rii2022 (дата звернення: 09.07.2023).

Рішення Конституційного Суду України, 2-й Сенат, від 25.04.19 р. № 1-р(II)/2022 у справі № 3-14/2019(402/19, 1737/19). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va01p710-19#Text (дата звернення: 09.07.2023).

Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії воєнного стану: Закон України від 15.03.23 р. № 2124-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2124-20#Text (дата звернення: 09.07.2023).

Про основи національного спротиву: Закон України від 16.07.21 р. № 1702-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text (дата звернення: 09.07.2023).

Про затвердження Положення про добровольчі формування територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.21 р. № 1449. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1449-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 09.07.2023).

Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України: Закон України від 03.03.22 р. № 2114-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2114-20#Text (дата звернення: 11.07.2023).

Про затвердження Порядку застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.22 р. № 448. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 11.07.2023).

Про затвердження Порядку отримання вогнепальної зброї і боєприпасів цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07.03.22 р. № 175. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0295-22#Text (дата звернення: 11.07.2023).

Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян: Указ Президента України від 27.04.99 р. № 456/99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/456/99#Text (дата звернення: 19.07.2023).

Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.99 р. № 1697. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-99-%D0%BF#Text (дата звернення: 19.07.2023).

Про Стратегію національно-патріотичного виховання: Указ Президента України від 18.05.19 р. № 286/2019. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/286/2019#Text (дата звернення: 13.07.2023).

Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року: Розпорядження КМУ від 09.10.20 р. № 1233-р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1233-2020-%D1%80#Text (дата звернення: 13.07.2023).

Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.21 р. № 673. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 13.07.2023).

Якщо Ви Хочете Побудувати Свою Країну, Куди Будуть Повертатися Її Сини І Дочки… Зробіть Всього Лише Два Кроки… URL: https://chas.cv.ua/zakon-pravo/77375-%D1%8F%D0%BA%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83.html (дата звернення: 13.07.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

Статті