Правове регулювання забезпечення доступу до публічної інформації під час правового режиму воєнного стану в Україні

Автор(и)

  • Г.М. КРАСНОСТУП

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.3(46).287144

Ключові слова:

доступ до публічної інформації, воєнний стан, обставини непереборної сили, трискладовий тест

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання правового регулювання забезпечення доступу до публічної інформації під час правового режиму воєнного стану в Україні, у тому числі балансу між забезпеченням конституційного права на вільне збирання, зберігання, використання та поширення інформації та обмеженням цього права в інтересах національної безпеки.

Біографія автора

Г.М. КРАСНОСТУП

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Конституції України: Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.11 р. № 2939-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2939-17#Text

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.22 р. № 64/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397

Timeline of restrictions. URL: https://freespeech.dslua.org/timeline

Ващук-Огданська О. Обмеження доступу до публічної інформації під час війни: про що говорить судова практика? URL: https://cedem.org.ua/analytics/dostupu-sudova-praktyka/#:~:text

Науково-практичний коментар до Закону України “Про доступ до публічної інформації” / за заг. ред. Котляра Д.М. Київ, 2012. 170 с. URL: https://www.rada.gov.ua/uploads/documents/72474.pdf

Рекомендації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань додержання конституційного права людини і громадянина на доступ до інформації: посібник / Х.В. Буртник, Т.М. Олексіюк, Л. Опришко та ін. URL: https://rm.coe.int/recomendations-final-10-02-21/1680a165f7

Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації: Постанова пленуму Вищого адміністративного суду України від 29.09.16 р. № 10. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010760-16#Text

Буртник Х.В. Доступ до публічної інформації та виклики для судової влади в умовах війни. URL: https://drive.google.com/file/d/1IJxcaMh36n-fyExi9ouE37-Ulf-tlRBo/view

Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 02.12.97 р. № 671/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671/97-%D0%B2%D1%80#Text

Рішення Львівського окружного адміністративного суду від 15.07.22 р. у справі № 380/7479/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105285005

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.15 р. № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text

Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану: наказ Головнокомандувача Збройних Сил України від 03.03.22 р. № 73. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/nakaz_73_zi_zminamu.pdf

Про інформацію: Закон України від 02.10.92 р. № 2657-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

Про медіа: Закон України від 13.12.22 р. № 2849-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2849-20#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

Статті