Дотримання верховенства права та прав і свобод людини в умовах війни в Україні: проблеми теорії та практики

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.3(46).287088

Ключові слова:

верховенство права, дотримання верховенства права, прав і свобод людини, право на приватність, тимчасове обмеження прав і свобод людини, військові формування, правоохоронні органи та спеціальні служби, національна безпека України, війна в Україні

Анотація

У статті висвітлено зміст понять “верховенство права”, “права і свободи людини” та наголошено на їх важливості у сучасному державотворенні. Визначено стан дотримання верховенства права та прав і свобод людини в умовах війни в Україні. Виокремлено загрози цим конституційним цінностям та наведено приклади їх порушення під час здійснення окремих заходів правового режиму воєнного стану.

Біографія автора

Ю.Б. ІРХА, провідний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України

кандидат юридичних наук

Посилання

Universal Declaration of Human Rights. URL: https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights (дата звернення: 15.06.2023).

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 18.06.2023).

Рішення Другого сенату Конституційного Суду України від 16.11.22 р. № 9-р(II)/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-22#Text (дата звернення: 18.06.2023).

Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та перспективи. Право України. 2010. № 3. С. 6-18.

Bingham T. The Rule of Law. London: Penguin Books 2011. 189 p. URL: https://ia800102.us.archive.org/27/items/tom_bingham_the_rule_of_law/Tom%20Bingham-The%20Rule%20of%20Law-Penguin%20UK%20%282011%29.pdf (дата звернення: 18.06.2023).

The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies: report of the Secretary-General. 23.08.2004. № S/2004/616. URL: https://digitallibrary.un.org/record/527647 (дата звернення: 15.06.2023).

Regulation (EU, Euratom) 2020/2092 of the European parliament and of the Council of 16.12.2020 on a general regime of conditionality for the protection of the Union budget. URL: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2092 (дата звернення: 18.06.2023).

A Declaration on the Rule of Law in the European Union. URL: https://verfassungsblog.de/adeclaration-on-the-rule-of-law-in-the-european-union. DOI: 10.17176/20220318-121315-0 (дата звернення: 15.06.2023).

Рішення Конституційного Суду України від 02.11.04 р. № 15-рп/2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04#Text (дата звернення: 18.06.2023).

Рішення Конституційного Суду України від 20.06.19 р. № 6-р/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-19#Text (дата звернення: 18.06.2023).

Fukuyama F. Democracy’s Past and Future: Transitions to the Rule of Law. Journal of Democracy. 2009. № 21. Рр. 33-44.

Права і свободи людини: навчальний посібник (електронне мережне навчальне видання) / укладачі І.О. Боднарчук, І.О. Кудерська, В.І. Новошицька, М.В. Куляш. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 154 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/57364/1/Prava_i_svobody_liudyny.pdf (дата звернення: 26.06.2023).

Скрипнюк О.В. Права і свободи людини та громадянина: міжнародні стандарти, національна практика та проблеми їх конституційної модернізації в Україні. Проблеми законності. 2014. Вип. 125. С. 56-63.

Дзьобань О.П., Жданенко С.Б. Права людини і національна безпека: філософсько-правові аспекти взаємозв’язку. Інформація і право. № 2(33)/2020. С. 9-22.

Фокіна М.О. Права і свободи людини як об’єкт конституційно-правового регулювання: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.02. Харків, 2016. 20 с.

Загальна теорія держави і права: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л.Л. Богачова та ін. / за ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. Харків: Право, 2002. 432 с.

Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms : resolution / adopted by the UN General Assembly 08.03.1999 (A/RES/53/144). URL: https://www.refworld.org/docid/3b00f54c14.html (дата звернення 25.06.2023).

Рішення Конституційного Суду України від 13.06.19 р. № 4-р/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-19#Text (дата звернення: 18.06.2023).

Рішення Конституційного Суду України від 22.09.05 р. № 5-рп/2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05#Text (дата звернення: 18.06.2023).

Рішення Конституційного Суду України від 01.06.16 р. № 2-рп/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-16#Text (дата звернення: 18.06.2023).

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.22 р. № 64/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text (дата звернення 25.06.2023).

Створено комісію для перевірки роботи ТЦК СП в усіх регіонах України: перші результати очікуються вже за місяць. URL: https://www.mil.gov.ua/news/2023/06/29/stvoreno-komisiyu-dlya-perevirki-roboti-tczk-sp-v-usih-regionah-ukraini-pershi-rezultati-ochikuyutsya-vzhe-za-misyacz (дата звернення: 29.06.2023).

Серьогін В.О. Конституційне право особи на недоторканість приватного життя (прайвесі): проблеми теорії та практики: автореф. дис. …д-ра юрид. наук: 12.00.01, 12.00.02. Харків, 2011. 40 c.

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.15 р. № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n55 (дата звернення: 28.06.2023).

Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.21 р. № 1456. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1456-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 29.06.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

Статті