Правові основи обмеження конституційних прав і свобод людини в Україні

Автор(и)

  • І.Ф. КОРЖ заступник керівника наукового центру електронного парламенту та правової інформації ДНУ ІІБП НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0003-0446-5975

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.2(45).282317

Ключові слова:

дискреція, дискретні повноваження, народовладдя, право, правовий нігілізм, правове регулювання

Анотація

В статті досліджується питання правого регулювання обмеження конституційних прав і свобод громадян в Україні в різних політико-правових ситуаціях. Провадиться короткий екскурс у теорію розсуду (дискреції), а також у теорію дискреційних повноважень посадових осіб публічної влади, наводяться різні визначення даного терміну.

Розкриваються види дискреції, акцентується увага на необхідності дотримання принципів об’єктивності й безсторонності, рівності перед законом. Зазначається заборона на застосування несправедливої дискреції, а також що має бути забезпечено належну рівновагу, тобто пропорційність між метою рішення та його негативними наслідками для прав, свобод чи інтересів осіб. Вказується на те, що дискреція не є довільною, вона має завжди здійснюватися відповідно до закону (права), має супроводжуватися захисними засобами, включаючи здійснюваний постійний судовий контроль, на чому акцентує увагу Рада Європи. При здійсненні дискреції, важливого значення набуває процес дотримання основних його принципів, що регулюють адміністративні акти загалом і зазначені у відповідних актах Ради Європи. Наводяться приклади, коли застосування ідеї про дискреційні повноваження органів державної влади призводить до того, що в деяких ситуаціях немає можливості реально захистити свої права навіть через суд. В Українських реаліях, дискреційні повноваження стали трактуватися як будь-які повноваження, коли орган державної влади приймає те, або інше рішення. У свою чергу, українські суди, розглядаючи спори, іноді вважають за краще не порушувати таким чином протлумачені повноваження органів державної влади. Зазначається, що процедури обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина мають певні особливості при здійсненні дискреції, тобто визначені судом чи законом, що передбачено в ст.ст. 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 47, 54 Конституції України. Розкривається конституційне застереження щодо обмеження в конституційних правах і свободах в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Біографія автора

І.Ф. КОРЖ, заступник керівника наукового центру електронного парламенту та правової інформації ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор юридичних наук, с.н.с.

Посилання

Дискреція. Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94 %D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F (дата звернення: 30.01.2023).

Дискреційні повноваження. Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції / Чубенко А.Г., Лошицький М.В., Павлов Д.М., Бичкова С.С., Юнін О.С. Київ: Ваіте, 2018. 826 с. URL: https://finmonitoring.in.ua/wp-content/uploads/2018/12/terminologichnij-slovnik_finmonitoring.pdf (дата звернення: 30.01.2023).

Юридична енциклопедія: у 6 т. / редкол. Ю.С. Шемшученко (голова. редкол.) та ін. Київ: Українська енциклопедія, 1999. Т. 2: Д – Й. 744 с.

Рекомендація R (80)2 Комітету Міністрів державам-членам щодо здійснення дискреційних повноважень адміністративними органами від 11.03.80 р. URL: https://rm.coe.int/ 16804f22ae (дата звернення: 08.02.2023).

Що приховує в собі феномен дискреційних повноважень: правовий механізм чи диктаторські рішення? URL: https://zib.com.ua/ua/147699.html (дата звернення: 30.01.2023).

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про захист особистості щодо актів органів адміністративної влади: Рішення Комітету Міністрів Ради Європи № (77)31 від 28 вересня 1977 р. URL: https://rm.coe.int/16804dec56 (дата звернення: 03.02.2023).

Каганец А. Дискреция – межі дозволеного або свавілля без меж? – (Стаття старшого юриста ЮК Prove Group). URL: https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/134612_diskretsiya---mezh-dozvolenogo-abo-svavllya-bez-mezh (дата звернення: 08.02.2023).

Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.00 р. № 1550-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1550-14#Text (дата звернення: 08.02.2023).

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.15 р. № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення: 08.02.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-30

Номер

Розділ

Статті