Міжнародні правові стандарти національного регулювання прав людини

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.2(45).282315

Ключові слова:

права людини, захист прав, міжнародний правовий стандарт, міжнародне право, правове регулювання, правове обмеження, норма права, механізм правового регулювання

Анотація

Розглянуто сутність міжнародних правових стандартів як правової категорії міжнародного права, принципи їх формування. Досліджено засади міжнародного регулювання обмежень національного правового режиму прав людини. Оглянуто загальні засади впровадження інструменту обмежень національних зобов’язань у сфері дотримання й забезпечення прав людини під час надзвичайних ситуацій. Проаналізовано мінімальні вимоги до застосування національних правових обмежень. Сформульовано базові принципи міжнародних правових стандартів з регламентування встановлення обмежень універсальних прав людини.

Біографія автора

І.Б. ЖИЛЯЄВ, співробітник Інституту вищої освіти НАПедН України

доктор економічних наук, с.н.с., головний науковий

Посилання

Савчук К.О. Стандарти міжнародні. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: Українська енциклопедія. 2003. Т. 5: П–С. С. 615.

Мартиновський Д.П. Міжнародні правові стандарти в конституційному праві України: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2020. 19 с. URL: https://er.nau.edu.ua/bitstream/ NAU/48876/1/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%94.%D0%9F.pdf

Бобровник Д.О., Борисов Д.О. Міжнародні правові стандарти та їх роль у формуванні глобалістського потенціалу територіальної спільноти. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2021. № 6. С. 17-18. DOI: https://doi.org/10.32886/ instzak.2021.06.02.

Загальна декларація прав людини: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 217 A (III) від 10.12.1948 р. – (Неофіційний переклад). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : ратифіковано Указом Президії Верховної Ради УРСР від 19.10.73 р. № 2148-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995 _043#Text

Human Rights Council. Resolution adopted by the Human Rights Council on 6 October 2022. 51/7. The right to development. A/HRC/RES/51/7. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UND OC/GEN/G22/522/03/pdf/G2252203.pdf?OpenElement

Nolan, Aoife, Not Fit for Purpose? Human Rights in Times of Financial and Economic Crisis (September 19, 2015). 2015 (4) European Human Rights Law Review 358-369, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2662881

Віденська конвенція про право міжнародних договорів (Про приєднання до Конвенції із застереженнями та заявою див. Указ Президії Верховної Ради УРСР від 14.04.86 р. № 2077-XI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#Text

UNESCO Recommendation on Science and Scientific Researchers (2017). UNESCO Doc: 39 C/RESOLUTIONS. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889.page=116

Eide, A. (1987). The Right to Adequate Food as a Human Right. (E/CN.4/Sub.2/1987/23). URL: https://digitallibrary.un.org/record/139080?ln=en

CESCR. (2020). General comment No. 25 on science and economic, social and cultural rights (article 15 (1) (b), (2), (3) and (4) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). (UN Doc E/C.12/GC/25). URL: https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHan dler.ashx? enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQdxONLLLJiul8wRmVtR5Kxx73i0Uz0k13FeZiqChAWHKFuBqp%2B4RaxfUzqSAfyZYAR%2Fq7sqC7AHRa48PPRRALHB

Hannum, H. (1995). The status of the Universal Declaration of Human Rights in national and international law. Ga. J. Int’l & Comp. L., 25, 287. URL: https://heinonline.org/HOL/LandingPage?han dle=hein.journals/gjicl25&div=17&id=&page=

“Demir and Baykara v. Turkey”. 12.11.2008. № 34503/97. РР. 395-456. URL: https://www. echr.coe.int/Documents/Reports_Recueil_2008-V.pdf

“Marckx v. Belgium”. 13.06.1979. № 6833/74. URL : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22i temid%22:[%22001-57534%22]}

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: ратифіковано Указом Президії Верховної Ради УРСР від 19.10.73 р. № 2148-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_042#Text

CESCR. (1991). CESCR General Comment № 3: The Nature of States Parties’ Obligations (Art. 2, Para. 1, of the Covenant). (UN Doc E/1991/23). URL: https://www.refworld.org/pdfid/45388 38e10.pdf

Законодавче забезпечення формування та реалізації державної політики України в умовах воєнного стану: у 4 т. / заг. ред.: Стефанчук Р.О., Мищак І.М., Савченко Л.А. Т. 1: Концептуальні засади та інституційні механізми реалізації державної політики / відп. ред. Коваленко А.А. – (Інститут законодавства Верховної Ради України). Київ: Вид-во “Людмила”, 2022. С. 129. URL: https://instzak.com.ua/wp-content/uploads/DOC/book_orig/%D0%9C%D0%BE %D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96 %D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%201.pdf

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікована Законом України від 17.07.97 р. № 475/97-ВР. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Public debt, austerity measures and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Statement by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 22.07.2016. E/C.12/2016/1. URL: https://documents-dds-ny. un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/163/81/pdf/G1616381.pdf?OpenElement

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-30

Номер

Розділ

Статті