Дискусійні питання місця виконавчого провадження в системі права України

Автор(и)

  • І.В. ЛИМАРЬ аспірант кафедри цивільного процесу, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.2(29).273468

Ключові слова:

виконавче провадження, виконавчий процес, виконання рішень, правова природа, цивільно-процесуальна природа виконавчого провадження, виконавче право, стадія процесу

Анотація

Статтю присвячено дослідженню підходів визначення правової природи виконавчого провадження, його місця в системі права України, аналізу існуючих у науковій літературі точок зору на виконавче провадження як завершальну стадію судового процесу шляхом проведення порівняльної характеристики з іншими поглядами щодо місця виконавчого провадження в системі права. У зв’язку із суттєвим оновленням законодавства у галузі примусового виконання рішень залишається багато суперечливих невирішених питань у теорії та практиці застосування законодавства у виконавчому провадженні, оскільки неможливо провести реформування галузі примусового виконання не визначившись із суттю та місцем виконавчого провадження в системі права України, що обумовлює актуальність та значимість теми дослідження. Підвищення ефективності застосування нового законодавства у галузі виконання рішень неможливе без поєднання доктрини та практики, що сприятиме удосконаленню процесуального механізму примусового виконання рішень. Визначення галузевої та інституціональної належності виконавчого провадження має наукове та практичне значення з причини відсутності правової позиції щодо чіткого закріплення місця виконавчого провадження в системі права України. Крім іншого, законодавство, що регулює примусове виконання рішень, характеризується неоднорідністю правових норм.

Посилання

Конституція України: Закон України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 18.12.2018).

Гукасян Р.Є. Єдність засобів виконання рішень державних органів та суспільних організацій, що здійснюють захист прав громадян та соціалістичних організацій. – (“50 років Радянської влади та актуальні проблеми правової науки”). Саратов, 1967. С. 111.

Щербак С.В. Зміст виконавчого процесу. Правовий вісник УАБС. 2011. № 2(5). С. 15-18.

Сібільов Д.М. Генетичні ознаки виконавчого провадження в системі цивільної юрисдикції. Юрист України. 2011. Вип. 2. С. 34-38.

Заворотько П.П. Процессуальные гарантии исполнения судебного решения. Москва: Юридическая литература, 1974. 360 с.

Юков М.К. Самостоятельность норм, регулирующих исполнительное производство. Проблемы совершенствования ГПК РСФСР. Свердловск. 1975. Вып. 40. С. 91-97.

Юков М. К. Теоретические проблемы системы гражданского процессуального права: дис. …д-ра юрид. наук. Свердловск, 1975.

Шерстюк В.М. Сиситема советского гражданского процессуального права. Москва: Изд-во МГУ, 1989. С. 133.

Ярков В. В. Проблемы реализации судебных актов. Проблемы совершенствования правосудия по гражданским делам. Ярославль: Изд-во Ярославского ун-та, 1991. С. 80-81.

Исаенкова О.В. Проблемы исполнительного права в гражданской юрисдикции: автореф. дис. …д-ра юрид. наук. Саратов, 2003. 17 с.

Щербак С.В. Адміністративно-правове регулювання виконавчого провадження в Україні: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Київ, 2002. 17 с.

Ігонін Р.В. Організаційно-правові засади діяльності суб’єктів виконавчого провадження: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Ірпінь, 2007. 22 с.

Лівар Ю.О. Про виконавчі провадження в адміністративному праві. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Право”. 2015. Вип. 19. С. 198-202.

Цивільний процес України: академічний курс/ за ред. С.Я. Фурси та ін. Київ : Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2009. 848 с.

Фурса С.Я. Формування теоретичних основ виконавчих процесуальних правовідносин: сутність, система, ознаки та класифікація. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Київ, 2013. Вип. 95. С. 12-16.

Талан Л.Г. Виконавче провадження в структурі цивілістичного процесу. Вісник Академії правових наук України. Харків. 2009. Вип. 2. С. 96-102.

Юков М.К. Исполнительное производство. Москва, 2000.

Білоусов Ю.В. Виконавче провадження: навч. посібник. Київ: Прецидент, 2004. 192 с.

Боннер А.Т. Проблемы установления истины в гражданском процессе. СПб, 2009.

Зайцев И., Худенко В. Стадии исполнительного производства в гражданском процессе. Российская юстиция. 1994. Вып. 6. С. 39-41.

Комаров В.В., Бігун В.А., Баранкова В.В., Гусаров К.В. Курс цивільного процесу : підручник. Харків: Право, 2011. 1352 с.

Мусина М.А., Чечина Н.А., Чечота М.Д. Гражданский процесс. Москва. 1996. С. 370.

Заворотько П.П. Процессуальные гарантии исполнения судебного решения. Москва: Юрид. лит-ра, 1974. С. 360.

Рішення Конституційного суду України від 13 грудня 2012 р. № 18-рп/2012, судова справа № 1-26/2012. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-12 (дата звернення: 20.07.2018).

Рішення Конституційного суду України від 25 квітня 2012 р. № 11-рп/2012, судова справа № 1-12/2012. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-12/paran17#n17 (дата звернення: 20.07.2018).

Рішення Конституційного суду України від 26 червня 2013 р. № 5-рп/2013, судова справа № 1-7/2013. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-13 (дата звернення: 13.07.2018).

Рішення Верховного суду України від 16 січня 2018 р. № 520/5696/14-ц, судова справа № 520/17779/14-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71666815 (дата звернення: 16.07.2018).

Загальна декларація прав людини. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 995_015 (дата звернення 13.02.2019).

Рішення ЄСПЛ від 19.03.1997 р., судова справа Горнсбі проти Греції. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_079/print (дата звернення 15.02.2019).

Рішення ЄСПЛ від 07.05.2002 р., судова справа Бурдов проти Росії. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_045 (дата звернення 15.02.2019).

Рішення ЄСПЛ від 27.07.2004 р., судова справа Ромашов проти України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_227 (дата звернення 15.02.2019).

Рішення ЄСПЛ від 22.02.2004 р., судова справа Шаренок проти України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_235 (дата звернення 15.02.2019).

Рішення ЄСПЛ від 10.12.2009 р., судова справа Васильчук проти України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_532 (дата звернення 15.02.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-12

Номер

Розділ

Статті