Публічний контроль за забезпеченням прав викривачів

Автор(и)

  • О. КОСИЦЯ доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.2(29).273465

Ключові слова:

викривач, запобігання корупції, захист прав викривачів, публічний контроль, державний контроль, громадський контроль, муніципальний контроль, міжнародні неурядові організації, форми громадського контролю

Анотація

У статті розкрито роль та правові засади публічного контролю за забезпеченням прав викривачів. Проаналізовано сутність державного, громадського, муніципального та міжнародного контролю щодо забезпечення прав викривачів.

Біографія автора

О. КОСИЦЯ, доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ

кандидат юридичних наук

Посилання

Плиска В.В. Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.07. Ужгород. ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2015. 210 с.

Шестак В.С. Державний контроль в сучасній Україні (загальнотеоретичні питання): дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків. Національний університет внутрішніх справ, 2002. 195 с.

Даль В.И. Толковый словарь: в 4 т. Москва: Рус. яз., 1999. Т. 3: П. 1999. С. 535.

Кобилянський Юлїан. Латинсько-український словар для середніх шкіл. Відень, 1912.

Словник іншомовних слів / за ред. чл.-кор. АН УРСР О.С. Мельничука. Київ, 1977.

Кілієвич О. Англо-український глосарій термінів і понять з аналізу державної політики та економіки. Київ: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2003. 510 с

Новий тлумачний словник української мови: у 4 т. / уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. Київ: Аконіт, 2000. Т. 3 (О-Р). 927 с.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ: “Укр. енцикл.”, 2003. Т. 5: П-С. 398 c.

Кравчук В. Публічний контроль у державі. Юридичний вісник. 2015. № 1. С. 210-215. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2015_1_39

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.14 р. № 1700-VII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

Про захист викривачів і розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам: проект Закону України від 20.07.16 р. № 4038а. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web proc4_1?pf3511=59836

Попова О.О., Калініченко А.П. Громадський контроль у сфері надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ: проблемні питання. Форум права. 2014. № 1. С. 418-421.

Білецький А.В. Участь громадськості у запобіганні корупційним злочинам в Україні: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2018. 228 с.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

Косінов С.А. Контроль у демократичній державі: монографія. Харків: Право, 2015. 360 с.

Денисюк С.Ф. Організація громадського контролю у сфері забезпечення правоохоронними органами громадського порядку. Форум права. 2009. № 2. С. 102-107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

Вітвіцький C.C. Контроль як гарантія законності діяльності публічної адміністрації: дис ...д-ра юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2016. 480 c.

Денисюк С.Ф. Громадський контроль за правоохоронною діяльністю в Україні: адміністративно-правові засади: автореф. дис. …д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07. Дніпропетровськ, 2010. 36 с.

Крупник А.С. Громадський контроль: сутність та механізми здійснення. Теоретичні та прикладні питання державотворення. On-line збірник наук. праць ОРІДУНАДУ при Президентові України. Вип. № 1. 2007. URL : http://novyi-stryi.at.ua/gromkontrol/ KRUPNYK_A_pro_ grom_kontrol.pdf

Code of Good Practice for Civil Participation in the Decision-Making Process (CONF/PLE (2009) CODE 1): Adopted by the Conference of INGOs at its meeting on 1st October 2009. Strasburg, 2009. P. 10-12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-12

Номер

Розділ

Статті