Недоторканність народного депутата України – конституційно-правова гарантія незалежного парламентського контролю: інформаційно-правовий аспект

Автор(и)

  • А.І. НИЖНИК аспирант НДІІП НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.2(29).273453

Ключові слова:

депутатська недоторканність, свобода висловлювань, парламентський контроль

Анотація

У статті, яка присвячена дослідженню відповідних аспектів інституту депутатської недоторканності, проводиться ідея, що він є конституційно-правовою гарантією незалежного парламентського контролю. У зв’язку з цим на основі існуючих наукових досліджень та відповідних стандартів Ради Європи робиться висновок про доцільність удосконалення обсягу та змісту депутатського імунітету, а не його скасування.

Посилання

Всеукраїнське опитування громадської думки Київського міжнародного інституту соціології. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1

Костицький М.В. Філософсько-правовий аналіз депутатського імунітету та індемнітету в Україні. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2011. № 4. С. 8-12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2011_4_3

Угода про коаліцію депутатських фракцій “Європейська Україна”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/file/text/33/f439014n8.pdf

Повідомлення Центральної виборчої комісії від 25 квітня 2000 року “Про підсумки всеукраїнського референдуму від 16 квітня 2000 року”. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0002359-00

Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи від 4 квітня 2000 року. Юридичний вісник України. № 15. 13-19 квітня 2000 р.

Висновок Європейської Комісії “За демократію через право”. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-INF(2000)014-e

Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України): проект Закону України, реєстр. № 7203 від 17.10.2017 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62727

Фрицький Ю.О. Державна влада в Україні: становлення, організація, функціонування: монографія. Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2006. 360 с.

Борденюк В.І. Депутатська недоторканність як гарантія діяльності представницького органу державної влади: конституційно-правові аспекти. Юридична Україна. 2011. № 3. С. 22-27.

Недоторканність по-європейськи. Між диктатурою та зловживаннями. – (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Democracy Reporting International, 17 лютого 2015 р.). URL: http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/02/7/7030533

Дослідження Міжнародного інституту демократії та сприяння виборам. URL: https://drive.google.com/file/d/11YARQD8ih81vDL7BDEJRB_9Fn8Bar4sx/view

Конституційне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т. / за заг. ред. Шемшученка Ю.С. Київ.: Юрид. думка, 2008. Т. 2. С. 376.

Ткаля О.В. Класифікація правових імунітетів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Право”. Ужгород, 2012. Вип. 20. Ч. 2. Т. 1. С.81-85. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/3251

Водянніков О.Ю. Статус парламентарів. Парламентські імунітети в сучасних демократичних державах. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_2408

Процедурні керівні принципи щодо прав та обов’язків опозиції в демократичному парламенті: Резолюція ПАРЄ 1601 (2008). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz/docs/753_1601_Opozytsija_rezoljutsija.htm.

Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) (реєстр. № 7203) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 19 червня 2018 року № 2-в/2018. Вісник Конституційного Суду України. 2018. № 4. С. 86.

Мельник М.І. Депутатська недоторканність: скасувати не можна обмежити. Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М.І. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (в частині скасування депутатської недоторканності) (реєстр. № 6773) вимогам статей 157 і 158

Конституції України. Юридичний вісник України. 29 червня – 5 липня 2018 року. № 26 (1199). С. 6-7.

Доповідь та дорожня карта щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України (вересень 2015 р. – лютий 2016 р.). – (Підготовлена місією Європейського Парламенту з оцінки потреб під головуванням Пета Кокса). URL: http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160301RES16508/20160301RES16508.pdf

Конституція України: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141, з наступними змінами.

Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 80, 105, 108 Конституції України) від 1 квітня 2010 року № 1-в/2010. Вісник Конституційного Суду України. 2010. № 3. Стор. 67.

Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 80, 105, 126, 149 Конституції України) від 10 липня 2012 року № 1-в/2012. Вісник Конституційного Суду України. 2012. № 4. Стор. 34.

Про двадцять принципів боротьби з корупцією: Резолюція № R(97)24 Комітету Міністрів Ради Європи від 6 листопада 1997 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/994_845.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-12

Номер

Розділ

Статті