Виклики і загрози правам та безпеці людини в інформаційній сфері

Автор(и)

  • Н.С. УХАНОВА старший науковий співробітник НДІІП НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).273369

Ключові слова:

загрози інформаційній безпеці, інформаційна сфера, інформаційні ресурси, інформаційно-телекомунікаційні технології, Доктрина інформаційної безпеки, права і свободи людини і громадянина

Анотація

У статті проаналізовано вплив загроз інформаційній безпеці. У цьому контексті Доктрина інформаційної безпеки України одним із пріоритетів державної політики в інформаційній сфері визначає розвиток правових інструментів захисту прав людини і громадянина на вільний доступ до інформації, її поширення, оброблення, зберігання та захист. Охарактеризовано принципи забезпечення прав людини в умовах розвитку інформаційного суспільства. Досліджено світовий досвід дотримання прав людини у контексті розвитку інформаційних технологій. Підкреслено переважне значення принципу пропорційності, як однієї з найважливіших гарантій забезпечення прав людини при забезпеченні національної безпеки та інформаційної безпеки держави.

Посилання

Про національну безпеку: Закон України від 21.06.18 р. № 2469-19. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2469-19

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року “Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України”: Указ Президента України від 01.05.14 р. № 449/2014. Офіційний вісник України. 2014. № 37. Ст. 28.

Стратегія забезпечення кібернетичної безпеки України / Національний інститут стратегічних досліджень, 2013 р. URL: http://www.niss.gov.ua/public/File/2013 _nauk_an_rozrobku/kiberstrateg.pdf

Проект Концепції інформаційної безпеки України / Міністерство інформаційної політики України. URL: http://mip.gov.ua/documents/30.html

Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України: Закон України від 05.02.15 р. № 159-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 18. Ст. 131.

Олійник О.В. Інформаційна безпека України: доктрина адміністративно-правового регулювання: автореф. дис. …док. юрид. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ, 2013. – 34 с.

Линник Г.М. Адміністративно-правове регулювання інформаційної безпеки України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2013. 27 с.

Ющук Е.Л. Интернет-разведка: руководство к действию. Москва-Санк-Петербург: Вершина, 2007. 249 с.

Толубко В.Б. Інформаційна боротьба (концептуальні, теоретичні, технологічні аспекти: монографія. Київ: НАОУ, 2003. 320 с.

Довгань О.Д. Сучасні інформаційні структури як компоненти інформаційної безпеки. Інформація і право. 2015. № 2. С. 111-120.

Пилипчук В.Г., Брижко В.М. Інформаційна безпека та приватність у сфері захисту персональних даних. Інформація і право. 2016. № 4(19). С. 60-70.

Брижко В. Правовий захист та безпека персональних даних: соціальний і комерційний аспекти. Інформація і право. № 3(26)/2018. С. 16-37.

Брижко В.М., Швець М.Я. е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право: монографія / за ред. члена-кореспондента АПрН України, д.е.н., професора М. Швеця. Київ: НДЦПІ АПрН України, 2007 р. 236 с.

В Грузии приняли закон о “прослушке”. URL: http://www.inter fax.ru/world/55186115. Кому в Грузии достанутся ключи от “прослушки”? URL: https://digital.report/ komu-vgruzii-dostanutsya-klyuchi-ot-proslushki

Shaw T.J. Information security and privacy: A practical guide for global executives, law technologists. Chicago: American Bar Association. 2011. P. 17. URL: http://faculty.cbpa.drake.edu/dmr/0101/DMR010113B.pdf

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року “Про Доктрину інформаційної безпеки України”: Указ Президента України № 47/2017. URL: https://www.president.gov.ua/documents/472017-21374

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.11 р. № 2939-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних: Конвенція Ради Європи від 28 січня 1981 р. № 108 / офіційний переклад. засвідчено МЗС України 01.07.02 р.: у кн. Системна інформатизація правоохоронної діяльності: європейські нормативно-правові акти та підходи до упорядкування інформаційних відносин у зв’язку з автоматизованою обробкою даних: посіб. / В. Брижко, М. Швець та ін. Кн. 2. Київ: ТОВ “ПанТот”, 2006. 509 с. С. 66-72.

Про захист прав людини і основоположних свобод: Європейська Конвенція від 4 листопада 1950 року / офіційний переклад засвідчено МЗС України 27.01.06 р.: у кн. Системна інформатизація правоохоронної діяльності: європейські нормативно-правові акти та підходи до упорядкування інформаційних відносин у зв’язку з автоматизованою обробкою даних: посіб. / В. Брижко, М. Швець та ін. Кн. 2. Київ: ТОВ “ПанТот”, 2006. 509 с. С. 34-59.

Пресс-Релиз № 70/14 Суда Европейського Союза (Люксембург, 13 мая 2014 года): Решение по делу C-131/12 “Марио Костея Гонсалес против Google Spain SL, Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos”: (оператор Интернет-поиска несет ответственность за обработку личных данных, которые появляются на веб-страницах, опубликованных третьими лицами). URL: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/ 2014-05/cp 140070en.pdf

Klass and Othersvs Germany, § 56, Series A, № 28. URL: https://www.stewartroom.co.uk/wp-content/uploads/2014/07/Cases-ECHR-Klass.pdf

Брижко В. Сучасні основи захисту персональних даних в європейських правових актах. Інформація і право. № 3(18)/2016. С. 45-57.

Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Баранов О.А., Мельник К.С. Становлення і розвиток правових основ та системи захисту персональних даних в Україні: монографія / за ред. В.М. Брижка, В.Г. Пилипчука. Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2017. 226 с.

Сучасні правові стандарти Європейського Союзу у сфері захисту персональних даних: зб. документів / переклад з англ. В. Брижко, кор. І. Майстренко / за ред. В. Брижко, передмова В. Пилипчука. / НДІ інформатики і права Національної академії правових наук України. Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2018. – 180 с.

Актуальні проблеми інформаційної безпеки України: аналітична доповідь. Національна безпека і оборона. 2001. № 1. С. 2-59.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26

Номер

Розділ

Статті