Використання сили у кіберпросторі в рамках міжнародного права

Автор(и)

  • М.Ю. ЯЦИШИН старший викладач кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).273367

Ключові слова:

кібервійна, кіберзлочинність, інформаційно-комунікаційні технології, злочин агресії, основні принципи міжнародного права

Анотація

У статті досліджується питання міжнародно-правової кваліфікації кібервоєн. Розглядається співвідношення понять “кібератака”, “кібернапад”, “кіберзлочин” та “кібервійна”, на підставі чого автор пропонує власні дефініції. Детально аналізуються підстави застосування норм міжнародного гуманітарного права і міжнародного кримінального права до кібервоєн. Досліджується проблеми поширення дії основних принципів міжнародного права у кіберпросторі. Автор акцентує увагу на кваліфікаційних ознаках, відповідно до яких акти кібервійни можуть бути визнані злочином агресії.

Посилання

Антипенко В.Ф. Проблеми ефективності міжнародного права. Проблеми ефективності міжнародного права: матер. тез. міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 29 бер. 2013 р. Київ, 2013. С. 9-11.

Про використання науково-технічного прогресу в інтересах світу і на благо людства: Декларація ГА ООН від 09 грудня.1975 р. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/3384(XXX)

Требін М. П. “Гібридна” війна як нова українська реальність. Український соціум. 2014. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2014_3_13

International Strategy for Cyberspace, 2011. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf

Bradley T. When is a Cybercrime an Act of Cyberwar? URL: https://www.pcworld.com/article/250308/when_is_a_cybercrime_an_act_of_cyberwar_html

Andress J., Winterfeld S. Cyber Warfare: Techniques, Tactics and Tools for Security Practitioners. URL: http://index-of.es/Hack/Cyber%20Warfare.pdf

Мережко О.О. Проблеми теорії міжнародного публічного і приватного права. Київ: Юстиниан, 2010. 320 с.

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12.08.1949 р., що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I від 08.06.1977 р.). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199

The Tallin Manual on International Law applicable to Cyber Warfare Prepared by International Group of Experts at the Invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence. URL: http://csef.ru/media/articles/3990/3990.pdf

Sayapin S., Tsybulenko E. The use of force against Ukraine and International Law. Springer. Netherlands, 2018. 465 p.

Антонович П.И. О современном понимании термина “кибервойна”. Вестник академии военных наук. 2011. № 2(35). С. 89-96

Ranger S. What is cyberwar? Everything you need to know about the frightening future of digital conflict. URL: https://www.zdnet.com/article/cyberwar-a-guide-to-the-frightening-future-of-online-onflict

Hathaway O.A. The Law of Cyber-attack. URL: https://law.yale.edu/system/files/doc uments/pdf/cglc/LawOfCyberAttack.pdf

United Nations International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. URL: http://www.icty.org/case/tadic/4

Matthias C. Kettemann. Ensuring Cybersecurity through International Law. URL:https://www.jstor.org/stable/26296737?read-now=1&refreqid=excelsior%3A6fb9e65c043f51fa573028c4c61c9e93&seq=4#page_scan_tab_contents

Summary of relevant aspects of Corfu Channel case (Merits). URL: https://www.iilj.org/wpcontent/uploads/2016/08/Summary-of-and-extract-from-Corfu-Channel-Case-United-Kingdom-v-Albania.pdf

Cisco. Що таке кібервійна? URL: https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CyberSec2/uk/index. html#1.4.1.1

Каберник В. В. Центр военно-политических исследований. Кибервойна и кибероружие. URL: http://eurasian-defence.ru/?q=node/3115

Pierluigi Paganini. Cyber Weapons. April 3, 2012. URL:http://securityaffairs.co/wordpress/3896/intelligence/cyber-weapons.html

Камчатний М. Заборонені засоби ведення кібервійни. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/9/44.pdf

Задорожній О.В., Буткевич В.Г., Мицик В.В. Конспект лекцій з основ теорії міжнародного права. Київ: Либідь. 2001. С. 114-115.

Верле Герхард. Принципы международного уголовного права: учебник / пер. с англ. С. В. Саяпина. Одеса: Фенікс; Москва: ТрансЛит, 2011. 910 с. С. 38-39.

Определение агрессии: утверждено резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression. shtml

Резолюція RC/Res.6: прийнята консенсусом на 13-му пленарному засіданні 11 червня 2010 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=50984&pf35401=301758

Важна К.А. Визначення агресії у сучасному міжнародному праві: матеріали наук.-практ. конф. Україна і світ, м. Київ, 19 квіт. 2016 р. Україна і світ: науковий журнал (Факультет журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв). Київ: КНУКіМ, 2016. Вип. 1. С. 84-92.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26

Номер

Розділ

Статті