Право на інформацію щодо альтернативних методів вирішення спорів

Автор(и)

  • О.М. ГОЛОВКО старший науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України,  старший викладач кафедри публічного права НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).273356

Ключові слова:

право на інформацію, права людини, доступ до правосуддя, альтернативні методи вирішення спорів

Анотація

У статті досліджуються теоретико-правові засади формування права на інформацію про альтернативні методи вирішення спорів. Запропоновано трактувати дане право як невід’ємну складову права на доступ до правосуддя. Розглянуто проблематику забезпечення конфіденційності при застосуванні альтернативних методів вирішення спорів.

Біографія автора

О.М. ГОЛОВКО, старший науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України,  старший викладач кафедри публічного права НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”

кандидат юридичних наук

Посилання

Про захист прав людини та основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 р. Урядовий кур’єр. 17.11.10 р. № 215.

Жаровська І.М. Доступність права: теоретико-правові проблеми: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01 / Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. Харків, 2006. 20 с.

Сакара Н.Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2006. 209 с.

Советский гражданский процесс: учеб. / отв. ред. д-р юрид. наук, проф. М.С. Шакарян. Москва: Юрид. лит-ра, 1985. 526 с.

Golder v. United Kingdom, no. 4451/70, § 38, Series A no. 18. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57496/ (дата звернення: 17.03.2019).

Ashingdane v. United Kingdom, no. 8275/78, § 57, Series A no. 93. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57425 (дата звернення: 15.03.2019).

Ткачук О.С. Тенденції розвитку досудових процедур у цивільному судочинстві. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2016. № 4. С. 90-107.

Притика Ю.Д. Альтернативне вирішення спорів у сучасній процесуальній доктрині. Правова доктрина України: у 5 т. / Н.С. Кузнєцова, Є.О Харитонов, Р.А. Майданик та ін. / за заг. ред. Н.С. Кузнєцової. Харків: Право, 2013. Т. 3: Доктрина приватного права України. 758 с.

Спектор О.М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів: світовий досвід та перспективи застосування у правовій системі України: монографія. Київ: Фенікс, 2013. 160 c.

Про вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Концепція від 10.05.06 р. № 361. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361/2006 (дата звернення: 16.03.2019).

Посібник з програм відновного правосуддя. Серія посібників з кримінального правосуддя / Упр. ООН з наркотиків та злочинності. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). URL: http://www.unicef.org/ukraine/ukr/llJvenal_Const.indd.pdf (дата звернення: 12.03.2019).

Estrada-Hollenbeck M. The attainment of justice through restoration, not litigation: The subjective road to reconciliation. Reconciliation, justice and co-existence: Theory and practice. New York and Boulder, CO and Oxford, UK: Lexington Books. 2001. Р. 65-86.

Законопроект про медіацію обмежує права адвокатів – Олександр Дроздов. URL: http://unba.org.ua/news/2069-zakonoproekt-pro-mediaciyu-obmezhue-prava-advokativ-oleksandr-drozdov.html (дата звернення: 14.03.2019).

Gillers, Stephen & Simon, Roy D. Regulation of lawyers: statutes and standarts. Aspen, 1998.

Breger Marshall J. Should an Attorney be Required to Advise Client of ADR Options? The Catholic University of America, Columbus School of Law, 2000. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.867.736&rep=rep1&type=pdf (дата звернення: 12.03.2019).

Макаренко Є. Закон про медіацію: нереальна реальність. URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/mizhnarodniy-arbitrazh-ta-adr/zakon-pro-mediaciyu-nerealna-realnist.html (дата звернення: 13.03.2019).

Альтернативні способи вирішення спорів у контексті судової реформи в Україні. Київ, 2017. 75 с. URL: https://www.integrites.com/wp-content/uploads/2018/07/Council-of-EuropePUBLICATION.pdf (дата звернення: 18.03.2019).

Землянська В.В. Відновне правосуддя в кримінальному процесі України: посібник. Київ: Видавець Захаренко В.О., 2008. 200 с.

Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам, які зацікавлені в організації медіації у кримінальних справах від 15.09.1999 р. № R(99)19. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/994_828 (дата звернення: 19.03.2019).

Рекомендація Rec (2006) 8 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо допомоги потерпілим від злочинів № R (99) 19. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec_2006_8_2006_06_14.pdf (дата звернення: 19.03.2019).

Aertsen, I., Mackay, R., Pelikan, C., Willemsens, J., and M. Wright. Rebuilding Community Connections-Mediation and Restorative Justice in Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing. 2004.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-27

Номер

Розділ

Статті