Забезпечення права на справедливий суд: міжнародне закріплення та вітчизняні здобутки

Автор(и)

  • Х.Б. РОМАНІВ доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.3(26).273309

Ключові слова:

право на справедливий суд, рішення Європейського Суду з прав людини, імплементація, впровадження

Анотація

У статті досліджується поняття “права на справедливий суд”, розглядається зміст цього права в обєктивному та субєктивному розумінні, визначаються структурні елементи цього права. Аналізується практика Європейського Суду з прав людини щодо розкриття змісту права на справедливий суд та її застосування вітчизняними судами. Робиться висновок щодо реалізації Закону України “Про забезпечення права на справедливий суд” та перспектив  його подальшого впровадження.

Біографія автора

Х.Б. РОМАНІВ, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ

кандидат юридичних наук

Посилання

Про забезпечення права на справедливий суд : Закон України від 12.02.15 р. № 192-VIII ; у ред. від 30.09.16 р. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/192-19

Ткачук О. Витоки сучасного розуміння права на справедливий суд / Visegrad Journal on Human Rights. – 2016. – № 1/2. – С.188-193.

Грень Н. Право на справедливий суд: проблеми незалежності та безсторонності // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – (Юридичні науки). – 2016. – № 837. – С. 247-251.

Загальна декларація прав людини : Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 217 А(ІІІ) від 10 грудня 1948 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 89.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : ООН від 16 грудня 1966 р. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show /995_043;

Про захист прав людини і основоположних свобод : Конвенція Ради Європи від 04 листопада 1950 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 32. – Ст. 270.

Справедливое судебное разбирательство в международном праве : юридический сборник. – Издатель : “Organization for Security and Cooperation in Europe”, 26 сентября 2012 года. – Режим доступу: http://www.osce.org/ru/odihr/100894?download=true

Энтин М. Справедливое судебное разбирательство по праву Совета Европы и Европейского Союза // Конституционное право : Восточноевропейское обозрение. – 2003. – № 3(44). – С. 85-97.

Афанасьев С.В. Право на справедливое судебное разбирательство : общая характеристика и его реализация в российском гражданском судопроизводстве : монография / С.В. Афанасьев. – Саратов : Научная книга, 2009. – 312 с.

Бучик А. Стандарти справедливого суду в розрізі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод / Віче. – 2015. – № 22. – С. 2-5.

Case of Golder v. The United Kingdom № 4451/70. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{fulltext : CASE%20OF%20GOLDER%20v.%20THE%20UNITED%20KINGDOM], [documentcollectionid2 : “GRANDCHAMBER”, “CHAMBER”], itemid : [001-57496]}

Про примусове виконання обов’язку в натурі : Постанова Вищого Господарського суду України у справі № 22/188 за позовом закритого акціонерного товариства “Гефес Інтернейшнл” до приватного акціонерного товариства “Науково-виробниче об'єднання “Агрокомплекс”. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28254300

Відшкодування моральної шкоди за створення відповідачем перешкод у використанні права позивача на звернення до суду, про визнання документів письмовими доказами та визнання незаконною бездіяльність відповідача : Додаткове рішення Вінницького районного суду Вінницької області у справі №128/2861/16-ц за позовом ОСОБА_1 до Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66663506

Case of Salontaji-Drobnjak v. Serbia N 36500/05. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{appno : [36500/05], itemid : [001-94985]}

Case of Delcourt v. Belgium №2689/65. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{fulltext: [Delcourt%20v%20belgium],documentcollectionid2: [“GRANDCHAMBER“, “CHAMBER”], itemid:[001-57467]}

Конституція України : Закон України від 28.06.96 р. № 132/94-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.16 р. №1402-VIII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2016. – № 31. – Ст. 545.

Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18.03.04 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 40-41, 42. – Ст. 492.

Право на справедливий суд : інші аспекти / Р. Куйбіда, Т. Руда. – (Центр політикоправових реформ; Українська Гельсінська спілка з прав людини). – Режим доступу :https://helsinki.org.ua/pravo-na-spravedlyvyj-sud-inshi-aspekty-r-kujbida-t-ruda-tsentr-polityko-pravovyh-reform

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-26

Номер

Розділ

Статті