Інформаційні ресурси як елемент національної інформаційної інфраструктури: їх створення та використання

Автор(и)

  • А.Г. ЧОРНОУС аспірант кафедри адміністративного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.3(26).273236

Ключові слова:

інформаційна інфраструктура, інформаційні ресурси, фактори впливу, об’єкти інфраструктури, суб’єкти відповідальності, чинники інформаційної інфраструктури

Анотація

У статті розглянуто доктринальні та правові підходи до визначення інформаційних ресурсів як основоположного елементу Національної інформаційної інфраструктури України. Досліджено зарубіжні та національний підходи до детермінування вказаної категорії, а також досліджено ґенезу та поточний стан правової регламентації інформаційних ресурсів в Україні.

Посилання

Аблякімов Е.Е. Правові основи формування державних електронних інформаційних ресурсів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.ю.н. : спец. 12.00.07 / Е.Е. Аблякімов. – К., 2010. – 18 с.

Антопольский А.Б. Проблемы классификации информационных ресурсов // Научнотехническая информация. – (Сер. 1. Организация и методика информационной работы). – 1997. – № 8. – С. 10-11.

Архипова Є.О. Електронне урядування як форма організації державного управління // Державне управління : удосконалення та розвиток. – 2015. – № 4. – (Електронне наукове фахове видання). – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=855

Бачило И.Л. Информационное право : учебник / И.Л. Бачило, В.Н. Лопатин, М.А. Федотов ; под ред. Б.Н. Топорнина. – [2-е изд., с изм. и доп.]. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – 789 с.

Бачило И.Л. Информационные ресурсы развития Российской Федерации : правовые проблемы ; отв. ред. И.Л. Бачило. – М. : Наука, 2003. – С. 5.

Городов О.А. Основы информационного права России : учеб. пособие / О.А. Городов. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – С. 113.

Загальне документознавство : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш. – К. : Ліра-К., 2008. – 395 с.

Кривоухов А.А. Правовое регулирование защиты государственных информационных ресурсов : дис. на соискание науч. степени к.ю.н. : спец. 05.13.19 / А.А. Кривоухов. – Воронеж. – 2006. – 224 с

Нисневич Ю.А. Системный подход в государственной информационной политике // Научно-техническая информация. – (Сер. 1. Организация и методика информационной работы). – 2000. – № 5. – С. 1-7.

Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федеральный Закон Российской Федерации от 27.07.06 г. № 149-ФЗ / “Российская газета”, 2006. – № 165.

Пархоменко В.Д. Наукові і організаційні проблеми управління інформаційними ресурсами // Науково-технічна інформація. – 2007. – № 3. – С. 31-36.

Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25.06.93 р. № 3322-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1993. – № 33. – Ст. 345.

Про Національну програму інформатизації : Закон України від 04.02.98 р. № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1998. – № 27. – Ст. 181.

Талапина Э.В. Модернизация государственного управления в информационном обществе: информационно-правовое исследование : дис. на соискание науч. степени д.ю.н. : 12.00.13 / Э.В. Талапина. – М. – 2015. – 469 с.

Основи інформаційного права України : навч. посіб. / [В.Д. Гавловський, В.С. Цимбалюк та ін.] ; за ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного, П.В. Мельника. – [2-е вид., перероб. і допов.]. – К. : Знання, 2009. – 414 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-26

Номер

Розділ

Статті