Інформаційні права і свободи людини і громадянина в Україні: визначення термінів, співвідношення понять

Автор(и)

  • Н.І. ТКАЧУК головний спеціаліст Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.2(25).273229

Ключові слова:

інформація, інформаційні права, інформаційні свободи, інформаційні права і свободи людини, інформаційні права і свободи громадянина

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню змісту термінів “інформаційні права”, “іінформаційні свободи”, “іінформаційні права і свободи людини”, “іінформаційні права і свободи громадянина” та визначенню їх співвідношення.

Біографія автора

Н.І. ТКАЧУК, головний спеціаліст Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України

кандидат юридичних наук

Посилання

Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Діалектична єдність інформаційних прав та інформаційної свободи // Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. – 2017. – № 1 (32). – С. 5-15.

Гладківська О.В. Відображення ключових понять основоположних прав і свобод людини в законодавчих актах України в інформаційній сфері // Правова інформатика. – № 1(37)/2013. – С. 30-38.

Бадальянц Ю.С. Права человека : учебное пособие / Ю. Бадальянц, Д. Ягофаров. – Москва-Рязань : Издательство “Поверенный”, 2006. – 519 с.

Емельянов Б.М., Правкин С.А.. Теория государства и права : конспект лекций ; сост. Б.М. Емельянов, С.А. Правкин. – (Московский институт экономики, менеджмента и права. – М., 2004. – 436 с.

Общая теория государства и права : академический курс : в 2 т. ; отв. ред. М.Н. Марченко. – Т. 1. Теория государства. – М., 1998. – 640 с.

Теорія держави і права. Академічний курс : підручник ; за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

Цвік М.В. Загальна теорія держави і права : підручник / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко. – Харків : Право, 2009. – 572 с.

Лукашева Е.А. Права человека / Е.А. Лукашева. – М. : НОРМА-ИНФРА, 1999. – 560 с.

Ладиченко В.В. Права і свободи людини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ладиченко, Ю. Крегул та ін. – (Київський національний торговельно-економічний ун-т). – К. : Книга, 2004. – 288 с.

Улыбина Т. Понятие и классификация субъективных прав и свобод и способы их ограничения // Право и жизнь. – 2006. – № 99 (9). – С. 36-40.

Ладиченко В.В. Правова автономія особи – неодмінна умова самореалізації індивіда в громадянському суспільстві // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 4. – С. 10-15.

Конституційне (державне) право зарубіжних країн : навч. посіб. / [В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков]. – К. : Знання, 2007. – 467с.

Гайтан В.В. Місце інформаційних прав у системі прав людини : зб. наук. пр. “Актуальні проблеми держави і права” ; редкол. С.В. Ківалов (голов. ред.), В.М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю.П. Аленін та ін. – (МОНмолодьспорт України, НУ “ОЮА”). – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. – C. 103-109.

Вітів В. Інформаційні права як складова четвертого покоління прав людини // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : Конституційне та муніципальне право. – 6/2016. – С.22-26.

Глухарева Л.И. Права человека в современном мире (социально-философские основы и государственно-правовое регулирование) / Л.И. Глухарева. – М. : Юристъ, 2003. – 304 с.

Бучковская Н.В. Информационные права человека : вопросы общей теории. – Режим доступу : //www.law.edu.ru/doc/document.asp? docID=1201351. – Дата звернення 18.03.2018.

Сухорольський П.М. Проблеми забезпечення та розвитку прав людини в умовах інформаційного суспільства // Український часопис міжнародного права. – 2013. – № 1. – С. 18-23.

Діордіца І. Класифікація інформаційних прав і свобод людини і громадянина // Підприємництво, господарство і право. – № 7/2016. – С. 116-122.

Загальна декларація прав людини : прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_015. – Дата звернення 20.03.2018.

Про захист прав людини й основоположних свобод : Конвенція Ради Європи, м. Рим, 4 листопада 1950 року. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004. – Дата звернення 20.03.2018.

Конституція України : Закон України від 28.06.96 р. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр. – Дата звернення 13.03.2018.

Погорілко В.Ф. Права та свободи людини і громадянина в Україні / В. Погорілко, В. Головченко, М. Сірий. – К. : Ін Юре, 1997. – 52 c.

Настюк В.Я., Бєлєвцева В.В. Правовий захист інформаційних прав і свобод людини в Україні : проблеми та перспективи // Інформація і право. – № 2(14)/2015. – С. 20-25.

Шевердяев О.Н. Право на информацию : к вопросу о конституционно-правовой сущности // Право и политика. – 2001. – № 10. – C. 91-100.

Войтович П. Інформаційні права людини в міжнародному праві та в законодавстві України. – Режим доступу : http://stattionline.org.ua/pravo/76/12528-informacijni-prava-lyudini-vmizhnarodnomu-pravi-ta-v-zakonodavstvi-ukraїni.html. – Дата звернення 20.03.2018.

Муратов М.Я. Право на свободу слова : история и современность : дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / М.Я. Муратов. – М., 2002. – 177 с.

Гоголь Б. Зміст права на інформацію // Юридична Україна. – 2008. – № 5. – С. 64-67.

The Global Principles on National Security and the Right to Information (The Tshwane Principles): [Online tool]. – Available at : https://www.opensocietyfoundations.org/publications/globalprinciples-national-security-and-freedom-information-tshwane-principles (Accessed 14.03.2018).

Бачило И.Л. Право собственности на информационные ресурсы. – Режим доступу : http://www.vuzllib.su/articles/9344-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/1.html. – Дата звернення 20.03.2018.

Брижко В.М. Інформаційний продукт як об’єкт права власності // Інформація і право. – № 4(23)/2017. – С. 5-15.

Собкив Я.М. Информационные права и свободы человека и гражданина : особенности украинского нормативно-правового регулирования. – Режим доступу : goal-int.org/informacionnye-prava-i-svobody-cheloveka-i-grazhdanina-osobennosti-ukrainskogo-normativno-pravovogo-regulirovaniya. – Дата звернення 20.03.2018.

Шапіро В.С. Права і свободи людини в галузі інформаційного права. – Режим доступу : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/13614/1/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%20%D0%92.%D0%A1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0.doc. – Дата звернення 21.03.2018.

Марущак А.І. Визначення поняття “інформаційні права людини” // Інформація і право. – № 2(2)/2011 – С.21-26.

Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.03 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15. – Дата звернення 21.03.2018.

Ліпкан В.А., Максименко Ю.Є. Права і свободи людини та громадянина в інформаційній сфері в умовах проведення конституційної реформи в Україні : матеріали “круглого столу”, присвяченого 15-й річниці прийняття Конституції України [“Конституція України : зміни чи нова редакція”], спец. вип., 24 черв. 2011 р. ; редкол. В.В. Коваленко (голов. ред.) та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 196 с.

Полетіло К.С. Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист у конституційних нормах Франції // Вісник Академії адвокатури. – № 3(19)/2010. – С. 33-38.

Яременко О.І. Інформація як об’єкт права власності в Україні // Правова інформатика. – № 4(20)/ 008. – С. 15-19.

Про інформацію : Закон України від 2.10.92 р. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. – Дата звернення 21.03.2018.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.03 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15. – Дата звернення 21.03.2018.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-26

Номер

Розділ

Статті