Комплексний підхід як методологічна основа дослідження проблем забезпечення охорони державної таємниці

Автор(и)

  • О.Г. СЕМЕНЮК заступник начальника Управління Служби безпеки України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273061

Ключові слова:

метод, методологія пізнання, методика дослідження, комплексний підхід

Анотація

На підставі аналізу філософських та методологічних аспектів отримання нових наукових знань обґрунтовується висновок, що методологія дослідження проблем охорони державної таємниці представляє собою, з одного боку, комплекс методів теоретичного пізнання наукового, правового та емпіричного підґрунтя існуючої системи забезпечення охорони державної таємниці, а з іншого, систему теоретичних розробок щодо методів підвищення ефективності заходів забезпечення охорони державної таємниці та запобігання злочинним проявам у цій сфері.

Біографія автора

О.Г. СЕМЕНЮК, заступник начальника Управління Служби безпеки України

кандидат юридичних наук,

Посилання

Баскаков А.Я. Методология научного исследования / А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков. – К. : МАУП, 2004. – 216 с.

Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології : теорія і практика : у 3 кн. – Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2007. – 424 с.

Андреев И.Д. Проблемы логики и методологии познания / И.Д. Андреев. – М., 1972. – 320 с.

Очерки методологии познания социальных явлений. – М. : Мысль, 1970. – 344 с.

Добриянов В.С. Методологические проблемы теоретического и исторического познания / В.С. Добриянов ; под ред. М.М. Розенталя (общ. ред.). – М. : Мысль, 1968. – 319 с.

Гиргинов Г., Янков М. Методология как раздел гносеологии // Вопросы философии. –1973. – № 8. – C. 125-136.

Дія права : інтегративний аспект : монографія ; кол. авторів ; відп. ред. Н.М. Оніщенко. – К. : Видавництво “Юридична думка”, 2010. – 360 с.

Радько Т.Н. Теория государства и права : учебник / Т.Н. Радько. – [2-е изд.]. – М. : Проспект, 2009. – 752 с.

Петряев К.Д. Вопросы методологии исторической науки / К.Д. Петряев. – К. : Вища школа, 1976. – 179 с.

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. / П.М. Рабінович. – [10-е вид., доп.]. – Львів : Край, 2008. – 224 с.

Аверьянов А.Н. Системное познание мира : методол. проблемы / А.Н. Аверьянов – М. : Политиздат, 1985. – 263 с.

Криминология : учебник ; под ред. Г.А. Аванесова. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 480 с.

Шептулин А.П. Диалектический метод познания / А.П. Шептулин. – М. : Политиздат, 1983. – 320 с.

Философский энциклопедический словарь ; под ред. Ильичева Л.Ф., Федосеева П.Н., Ковалева С.М., Панова В.Г. – М. : Советская энциклопедия, 1983. – 836 с.

Ромашов Р.А. Теория государства и права. / Р.А. Ромашов. – СПб, 2006. – 254 с.

Рассказов Л.П. Теория государства и права : учебник для вузов / Л.П. Рассказов. – М. : РИОР, 2008. – 463 с. – (Высшее образование).

Рузавин Г.И. Методология научного познания : учеб. пособие для вузов / Г.И. Рузавин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА. – 287 с.

Бурлай Е.В. Философский уровень методологии государственно-правовых исследований // Методологические проблемы юридической науки : сб. науч. трудов. – (АН УССР, Ин-т государства и права) ; отв. ред. Н.И. Козюбра. – К. : Наукова думка, 1990. – С. 19-40.

Пілюшенко В.Л. Наукове дослідження : організація, методологія, інформаційне забезпечення : навчальний посібник / В.Л. Пілюшенко, І.В. Шкрабак, Е.І. Словенко. – К. : Лібра, 2004. – 344 с.

Філософсько-енциклопедичний словник ; за заг. ред. В.І. Шинкаренка. – (НАН України, Інст-т філософії ім. Г.С. Сковороди). – К. : Абрис, 2002. – 742 с.

Комплексное изучение системы воздействия на преступность (методологические и теоретические основы ; под ред. П.П. Осипова. – Л. : Изд-во ЛГУ,1978. – 150 с.

Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии / И.С. Ной. – Сарантов : Изд-во Саратовского университета, 1975. – 223 с.

Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии : учебник : в 2 т. – Т. І. Общая часть / В.В. Лунеев. – М. : Издательство Юрайт, 2011. – 1003 с.

Блауберг И.В. Становление и сущность системного подхода / И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. – М. : Наука, 1973. – 274 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-30

Номер

Розділ

Статті