Правові засади та пріоритети розвитку протидії негативним інформаційним впливам на дітей

Автор(и)

  • О.Г. РАДЗІЄВСЬКА старший науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273045

Ключові слова:

інформаційна безпека дитини, загрози інформаційній безпеці, уразливість дитини в інформаційній сфері, негативні інформаційні впливи

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасного стану і наукових поглядів на проблему правового регулювання протидії негативним інформаційним впливам на дітей та дослідженню пріоритетних напрямів розвитку системи правового регулювання щодо забезпечення їх інформаційної безпеки в Україні.

Посилання

Конституція України : Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. – Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.03 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15

Про охорону дитинства : Закон України від 26.04.01 р. № 2402-III. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

Іванов В.Ф., Іванова Т.В. Медіакомпетентність та медіаграмотність як основні компетентності сучасного педагога // Інформаційне суспільство. – 2014. – № 20. – С. 96-99.

Дроздов О.Ю. Телебачення, як джерело впливу на соціальну спрямованість молоді : матеріали методологічного семінару АПН України [“Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія”], (Київ, 12 листопада 1998 р.). – К., 1998. – 485 с.

Потятиник Б.В. Екранна агресія : знати, щоб вберегтися. – Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/mediaeco/ndch/potjt_ekran_agr.htm

Пацлаф Р. Застывший взгляд : физиологическое воздействие телевидения на развитие детей / Р. Пацлаф . – М. : Evidentis, 2003. – 224 с.

Брайант Д.. Основы воздействия СМИ / Д. Брайант, С. Томпсон. – М. – К., 2004. – 424 с.

Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Інформаційне насильство : сутнісні проблеми. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/3_ANR_2011/Philosophia/2_78843.doc.htm

Алдер Х. НЛП : современные психотехнологии / Х. Алдер. – СПб. : Питер, 2000. – 160 с.

Безрукова О.М. Аналіз впливу ЗМІ на особистість підлітків : за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції [“Наукова молодь : досягнення та перспективи”] // Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – 2010. – № 8(195). – С. 81-84. – (Педагогічні науки).

Савінова Н.А. Кримінально-правова політика та убезпечення інформаційного суспільства в Україні : монографія. – К. : Ред. журн. “Право України”. – Х. : Право, 2013. – 292 с.

Словник української мови : в 11 т. ; редкол. : I. К. Бiлодiд (голова) та iн. – (Акад. наук Укр. РСР, Iн-т мовознавства iм. О.О. Потебні). – К. : Наук. думка, 1970 – 1980 рр. – Т. 1. – 1970. – 799 с.

Там само. – Т. 4. – 1973. – 840 с.

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки : Закон України від 09.01.07 р. № 537-V. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16

Прибутько П.С. Інформаційні впливи : роль у суспільстві та сучасних воєнних конфліктах / П.С. Прибутько, І.Б. Лук’янець. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 252 с. – С. 11.

Інформаційно-психологічне протиборство (еволюція та сучасність) : монографія / [Я.М. Жарков, В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк та ін.]. – К. : ПАТ “Віпол”, 2013. – 248 с.

Радзієвська О.Г. Проблеми негативних інформаційних впливів на дитину в Україні в умовах збройного протистояння // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2017. – № 42. – С. 197-200. – (Серія “Право”).

Янковський С.Я. Концепции общей теории информации. – Режим доступу : http://n-t.ru/t p/ng/oti.htm

Про інформацію : Закон України від 02.10.92 р. № 2657-XII. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Про права дитини : Конвенція ООН від 20 листопада 1989 г. – Режим доступу : http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/995_021.

Про охорону дитинства : Закон України від 26.04.01 р. № 2402-III. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

Про захист суспільної моралі : Закон України від 20.11.03 р. № 1296-IV. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1296-15

Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21.12.93 р. № 3759-XII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3759-12

Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : Закон України від 16.11.92 р. № 2782-XII. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2782-12

Про рекламу : Закон України від 03.07.96 р. № 270/96-ВР. – Режим доступу : http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80

Пучков О.О. Інформаційна безпека у контексті сьогоднішніх реалій : філософський аспект // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2015. – Вип. 60. – Ст. 240.

Чачанидзе І. ИНТЕРНЕТ: Правила безопасности. – Режим доступу : // http://www.mybaby.info/news/view/323.html

Діти в Інтернеті : як навчити безпеці у віртуальному світі : посібник для батьків / [І. Литовченко, С. Максименко, С. Болтівець та ін.]. – К. : ТОВ “Видавничий будинок “Аванпост-Прим”, 2010. – 48 с.

Про захист персональних даних: : Закон України від 1.06.10 р. № 2297-VI. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

Кримінальний кодекс України : Закон України від 1.09.01 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page

Конкурентная разведка в компьютерных сетях / [А.Г. Додонов, Д.В. Ландэ, В.В. Прищепа, В.Г. Путятин]. – К. : ИПРИ НАН Украины, 2013. – 248 с.

Council of Europe Strategy for the rights of the child 2016 – 2021 : Council of Europe; Strasbourg, 6 November 2015. – Режимдоступу :https://rm.coe.int/168048dee3

Про схвалення Концепції Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року : Розпорядження Кабінетe Міністрів України від 5.04.17 р. № 230-р. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249890555

Декларація прав дитини : Декларація ООН від 20 листопада 1959 р. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_384

Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладах : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.09 р. № 1318. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1318-2009-%D0%BF

Про Національну програму правової освіти населення : Указ Президента України від 18.10.01 р. № 992/2001. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/992/2001

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-30

Номер

Розділ

Статті