Теоретичні засади правового регулювання державної статистики в Україні

Автор(и)

  • Г.В. НИКОЛАЄНКО аспірантка НДІ інформатики і права НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273027

Ключові слова:

статистична діяльність, інформаційні відносини, принципи статистики

Анотація

Стаття присвячена розробці проблеми правового регулювання функціонування системи державної статистики в Україні. Здійснено теоретичне обгрунтування специфічності діяльності у цій сфері, зокрема доведено, що особливістю правового регулювання державної статистики в Україні є використання органами державної влади та органами місцевого самоврядування всього комплексу національних та міжнародних нормативно-правових актів, що діють у сфері державного статистичного обліку.

Посилання

Кондратьєв А.Ю. Адміністративно-правове регулювання державної статистики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.07 / Андрій Юрійович Кондратьєв. – Запоріжжя : Державний вищій навчальний заклад “Запорізькій національний університет Міністерства освіти і науки України”, 2015. – 20 с.

Довгань О. Д. Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації : теоретикоправові та організаційні аспекти : монографія / О.Д. Довгань. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2015. – 386 с.

Баранов О.А. Правове забезпечення інформаційної сфери : теорія, методологія і практика : монографія / О.А. Баранов. – К. : Едельвейс, 2014. – 434 с.

Галинська К.Ю. Адміністративно-правове забезпечення інформаційного правопорядку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.07 / Каріна Юріївна Галинська. – К. : НДІ інформатики і права НАПрН України, 2016. – 17 с.

Осауленко О.Г. Моделювання сталого розвитку соціально-економічних систем : монографія / О.Г. Осауленко. – К. : 2001. – 66 с.

Загальна теорія держави і права ; за ред. В.В. Копєйчикова. – К. : Юрінком, 1997. – 320 с.

Fundamental Principles of National Official Statistics. – Режим доступу : https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx

ESS Quality Declaration. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4392716/quality-declaration-ESS.pdf

European Statistics Code of Practice. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/european-statistics-code-of-practice

Правовая основа европейской статистики. – Режим доступу : http://www.cisstat.com/rus/event/335.pdf.

Про державну статистику : Закон України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2614-12

Осауленко О.Г. Національна статистична система : стратегічне планування, методологія та організація : монографія / О.Г. Осауленко. – К. : ДП “Інформ.-аналіт. Агентство”, 2008. – 415 с.

Про Державну службу статистики України : Указ Президента України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/396/2011

Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/326-93-п

Про затвердження Положення про Державну службу статистики України : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.14 р. № 481. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/481-2014-п

Про затвердження принципів діяльності органів державної статистики : Наказ Державного комітету статистики України від 14.06.10 р. № 216. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/prc_dk/prc_ddos.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-30

Номер

Розділ

Статті