Система основних термінів, як основа вдосконалення законодавства у сфері правового регулювання інформаційної взаємодії у місцевому самоврядуванні

Автор(и)

  • М.В. ДУБНЯК аспірант НДІ інформатики і права НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273025

Ключові слова:

поняття, інформаційна взаємодія, місцеве самоврядування, інформаційне право

Анотація

В статті з’ясовано особливості розуміння деяких базових категорій інформаційного права у їх прикладному застосуванні до певної предметної сфери – місцевого самоврядування та сформульовані дефініції термінів “інформаційна взаємодія”, “інформаційний продукт”, “інструмент інформаційної взаємодії”. Обґрунтовано необхідність наявності взаємоузгодженої системи термінів як умови формування пропозицій щодо внесення змін в законодавство та запропоновано макет законопроекту щодо правового регулювання інформаційної взаємодії в процесі прийняття рішень на місцевому рівні із поясненням змісту конкретних правових норм та підходів щодо їх формулювання.

Посилання

Баранов О.А., Дубняк М.В. Зміцнення прямої демократії на місцевому рівні шляхом удосконалення правового регулювання інформаційної взаємодії / Європейський політикоправовий дискурс : в 3-х вип. – [Вип. 3]. – 2017. – № 4. – С.109-117.

Апт Л.Ф., Дорофеева Т.А. Методические рекомендации по формированию понятийного аппарата законопроекта // Юридический вестник. – 2009. – № 3-4. – С. 64-70.

Хворостянкіна А. Дефініції в законодавчих текстах : питання теорії // Право України. – 2005. – № 11. – С. 28-32. – Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/6669

Волкова В.Н. Теория информационных процесов и систем : учебник и практикум для бакалавриата. – М. : Из-во Юрайт, 2014. – 502 с. – (Сер. Бакалавр. Академический курс). – Режим доступу : http://stud.com.ua/34384/informatika/informatsiyni_ potrebi_informatsiyne_obslug ovuvannya

Безруков А.С. Правовая модель как инструмент юридической науки и практики : дис. на соискание ученой степени к.ю.н : 12.00.01 / Алексей Сергеевич Безруков, 2008. – 151 с. – Режим доступу : http://lawtheses.com/pravovaya-model-kak-instrument-yuridicheskoy-nauki-ipraktiki#ixzz4KWmGRhq3

Дубняк М.В. Соціально-правова модель прийняття рішень у місцевому самоврядуванні // Право і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 149-153.

Інструменти. Wikipedia – вільна енциклопедія – Режим доступу : https://uk. wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 (Мсбо-32) фінансові інструменти : подання. – Режим доступу : //zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_029

Основні засади діяльності прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування : світовий та український досвід : довідник ; під. наук. кер. О.С. Поважного. – Донецьк : ДонДУУ, 2011. – 96 с.

Брижко В.М. Інформаційне суспільство. Дефініції: людина, її права, інформація, інформатика, інформатизація, телекомунікації, інтелектуальна власність, ліцензування, сертифікація, економіка, ринок, юриспруденція / В.М. Брижко, О.М. Гальченко та ін. ; за ред. Р.А. Калюжного та М.Я. Швеця. – К. : “Інтеграл”, 2002 р. – 220 с.

Про інформацію : Закон України від 02.10.92 р. № 2657-XII ; станом на 01.01.17 р. // Відомості Верховної ради України (ВВР). – 1992. – № 48. – Ст. 650. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Перов Д.О. Склад інформаційних правовідносин / Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – № 71. – С. 88-95. – Режим доступу : http://apdp.in.ua/index.php/vipusk-71.html

Баранов О.А. Правове забезпечення інформаційної сфери : теорія методологія і практика: монографія / О.А. Баранов. – К. : Едельвейс, 2014. – 434 с.

Дубняк М.В. Теоретико-методологічні положення реалізації інформаційних правовідносин у місцевому самоврядуванні // Науковий вісник Херсонського державного університету. – (Серія “Юридичні науки”). – 2016. – № 5. – Т. 2. – С. 43-46.

ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения. – Минск : ИПК Издательство стандартов, 1999. – 23 с.

Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність : навч. посіб. / В.М. Варенко. – К. : Університет “Україна”, 2014. – 417 с.

Назар Ю.С. Взаємодія органів внутрішніх справ із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у профілактиці адміністративних правопоруушень : монографія / Ю.С. Назар. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 160 с.

Спиркин А.Г. Взаимодействие / А.Г. Спиркин. – (БСЭ). – [3-е изд.]. – М., 1971. – Т. 5. – С. 8.

Організація управління персоналом в органах внутрішніх справ : монографічне дослідження / [В.Д. Сущенко, А.М. Смирнов, О.І. Коваленко, А.А. Смирнов]. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. – 352 с.

Місюра В.Я. Особливості взаємодії політичних партій та органів місцевого самоврядування в розбудові громадянського суспільства в Україні (державно-управлінський аспект) : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. наук. з державного управніння : за спец. 25.00.02 – механізм державного управління / Вадим Ярославович Місюра. – К., 2006. – 19 с. – Режим доступу : http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Avtoreferat/382b971e-99a4-4f2f-a916-0e760422b3 18.pdf

Економічний аналіз : навч. посіб. / [М.А. Болюх , В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін.] ; за ред. М.Г. Чумаченка. – К. : КНЕУ, 2001. – 540 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови ; уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. : Ірпінь, 2001.

Сігаєва Т.Є. Інформаційна взаємодія підприємства з суб’єктами зовнішнього середовища в процесі інвестування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економічних. наук : за спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємством. – Харків, 2010. – 22 с.

Ястремсяка О. Інформаційна взаємодія суб’єктів господарювання на основі іміджу // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. – (Серія Єкономіка). – №.137/2012. – C. 59-63.

Про місцеве самоврядування : Закон України від від 21.05.97 р. № 280/97-ВР ; станом на 04.06.17 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1997. – № 24. – Ст. 170. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-30

Номер

Розділ

Статті