Вдосконалення законодавства України щодо комерційної таємниці суб’єктів господарювання

Автор(и)

  • О. КРАВЧЕНКО аспірант, Академія праці, соціальних відносин і туризму, кафедра конституційного, адміністративного та господарського права, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273023

Ключові слова:

інформація з обмеженим доступом, комерційна таємниця, охорона комерційної таємниці, право інтелектуальної власності, конфіденційна інформація, суб’єкт господарювання

Анотація

У статті досліджено актуальні проблеми охорони комерційної таємниці суб’єктів господарювання в Україні. Визначено напрями вдосконалення законодавства України в сфері охорони комерційної таємниці шляхом прийняття Закону “Про комерційну таємницю”.

Посилання

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) : редакція від 06.12.05 р. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/981_018. – (ВР України : База даних “Законодавство України” : документ 981_018 ).

Господарський кодекс України : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 18-22. – Ст. 144. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15. – (ВР України : База даних “Законодавство України” : документ 436-15).

Цивільний кодекс України : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 40-44. – Ст. 356. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15. – (ВР України : База даних “Законодавство України” : документ 435-15).

Марущак А.І. Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом : курс лекцій. – К. : КНТ, 2007. – 208 с.

Андрощук Г.А. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны / Г.А. Андрощук, П.П. Крайнев. – К. : Изд. дом “Ин Юре”, 2000. – 400 с.

Задихайло Д.В. Стратегія держави в системі законодавчого регулювання економічних відносин // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 1 (44). – С. 129-138.

Пашков В.М. Правовий господарський порядок і урядова фармацевтична політика, її наслідки та уроки // Вісник Національної академії правових наук України. – 2009. – № 2 (57). – С. 84-95.

Організаційно-правові основи охорони комерційної таємниці ; укладачі В.І. Журавель, Т.Ю. Ткачук ; за заг. ред. О.Д. Довганя. – К. : НА СБ України, 2013. – 321 с.

Олефір А.О. Правове регулювання інтелектуальної власності та інноваційних відносин в Угоді про асоціацію України та ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2014. – № 5. – С. 79-94.

Lundvall B.A. National Systems of Innovation : Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning / B.A. Lundvall. – London : Pinter Publishers, 1992. – 320 p.

Бубенко П.Т. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / П.Т. Бубенко, В.В. Величко, С.М. Глухарєв. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 215 с.

Томберг И. Топ 7 энергетических инноваций / Бюллетень Ин-та общественного проектирования. – 2011. – № 5. – С. 6-7.

Право інтелектуальної власності : акад. курс : підруч. для студ. вищих навч. закладів / [О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін.] ; за ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – К. : Вид. Дім “Ін Юре”, 2007. – 696 с.

Давидюк О.М. Технологія як об’єкт господарсько-правового регулювання : монографія / О. М. Давидюк. – Х. : ФІНН, 2010. – 176 с.

Хавронюк М. Підприємницьке шпигунство : розголошення комерційної таємниці, юридичний аналіз складів злочинів, питання удосконалення відповідальності // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – № 9. – С. 4-17.

Defend Trade Secrets Act of 2016. Public Law 114-153. – Режим доступу : https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1890/text – Назва з екрана. – Дата звернення : 1.03.2017 р.

Кравченко О.М. Взаємодія правоохоронних органів з підприємствами, установами та організаціями в охороні комерційної таємниці // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2016. – № 3-4. – С. 29-34.

Кравченко О.М. Проблеми правової природи комерційної таємниці як окремого виду таємної інформації в Україні // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2015. – № 1-2. – С. 59-65.

Кравченко О.М. Перспективи адаптації законодавства України до міжнародних стандартів охорони комерційної таємниці // Право України. – № 2/2016. – С. 175-181.

Кравченко О.М. Впровадження інноваційних напрямів правового забезпечення охорони комерційної таємниці // Публічне право. – № 1(21)2016. – С. 353-360.

Кравченко О.М. Досвід зарубіжних країн в правовій охороні комерційної таємниці // Інформаційна безпека. – № 1(17)2015. – С.91-98.

Кравченко О.М. Нові парадигми сучасних загроз комерційній таємниці // Інформаційна безпека. – № 3(19)2015. – С. 111-121.

Кравченко О.М. Актуальні проблеми захисту комерційної таємниці суб’єктів господарювання // Інформаційна безпека. – № 1(20)2016. – С.69-82.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-30

Номер

Розділ

Статті