Герменевтичний метод у сучасних цивілістичних дослідженнях: до питання про доцільність застосування

Автор(и)

  • О.П. ДЗЬОБАНЬ головний науковий співробітник НДІ інформатики і права  Національної академії правових наук України, Україна
  • В.Л. ЯРОЦЬКИЙ завідувач кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273020

Ключові слова:

методи правового дослідження, юридичний текст, герменевтика, інтерпретація

Анотація

Показано, що застосування герменевтичного підходу до дослідження цивільно-правової реальності дозволяє виявити системні проблеми в організації правової роботи окремих суб’єктів цивільних правовідносин, дати пропозиції щодо її вдосконалення і намітити шляхи досягнення поставлених завдань більш ефективними прийомами. Продемонстровано, що евристичний потенціал цього методу для здійснення досліджень у цивілістиці полягає в отриманні відомостей про смисл тексту, закладений у нього автором, і про те, для чого цей текст може бути використаний.

Біографії авторів

О.П. ДЗЬОБАНЬ, головний науковий співробітник НДІ інформатики і права  Національної академії правових наук України

доктор філософських наук, професор

В.Л. ЯРОЦЬКИЙ, завідувач кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

доктор юридичних наук, професор

Посилання

Данильян О.Г. Методи правового дослідження / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань / Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 2 : Філософія права ; редкол. С.І. Максимов (голова) та ін. – Х. : Право, 2017. . – С. 456-459.

Суспільство, людина, право : сучасні дослідження актуальних проблем: монографія / [О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, С.Б. Жданенко та ін.] ; за ред. О.Г. Данильяна. – Х. : Право, 2014. – 392 с.

Сучасне суспільство : філософсько-правове дослідження актуальних проблем : монографія / [О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, С.Б. Жданенко та ін.] ; за ред. О.Г. Данильяна. – Х. : Право, 2016. – 488 с.

Методологія сучасних досліджень в політиці, економіці та соціальній сфері : матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції, (Донецьк, 12 квітня 2011 р.) / Донец. Інcтитут міжрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.]. – Донецьк : Норд-Прес, 2011. – 472 с.

Остапчук М.В. Методологія та організація наукових досліджень : підручник / М.В. Остапчук, А.І. Рибак, О.С. Ванюшкін. – Одеса : Фенікс, 2014. – 375 с.

Малигіна В.Д. Методологія наукових досліджень : монографія / В.Д. Малигіна, О.Ю. Холодова, Л.М. Акімова. – Рівне : НУВГП, 2016. – 247 с.

Сырых В.М. Неоплатные долги позитивистской доктрины права / В.М. Сырых / Коммуникативная теория права и современные проблемы юриспруденции. – Т. 1. ; под ред. М.В. Антонова, И.Л. Честнова. – СПб., 2014. – С. 127-144.

Кузнєцов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание / В.Г. Кузнецов. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 191 с.

Юркевич О.М. Герменевтика культурної форми розуміння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : 09.00.01 / О.М. Юркевич. – Х., 2005. – 40 с.

Попова Н.В. Герменевтичні практики і проблема їх філософського осмислення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.04 / Н.В. Попова. – Х., 2001. – 20 с.

Блуд О.О. Мова як трансценденція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.01 / О.О. Блуд. – К., 2007. – 18 с.

Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного / Г.Г. Гадамер [пер. с англ.] ; послесл. В.С. Малахова ; коммент. В.С. Малахова, В.В. Бибихина. – М. : Искусство, 1991. – 366 с.

Филиппова С.Ю. Инструментальная методология цивилистического исследования: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 12.00.03 / С.Ю. Филиппова. – М., 2016. – 481 с.

Гадамер Г.Г. Истина и метод: основы философской герменевтики / Г.Г. Гадамер ; [пер. с нем.] ; общ. ред. и вступ. ст. Б.Н. Бессонова. – М. : Прогресс, 1988. – 699 с.

Дзебань А.П. Общеметодологические и эвристические аспекты современных цивилистических исследований / А.П. Дзебань, В.Л. Яроцкий / Методология исследования проблем цивилистики : сб. ст. посвящ. памяти проф. А.А. Пушкина ; под ред. Ю.М. Жорнокуя и С.А. Слипченко. – Х. : Право, 2017. – С. 176-205.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-30

Номер

Розділ

Статті