Державна таємниця як предмет злочину

Автор(и)

  • О.Г. СЕМЕНЮК заступник начальника Управління Служби безпеки України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.4(19).272983

Ключові слова:

предмет злочину у сфері охорони державної таємниці, судова експертиза, державний експерт з питань таємниць, компетентність державного експерта, військова таємниця

Анотація

У статті проведено аналіз наукових поглядів щодо поняття предмета злочину, на підставі чого запропоновано власне визначення цієї дефініції; визначено характерні ознаки державної таємниці як предмета злочину; аргументовано позицію щодо необхідності декриміналізації ст. 422 КК України у зв’язку з відсутністю предмета цього злочину.

Біографія автора

О.Г. СЕМЕНЮК, заступник начальника Управління Служби безпеки України

кандидат юридичних наук

Посилання

Таганцев Н.С. Курс русского уголовного права : часть общая. / Н.С. Таганцев . – Кн. 1. – СПб., 1874. – 284 с.

Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву / А.А. Пионтковский : курс советского уголовного права : общая часть. – М. : Ин-т государства и права Акад. наук СССР, 1961. – 666 с.

Герцензон А.А. Квалификация преступлений / А.А. Герцензон. – М. : Изд-во ВЮА КА, 1947. – 26 с.

Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права с подробным изложением начал русского уголовного законодательства : часть общая / А.Ф. Кистяковский. – [3-е изд., печ. без перемен со 2-го]. – К. : Ф.А. Иогансон, 1891. – 892 c.

Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву / Б.С. Никифоров. – М. : Госюриздат, 1960. – 232 с.

Круглевский А.Н. Имущественные преступления / А.Н. Круглевский. – М., 1915. – 212 с.

Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления : методологические аспекты / Г.П. Новоселов. – М. : НОРМА, 2001. – 208 с.

Музика А.А., Лащук Є.В. Про загальне поняття предмета злочину. // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2014. – № 1(2). – С. 103-118.

Михайленко П.П. Уголовное право Украины : общая часть / П.П. Михайленко. – К., 1995. – 431 с.

Бикмурзин М.П. Предмет преступления : теоретико-правовой аналіз : монография / М.П. Бикмурзин. – М. : Юрлитинформ, 2006. – 184 с.

Филимонов В.Д. Охранительная функция уголовного права / В.Д. Филимонов. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 198 с.

Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве / В.Я. Таций. – Х. : Выща шк., 1988. – 196 с.

Кримінальне право України : загальна частина : [підруч.] ; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – [4-те вид., переробл. і допов.]. – Х. : Право, 2010. – 456 c.

Наумов А.В. Российское уголовное право : общая часть : курс лекцій / А.В. Наумов. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : БЕК, 1996. – 560 с.

Матишевський П.С. Кримінальне право України : загальна частина : підруч. для студ. юрид. вузів і ф-тів / П.С. Матишевський. – К. : А.С.К., 2001. – 352 с.

Кримінальне право України : загальна частина : підруч. для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / [М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.] ; за ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.-Харків : Юрінком Інтер – Право, 2003. – 416 с.

Кримінальне право України : загальна частина : підруч. для студентів юрид. вузів і ф-тів. / [Г.В. Андрусів, П.П. Андрушко, В.В. Бенківський та ін.] ; за ред. П.С. Матишевського та ін. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 512 с.

Фесенко Є. Цінності як об’єкт злочину // Право України. – 1999. – № 6. – С. 75-78.

Радутний О.Е. Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08 / Нац. юрид. академія. – Харків, 2002. – 21 с.

Розенфельд Н.А. Кримінально-правова характеристика незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08 / Інститут держави і права НАН України ім. В.М. Корецького, 2003. – 222 с.

Мазуренко О., Розенфельд Н. Компютерна інформація, як предмет злочинів, передбачених Розділом XVI КК України // Право України. – 2004. – № 6. – С. 80-83.

Савінова Н.А. Кримінально-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні : теоретичні та практичні аспекти : монографія / Н.А. Савінова. – К. : ТОВ “ДСК”, 2011. – 342 с.

Про державну таємницю : Закон України від 21.01.94 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 16. – Ст. 93.

Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України. (Для службового користування) : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.13 р. № 939.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10. – № 11-12. – № 13. – Cт. 88.

Про перелік посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць : Указ Президента України від 01.12.09 р. № 987/2009. – Режим доступу : http://kodeksy.com.ua/norm_akt/source-Президент/type-Указ/987-01.12.2009.htm

Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон Української РСР // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Cт.1122.

Щербаковский М.Г. Судебные экспертизы : назначение, производство, использование : учебно-практическое пособие / М.Г. Щербаковский. – Харьков : Эспада, 2005. – 544 с.

Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В.М. Тертишник. – К. : А.С.К., 2005. – 1056 с. – (Нормативні документи та коментарі).

Положение о воинских преступлениях : Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июля 1927 г. // Собрание Законов и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР. 1927. № 50. Ст. 505.

О введении в действие Уголовного Кодекса УССР ; в ред. 1927 года : Постановление ВЦИК от 8 июня 1927 г. // Собрание Узаконений и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Украины. 1927. № 26-27. Ст. 131.

Кримінальний кодекс Української РСР : Закон Української РСР. К. : Держ. вид-во політ. л-ри УРСР, 1961. 135 с.

Слободанюк И.А. Развитие уголовного законодательства об ответственности военнослужащих за посягательства на режим сохранности государственной и военной тайны : монография в авторской редакции / И.А. Слободанюк. – М. : Военный университет, 2005. – 182 с.

Комментарий Закона об уголовной ответственности за воинские преступления ; под ред. А.Г. Горного. – М.: Юрид. лит., 1981. – 152 с.

Про державну таємницю : Закон України від 21.01.94 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –1994. – № 16. – Ст. 93.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-15

Номер

Розділ

Статті