Інформаційна безпека та приватність у сфері захисту персональних даних

Автор(и)

  • В.Г. ПИЛИПЧУК
  • В.М. БРИЖКО

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.4(19).272979

Ключові слова:

права, свободи і інформаційна безпека людини, приватність, право власності, захист персональних даних

Анотація

Стаття присвячена проблемі інформаційної безпеки приватності у сфері захисту персональних даних в умовах формування інформаційного суспільства. Здійснено теоретичне опрацювання пропозиції щодо запровадження в Україні інституту права приватної власності людини на свої персональні дані.

Біографії авторів

В.Г. ПИЛИПЧУК

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України 

В.М. БРИЖКО

доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Конституція України : Закон України від 28.06.96 р. № 254/96. – Ст. 3. – К.: Інформаційно-видавниче агентство “ІВА”, 1996. – 52 с. – С. 3.

Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.10 р. № 2297-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 34. – Ст. 481.

Защита персональных данных / А. Баранов, В. Брыжко, Ю. Базанов. – К. : Національне агентство з інформатизації при Президентові України, ВАТ КП ОТІ, 1998. – 128 с.

Права человека и защита персональных данных / А. Баранов. В. Брыжко, Ю. Базанов. – Харьков : Фолио, 2000. – 280 с.

Смирнов С. Приватность / С. Смирнов. – (Межрегиональная группа “Правозащитная сеть)”. – М. : “Права человека”, 2002. – 96 с. – С. 9.

Privacy & Human Rights. Privacy International and Electronic Privacy Information Center, 1999. – Режим доступу : //www.epic.org

Solove D.J. Information privacy law : Textbook / D.J. Solove, M. Rotenberg. – New York : Aspen Publishers, 2003. – Р. 470.

Уоррен С., Брандейс Л. Право на приватность // Право США. – № 1-2/2013. – С. 151-152.

Яременко О.І. Право на таємницю приватного життя людини в умовах становлення в Україні інформаційного суспільства. – Режим доступу : http://www.lawyer.org.ua/?w-p&i10&d-362

Баранов О., Брижко В. Захист персональних даних в сфері Інтернет речейv// Інформація і право. – № 2(17)/2016. – С. 75-81.

Брижко В. Сучасні основи захисту персональних даних в європейських правових актах // Інформація і право. – № 3(18)/2016. – С. 45-57.

Пилипчук В.Г. Актуальні питання захисту прав, свобод і безпеки людини в сучасному інформаційному суспільстві : зб. матеріалів виступів на наук.-практ. конференції [“Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві”], (Київ, 1 липня 2016 р.) / НДІІП НАПрН України, НІСД, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ “КПІ” ; упорядн. Фурашев В.М., Петряев С.Ю. – К. : Вид-во “Політехніка”, 2016. – С. 6-8.

Мельник К.С. Іноземний та вітчизняний досвід становлення інституту захисту персональних даних // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2013. – № 2(12). – С. 100.

Оn the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) : Reglament (EU) 2016/679 of the European Parlament and of the Council, of 27 April 2016. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from= EN

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль : Закон України від 31.08.16 р. № 0108. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov. ua/pls/zweb2/webp roc4_1?pf3511=59911

The NIST Definition of Cloud Computing. – Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. – Special Publication 800-145. – Gaithersburg, MD : National Institute of Standards and Technology, January 2011. – 7 p. – Режим доступу : http://csrc.nist.gov/publications/drafts/ 800-145/Draft-SP-800-145_cloud-definition.pdf

Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : Видавництво “Українська. енциклопедія, 2001. – Т. 3 : К–М. – С. 520.

Бельсон Я. История государства и права США / Я. Бельсон, К. Ливанов. – Л. : Изд. Ленинградского университета, 1982. – 167 с.

Кириллов В.И. Логика : учеб. для юридич. вузов и фак. ун-тов / В.И. Кириллов, А.А. Старченко. – [2-е изд., доп.]. – М. : Высш. шк., 1987. – С. 118-121.

Рішення Верховного Суду штату Джорджія у справі “Павєсіч vs. Нью Ігленд Лайф Іншуранс Ко.” від 1905 р. (Pavesich vs. New England Life Ins. Co., 50 S.E. 68 (Ga. 1905)) // Information privacy law : Textbook / D.J. Solove, M. Rotenberg. – New York : Aspen Publishers, 2003. – 795 p.

U.S. Supreme Court “GRISWOLD vs. CONNECTICUT”, 381 U.S. 479 (1965). – Режим доступу : http://supreme.justia.com/cases/federal/us/381/479/case.html

Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data : Amendment to Cоnvention ETS No. 108 allowing the European Communities to accede. – Strasbourg, 28.1.1981. – Режим доступу : http://www.convention.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/108.htm

Рішення Конституційного Суду України від 20.01.12 р. № 2-рп/2012 у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34

Конституції України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12

Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України “Про інформацію” та статті 12 Закону України “Про прокуратуру” (справа К.Г. Устименка) від 30 жовтня 1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. – № 46. – С. 126.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-15

Номер

Розділ

Статті