Теоретико-методологічні підходи до юридичної природи інформаційних відносин та їх типологізація

Автор(и)

  • О.І. ЯРЕМЕНКО завідувач кафедри правових наук та філософії Вінницького державного педагогічного університету, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.4(19).272965

Ключові слова:

інформаційні відносини, інформаційна сфера, право на інформацію, інформаційна діяльність, інформаційна інфраструкура

Анотація

Досліджуються теоретико-методологічні підходи до юридичної природи інформаційних відносин. Проаналізовано відносини виходячи з права на інформацію та інформаційної діяльності. Виділено основні типи відносин в інформаційній сфері.

Біографія автора

О.І. ЯРЕМЕНКО, завідувач кафедри правових наук та філософії Вінницького державного педагогічного університету

кандидат наук з державного управління, доцент

Посилання

Селезньова О.М. Теоретико-методологічні основи інформаційного права України : монографія / О.М. Селезньова. – Чернівці: Місто, 2014. – 407 с.

Законы Ману ; [пер. (с санскрит.) С.Д. Эльмановича, провер. и испр. Г. Ф. Ильиным]. – М. : Изд-во вост. лит., 1960. – 121 с.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – № 32.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043

Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве / С.С. Алексеев. – М. : Юрид. лит. – 1966. – 188 с.

Козлов Ю.М. Административные правоотоношения / Ю.М. Козлов. – М. : Юрид. лит. – 1976. – 201 с.

Кормич Б. Конституційно-правове регулювання інформаційних відносин // Юридичний вісник. –2013. – № 3. – С. 46-51.

Арістова І.В., Чернадчук В.Д. Концепція інформаційних правовідносин : сутність та особливості використання у сфері банківської діяльності // Інформація і право. – № 3(6)/2012. – С. 47-56.

Кохановська О. Основні теорії у сфері інформаційних правовідносин : концепція інформаційних прав як приватноправового інституту і теорія інформаційного права як галузі права у сучасній правовій доктрині України // Приватне право. – 2013. – № 1. – С. 186-200.

Проценко Т.О., Селезньова О.М. Особливості розмежування понять “інформаційні права” та “право на інформацію” // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Вип. 6-1. – Т. 3. – 2014. – С. 39-42. – (Серія : Юридичні науки).

Венгеров А.Б. Право и информация в условиях автоматизации управления (Теоретические вопросы) / А.Б. Венгеров . – М., Юрид. лит., 1978. – 208 с.

Копылов В.А. О системе информационного права // Научно-техническая информация. – (Серия 1. Организация и методика информационной работы). – 2000. – № 4. – С. 1-9.

Копылов В.А. О структуре и составе информационного законодательства // Государство и право . – 1996 . – № 6 . – С. 101-111.

Попов Л.Л. Информационное право : учебник / Л.Л. Попов. Ю.И. Мигачев, С.В. Тихомиров. – М., 2010. – 496 с.

Баранов О.А. Правове забезпечення інформаційної сфери : теорія, методологія і практика : монографія / О.А. Баранов. – К. : Едельвейс, 2014. – 433 с.

Цимбалюк В.С. Інформаційне право : визначення сутності та змісту як комплексної галузі права // Правова інформатика.– № 2. – 2005.– С. 5-14

Андреев Ю.П. Категория “общественные отношения” : автореф. дис. на соискание учен. степени к.ф.н. – Свердловск : Изд-во УрГУ. – 18с.

Семилет Т.А. Проблема регуляции деятельности общественными отношениями : дис. на соискание учен. степени к.ф.н. – Л., 1984. – 176 с.

Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений / Ю.Г. Ткаченко. – М.: Юрид. лит., 1980. – 176 c.

Буева Л.П. Человек : деятельность и общение / Л.П. Буева. – М. : Мысль. – 216 с.

Про внесення змін до Закону України “Про інформацію”: Закон України від 13.01.11 р. № 2938-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 32. – Ст. 313.

Про науково-технічну діяльність : Закон України від 25.06.93 р. № 3322-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –1993. – № 33. – Ст. 345.

Про телекомунікації : Закон України від 18.11.03 р. № 1280-IV. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1280-15

Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21.12.93 р. № 3759-XII. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3759-12

Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.11 р. № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 32. – Ст. 314.

Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації : Закон України від 23.09.97 р. № 539/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1997. – № 49. – Ст. 299.

Про доступ до судових рішень : Закон України від 22.12.05 р. № 3262-V. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3262-15

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-15

Номер

Розділ

Статті