Термінологія та визначення понять в нормативно-правових актах

Автор(и)

  • Л.Л. БЄСЄДНА старший науковий співробітник НДЦПІ НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271857

Ключові слова:

термінологія, юридичний термін, нормативно-правовий термін, нормативно-правовий акт, мова права

Анотація

Досліджуються поняття “нормативно-правовий термін”, основні принципи формування понятійного апарату нормативно-правових актів.

Посилання

Про концептуальні засади підготовки Української універсальної енциклопедії : Постанова Президії Національної академії наук України від 18.10.06 р. № 264. – Режим доступу : //www.search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS4927.html

Атанасова И. О характеристике термина. – Режим доступу : //www.russian.slavica.org/article1190.html

Юридична енциклопедія : в 6 т. ; редкол. : Ю.С. Шемчушенко (відп. ред.) та ін. – К. : Укр. енцикл., 1998. – Т. 6 : Т – Я, 2004. – 768 с.

Фомина Л.Ю. Унификация нормативной правовой терминологии : дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук. – Саранск, 2006. – 187 с. – Режим доступу : //www.dissercat.com/.../unifikatsiya-normativnoi-pravovoi-terminologii

Бєсєдна Л.Л. Визначення юридичного терміна як елемента законодавчої системи // Інформація і право. – 2011. – № 3(3). – С. 34 – 40.

Магомедов С.К. Унификация терминологии нормативных правовых актов Российской Федерации : дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук. – М., 2004. – 154 с. – Режим доступу : //www.dissercat.com/content

Мелькин А. А. Формирование юридических понятий в российской правовой системе : дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук. – М., 2008. – 164 с.

Ковальський В.С. Правотворчість : теоретичні та логічні засади / В.С. Ковальський, І.П. Козінцев. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 192 с.

Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

Про внесення змін до Закону України “Про інформацію”: Закон України від 13.01.11 р. № 2938-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 10.

Фурашев В. М. Питання законодавчого визначення понятійно-категорійного апарату у сфері інформаційної безпеки // Інформація і право. – 2012. – № 1(4). – С. 46 – 55.

Земляная Т.Б., Павлычева О.Н. Классификация юридических терминов. – Режим доступу : //www.paedagogia.ru/attachments/article/107/zemlyanaya pavlicheva.doc

Даниленко В.П. Русская термиінология : опыт лингвистического описания. – М. : Наука, 1977. – 246 с.

Хворостянкіна А.В. Законодавчі дефініції у правовій теорії та законотворчій практиці : досвід Німеччини та можливості його використання // Право України. – 2010. – № 1. – С. 148 – 154.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-05-28

Номер

Розділ

Статті