До питання визначення поняття “персональні дані”

Автор(и)

  • Р.С. КОНЦЕВОЙ студент Інституту повітряного і космічного права та масових комунікацій , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271831

Ключові слова:

персональні дані, інформація про фізичну особу, знеособлені персональні дані, інформація про особисте і сімейне життя особи

Анотація

Про проблеми визначення і застосування поняття “персональні дані”.

Посилання

Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

Аномалії в цивільному праві України : навч.-практ. посібн. ; відп. ред. Р.А. Майданик. – К. : Юстініан, 2007. – 912 с. – (Серія “Аномалії цивільного права”).

Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ (в редакції Закону № 2938-VI (2938-17) від 13.01.11 р., ВВР, 2011, № 32, ст.313 : за станом на 13.04.12 р. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Хоменко І.В. Логіка – юристам : підручник. – К. : Четверта хвиля, 1998. – 392 с.

Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.10 р. № 2297-VI. – Режим доступу : http:// www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних. – Переклад : Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data; Amendment to Cоnvention ETS No. 108 allowing the European Communities to accede) : Конвенція Ради Європи від 28.01.81 р. № 108, Страсбург. – Режим доступу : //www.convention.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/ 108.htm. – (Офіційний переклад засвідчено МЗС України від 01.07.02 р.).

О персональных данных : Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ // Российская газета – Федеральный выпуск № 4131 от 29 июля 2006 г. – Режим доступу : http://www.rg.ru/2006/07/29/personaljnye-dannye-dok.html

Брель О. Персональні дані як об’єкт інформаційних правовідносин за участю суб’єктів господарювання // Право України. – 2011. – № 4 – С. 220 – 224.

Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР : за станом на 13.04.12 р. – Режим доступу : http:// www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Рішення від 20.01.12 р. № 2-рп/2012 Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України. – Режим доступу : http:// www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12/parsona 51#n51

Пазюк А.В. Міжнародно-правовий захист права людини на приватність персоніфікованої інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.11 – “Міжнародне право” / А. В. Пазюк. – К. , 2004. – 15 с.

Гелич Ю.О. Інформаційно-правові гарантії таємниці особистого життя людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 - “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Ю.О. Гелич. – К., 2010. – 24 с.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.03 р. № 435-IV : за станом на 03.05.12 р. – Режим доступу : http://ww.zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Копылов В.А. Информационное право. М. : Юристъ, 2005. – 282 с.

Ковалева Н.Н. Информационное право России. – М. : Дашков и К, 2008. – 359 с.

Баранов А.А., Брижко В.М., Базанов Ю.К. Защита персональных даннях. – К. : Национальное агентство по вопросам информатизации при Президенте Украины, 1998. – 128 с.

Баранов А.А., Брижко В.М., Базанов Ю.К. Права человека и защита персональных данных. – Харьков : Фолио, 2000. – 280 с.

Брижко В.М. Організаційно-правові питання захисту персональних даних : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Брижко Валерій Михайлович ; Національна академія державної податкової служби України. – К., 2004. – 251 с.

Інформаційне право та правова інформатика у сфері захисту персональних даних / [В. Брижко, М. Гуцалюк, В. Цимбалюк, М. Швець] : монографія ; за ред. доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента Академії правових наук України М. Швеця – К. : НДЦПІ АПрН України, 2005 р. – 334 с.

Брижко В. Про зняття з розгляду Верховною Радою України законопроекту “Про інформацію персонального характеру” // Правова інформатика. – 2005. – № 2(6). – C. 52 – 64.

Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М. : Изд. “Русский язык”, 1989.

Брижко В.М. До гносеології категорії “інформація” // Інформація і право. – 2(2)2011. – С. 13 – 20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-05-28

Номер

Розділ

Статті