Система інформаційної безпеки України: онтологічні виміри

Автор(и)

  • О.Д. ДОВГАНЬ НДІ інформатики і права НАПрН України, Україна
  • Т.Ю. ТКАЧУК ННІ інформаційної безпеки НА СБ України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).270748

Ключові слова:

інформаційна безпека, забезпечення інформаційної безпеки, національна безпека, система, стан, процес, загроза

Анотація

У статті досліджується зміст категорії система інформаційної безпеки та визначаються складові відповідної системи, а також обґрунтовується необхідність розмежування системи інформаційної безпеки та системи забезпечення інформаційної безпеки.

Біографії авторів

О.Д. ДОВГАНЬ , НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

Т.Ю. ТКАЧУК, ННІ інформаційної безпеки НА СБ України

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Конституція України : Закон України від 28.06.96 р. – Режим доступу : http://zakon0. rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. – Дата звернення 18.02.2018 р.¬¬¬

Сащук Г. Інформаційна безпека в системі забезпечення національної безпеки. – Режим доступу : http://journ.univ.kiev.ua/trk/publikacii/satshuk_publ.php. – Дата звернення 18.02.2018 р.

Ліпкан В.А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції : навчальний посібник / В. Ліпкан, Ю. Максименко, В. Желіховський. – К. : КНТ, 2006. – 280 с.

Данильян О.Г. Національна безпека України : структура та напрямки реалізації : навчальний посібник / О. Данильян, О. Дзьобань, М. Панов. – Х. : Фоліо, 2002 – 285 с.

Гурковський В.І. Безпека як об’єкт правовідносин в умовах глобального інформаційного суспільства // Правова інформатика. – 2010. – № 2(26). – С. 72-77.

Нижник Н. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку) : навчальний посібник / Н. Нижник, Г. Ситник, В. Білоус. – Ірпінь : Акад. ДПС України, 2000. – 304 с.

Ярочкин В.И. Словарь терминов и определений по безопасности и защите информации / В. Ярочкин, Т. Швецова. – М. : Ось-89, 1996. – 48 с.

Питання концепції реформування інформаційного законодавства України / Р. Калюжний та ін. // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи інформації в Україні : тематичний зб. праць учасників 2-ї науково-технічної конференції. – К., 2000. – С. 17-21.

Бєляков К.І. Деякі питання щодо формування реформи інформаційного законодавства України : мат. міжнародної науково-практичної конференції [“Систематизація законодавства в Україні : проблеми теорії і практики”]. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. – С. 253-255.

Кормич Б.А. Інформаційна безпека : організаційно-правові основи : навчальний посібник / Б.Кормич. – К. : Кондор, 2004. – 382 с.

Ліпкан В.А., Харченко Л.С., Логінов О.В. Інформаційна безпека України : глосарій. – К. : Текст, 2004. – 136 с.

Шульга В.І. Сучасні підходи до трактування поняття інформаційна безпека / Ефективна економіка. – 2015. – № 4. – Режим доступу : http:// http://www.economy.nayka.com. ua/ ?op=1&z=5514. – Дата звернення 19.02.2018 р.

Лукашов А.И. Информационная безопасность как объект уголовно-правовой охраны в законодательстве Республики Беларусь : мат. научной конференции [“Концептуальные проблемы информационной безопасности в союзе России и Беларуси”]. – СПб., 2000. – Режим доступу : http://jurfak.spb.ru/conference/2001.htm. – Дата звернення 19.02.2018 р.

Брижко В.М. е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право : монографія / В.М. Брижко, М.Я. Швець. – К. : НДЦПІ АПрН України, 2007. – 239 с.

Фисун Ю.А. Вопросы информационной безопасности личности, общества и государства накануне 21 века : мат. международной конференции [“Информатизация правоохранительных систем”], (м. Москва, 7 – 8 июня 2000 г.). – М., 2000, – С. 86-92.

Панарин И. Технология информационной войны : монографія / И. Панарин. – М. : “КСП+”, 2003. – 320 с.

Бондар І.Р. Інформаційна безпека як основа національної безпеки / Mechanism of Economic Regulation. – 2014. – № 1. – С. 68-75.

Громико І., Саханчук Т. Державна домінантність визначення інформаційної безпеки України в умовах протидії загрозам // Право України. − 2008. − № 8. – С. 130-134.

Баранов А.А. Концептуальные вопросы информационной безопасности Украины : сб. материалов [“Нормативно-правовая база защиты информации”]. – К., 1997. – С. 53-58.

Остроухов В., Петрик В. До проблеми забезпечення інформаційної безпеки України // Політичний менеджмент. – 2008. – № 4. – С. 135-141.

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки : Закон України від 09.01.07 р. – Режим доступу : zakon5.rada.gov.ua/laws/show/537-16. – Дата звернення 13.02.2018 р.

Про телекомунікації : Закон України від 18.11.03 р. – Режим доступу : zakon2.rada.gov. ua/laws/show/1280-15. – Дата звернення 13.02.2018 р.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27.01.16 р “Про Стратегію кібербезпеки України” : Указ Президента України від 15.03.16 р. № 96/2016. – Режим доступу: www.president.gov.ua/documents/962016-19836. – Дата звернення 20.08.2018 р.

Michael Nieles, Kelley Dempsey, Victoria Yan Pillitteri. An Introduction to Information Security. – Online tool. – Available at : https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-12r1. – Accessed 04.10.2017.

National Security Telecommunications and Information Systems Security. National Training Standard for Information Systems Security (Infosec) – Online tool. – Available at : //www.cnss.gov/ Assets/pdf/nstissi_4011.pdf. – Accessed 04.10.2017.

Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC). Information Technology Examination Handbook (IT Handbook) : Information Security (2016). – Online tool. – Available at : https://www/ffiec.gov/press/pdf/ffiec-it-handbook_information_security_booklet.pdf. – Accessed 04.10.2017.

Мельник С.В. Понятійно-категоріальний аппарат у системі професійної підготовки майбутніх фахівців з кібербезпеки // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016 – Т. 55. – № 5 – С. 187-197.

Баришполец В.А. Информационно-психологическая безопасность : основные положения / РЭНСИТ : Информационные технологии. – 2013 – № 2. – Т 5. – С. 62-104.

Николаев А. Государственно-идеологическая компонента информационной безопасности. – Режим доступу : https://cyberleninka.ru/acticle/v/gosudarstvenno-ideologicheskaya-komponenta-informatsionnoy-bezopasnosti. – Дата звернення 15.02.2018 р.

Гулай В.В. Загрози інформаційно-психологічній безпеці особи в реаліях інформаційно-психологічної війни як складової “гібридної війни” Російської Федерації проти України. – Режим доступу : //www.asv.ua/content/nauka/editions/25/2016-25/233-244.pdf. – Дата звернення 16.02.2018 р.

Уханова Н.С. Інформаційно-психологічна безпека особистості, суспільства та держави. – Режим доступу : //www.ippi.org.ua/ukhanova-ns-informatsiino-psikhologichna-bezpekaosobistosti-suspil stva-ta-derzhavi. – Дата звернення 16.02.2018 р.

Жатканбаева А.Е. Функциональные компоненты информационной безопасности // Право и государство. – 2013. – № 4 (61) – С. 73-77.

Кормич Б.А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України : монографія / Б.Кормич. – Одеса : Юри¬дична література, 2003. – 472 с.

Довгань О.Д. Сучасні інформаційні структури як компоненти інформаційної безпеки // Інформація і право. – № 2(14)/2015. – С. 111-120.

Довгань О.Д. Національний інформаційний суверенітет – об’єкт інформаційної безпеки // Інформація і право. – № 3(12)/2014. – С. 102-112.

Довгань О.Д. Нейтралізація міжнародних інформаційних загроз // Правова інформатика. – № 2(42)/2014. – С. 80-89/

Тихомиров О.О. Перспективи зміни розуміння інформаційної безпеки // Правова інформатика. – № 4(28)/2010. – С. 68-75.

Тихомиров О.О. Забезпечення інформаційної безпеки як функція сучасної держави : монографія / О. Тихомиров ; заг. ред. Р.А. Калюжний. − К. : Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НА СБ України, 2014. – 196 с.

Концептуальні засади розвитку системи забезпечення національної безпеки України : аналіт. доп. / [О.О. Резнікова, В.Ю. Цюкало, В.О. Паливода, С.В. Дрьомов, С.В. Сьомін]. – К. : НІСД, 2015. – 58 с.

Ярочкин В.И. Информационная безопасность : учебное пособие для студентов непрофильных вузов.. – М. : Междунар. отношения, 2000. – 400 с.

Довгань О.Д. Правові засади формування і розвитку системи забезпечення інформаційної безпеки України // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2015, № 3 (19). – С. 6-17.

Пилипчук В.Г. Забезпечення інформаційної безпеки України : сучасні тенденції та проблеми : матеріали наук.-практ. конф. [“Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України : правові аспекти”], (м. Київ, 6 жовт. 2016 р.) ; упоряд. : В.М. Фурашев. – К : Вид-во “Політехніка”, 2016. – С. 24-28.

Баранов О.А. Базовий принцип інформаційного права – забезпечення інформаційної безпеки : матеріали наук.-практ. конф. [“Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України : правові аспекти”], (м. Київ, 6 жовт. 2016 р.) ; упоряд. : В.М. Фурашев. – К : Вид-во “Політехніка”, 2016. – С. 29-35.

Золотар О.О. Загрози інформаційній безпеці людини // Правова інформатика. – № 2(42)/2014. – С. 70-79.

Ткачук Т. Складники інформаційної безпеки : аналіз критеріїв / Visegrad journal on human rights. – 2017 (4). – С. 153-158.

Пилипчук В., Дзьобань О. Глобальні виклики й загрози національній безпеці в інформаційній сфері // Вісник Національної академії правових наук України. – № 3 (78) 2014. – С. 43-52.

Дзьобань О.П., Соснін О.В. Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних з інформаційно-комунікаційною сферою / Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2015. – № 60 – С. 25-34.

Могилевский В.Д. Системная безопасность: формализованный подход : мат. конференции [“Проблемы внутренней безопасности России в XXI веке”]. – М. : ЭДАС-ПАК, 2001. – С. 86-89.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29.12.16 р. “Про Доктрину інформаційної безпеки України” : Указ Президента України від 25.02.17 р. № 47/2017. – Режим доступу : //www.president.gov.ua/documents/472017-21374. – Дата звернення 20.02.2018 р.

Доктрина інформаційної безпеки України – це лише декларація – експерти. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/28336852.html. – Дата звернення 21.08.2018 р.

Довгань О.Д. Інформаційна безпека : стан, проблеми, тенденції : матеріали круглого столу [“Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо-науковій та інноваційній сферах : філософсько-правові та прикладні аспекти”], (м. Вінниця, 12 травня 2017 р.) : упоряд. О.Д. Довгань, М.В. Беланюк, С.А. Лапшин, О.Г. Радзієвська, О.І. Яременко. – К. : Видавничий дім “АртЕк”, 2017. – С. 31-39

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17.01.18 р. “Про проект Закону України “Про національну безпеку України” : Указ Президента України від 5.02.18 р. № 21/2018. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/21/2018/ paran2#n2. – Дата звернення 22.08.2018 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-27

Номер

Розділ

Статті