Вільний доступ громадян до правової інформації – засаднича ознака забезпечення правової безпеки держави

Автор(и)

  • І.Ф. КОРЖ завідувач науковою лабораторією  НДІ інформатики і права НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).270744

Ключові слова:

взаємодія влади і суспільства, доступ до правової інформації, консультації, правова безпека, правова інформація, управління державними справами

Анотація

В даній статті досліджується питання правового регулювання доступу громадян України до правової інформації, як різновиду публічної інформації; аналізується ефективність дії законодавства у даній сфері, а також відповідність його міжнародно-правовим актам, що регулюють дане питання; здійснюється аналіз міжнародних статистичних даних, що досліджують питання стану доступу громадян України до згаданої інформації; аргументується співвідношення стану доступу до правової інформації зі станом правової безпеки держави.

Біографія автора

І.Ф. КОРЖ, завідувач науковою лабораторією  НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор юридичних наук

Посилання

Consolidated version of the Treaty on European Union, Title I, Common provisions. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex: 12012M002#document1

Копенгагенські критерії членства в Європейському Союзі. – Режим доступу : http://mfa. gov.ua/ua/page/open/id/774

Хартія основних прав Європейського Союзу 2000. – Режим доступу : https://constituanta. blogspot.de/2011/03/2000.html

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року. – Режим доступу : http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ukr.pdf

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. – Режим доступу : http://www.irs. in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=82&catid=47&Itemid=74&lang=ru

Конституція України : Закон України від 28.06.96 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Міжнародний Пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 року. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU66003U.html#

Права людини в Україні – 2004. Право на доступ до інформації. – Режим доступу : http://stop-x-files-ua.org/права-людини-в-україні-2004-viii-право-на-дост

Про інформацію : Закон України від 02.10.92 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 48. – Ст. 650.

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики : Постанова Кабінету Міністрів України від 3.11.10 р. № 996 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 84. – Ст. 2945.

Афонін Е.А. Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики / Е.А. Афонін, Л.В. Гонюкова, Р.В. Войтович. – К. : Центр сприяння інституц. розвитку держ. служби, 2006. – 160 с.

Freedom in the World - 2018. Democracy in Crisis. – Режим доступу : https://freedom house.org/report/freedom-world/freedom-world-2018

Україна “пасе задніх” у світовому рейтингу процвітання. – Режим доступу : https://www.epravda.com.ua/news/2018/02/5/633749

Democracy Index 2017. – Режим доступу : https://www.eiu.com/topic/ democracy-index

Про Регламент Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.07 р. № 950 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 54. – Ст. 2180.

Про прийняття до громадянства України Саакашвілі М. як особи, прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес для України : Указ Президента України від 29.05.15 р. № 301/2015. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/3012015-19079

Указ по Саакашвілі і таємниця Адміністрації Президента. – Режим доступу : https://www.pravda.com.ua/columns/2018/02/8/7170970

Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.11 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 32. – Ст. 314.

Добродумов О.П. Правова безпека як складова національної безпеки. – (Національна безпека України : стан, кризові явища та шляхи їх подолання). – К. : Національна академія управління, Центр перспективних соціальних досліджень, 2005. – 400 с.

Общая теория государства и права : академический курс : в 3 т. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – Т. 2. ; отв. ред. М.Н. Марченко. – М. : Норма, 2007. – 802 с.

Корж І. Політична корупція та правова безпека // Право України. – 2009. – № 6. – С. 55-60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-27

Номер

Розділ

Статті