Протидія антидержавному екстремізму як інструменту обмеження державного суверенітету в сучасних умовах

Автор(и)

  • С.Є. КУЧЕРИНА провідний науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН, Україна
  • Д.О. ОЛЄЙНІКОВ Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.2(25).270729

Ключові слова:

антидержавний екстремізм, національна безпека, державний суверенітет, злочини проти основ національної безпеки, тероризм

Анотація

У статті проаналізовано деструктивне явище – антидержавний екстремізм, який протягом останніх років, з огляду на фактичне військове втручання Російської Федерації, набув значного поширення та фактично являє загрозу державному суверенітету нашої держави. Авторами виділено основні ознаки антидержавного екстремізму та визначено конкретні кроки, яких необхідно вжити з метою зупинення його розвитку та подолання негативних наслідків, які настали.

Біографії авторів

С.Є. КУЧЕРИНА, провідний науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН

кандидат військових наук, доцент

Д.О. ОЛЄЙНІКОВ, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук

Посилання

Про державний кордон України : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 2. – Ст. 5.

Бєлєвцева В. Державний суверенітет, його ознаки та властивості // Підприємництво, господарство і право. – № 10/2009. – С. 7-10.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – [2-е вид., перероб. та доп.] ; за ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К. : Дакор, 2008. – 1428 с.

Долматов І.В. Просторове буття сучасної держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.01 / Іван Володимирович Долматов. – Одеса, 2009. – 22 с.

Цимбрівський Т.С. Дотримання принципів територіальної цілісності та непорушності кордонів у міжнародному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.11 / Тарас Степанович Цимбрівський. – Львів, 2008. – 20 с.

Юридична енциклопедія ; в 6 т. ; редкол. Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : “Укр. енцикл.”. – Т. 5 : П-С. – 2003. – 736 с.

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций (24 октября 1970 года) / Действующее международное право. – Т. 1. – М. : Московский независимый институт международного права, 1996. – С. 65-73.

Тамаев Р.С. Уголовно-правовое и криминологическое обеспечение противодействия экстремизму : монография / Р.С. Тамаев. – [2-е изд.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2008. – 280 с.

Бабурин С.Н. Территория государства (правовые проблемы) : дис. на соискание науч. степени докт. юрид. наук : 12.00.01 / С.Н. Бабурин. – М., 1998. – 286 с.

Словарь основных терминов и понятий в сфере борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. – М. : Эдиториал УРСС, 2003. – 66 с.

Антонян Ю.М. Личность преступника / Ю.М. Антонян, В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов. – СПб. : Издательство “Юридический центр Пресс” , 2004. – 336 с.

Правове забезпечення державного суверенітету України : монографія ; за заг. ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2011. – 200 с.

Кубальський В.Н. Засади кримінально-правової охорони державного суверенітету України // Правова держава : щорічник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – Вип.26. – С. 376-383.

Павлинов А.В. Антигосударственный экстремизм : уголовно-правовые и криминологические аспекты / А.В. Павлинов. – М. : Издательство “Юрлитинформ”, 2008. – 406 с.

Ортинський В.Л. Антидержавний екстремізм: кримінально-правові аспекти // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – (Юридичні науки). – 2015. – № 825. – С. 3-8.

Дзера М.М. Політологічний словник / М.М. Дзера. – Львів : ВАТ “Видавництво “Вільна Україна”, 2007 р. – 80 с.

Корнилов Т.А. Международные аспекты противодействия экстремизму : дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук : 12.00.08 / Тимур Андреевич Корнилов. – М., 2001. – 161 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-27

Номер

Розділ

Статті