Екстраординарний характер реалізації безпекових функцій держави в сучасному світі: інформаційно-правовий аспект

Автор(и)

  • І.М. ДОРОНІН завідувач наукової лабораторії НДІ інформатики і права НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.2(25).270726

Ключові слова:

функції держави, інформаційна епоха, правове регулювання, екстраординарність, надзвичайність, безпека

Анотація

У статті досліджено проблему екстраординарності, що притаманна реалізації безпекових функцій держави. Екстраординарність проявляється як надзвичайний фактор, що зумовлює відступ від звичайного порядку. У сучасних умовах екстраординарність проявляється не тільки в діях державних органів, але і в ухваленні законодавства екстраординарного характеру. В інформаційну епоху ефективність екстраординарного законодавства в досягненні поставлених цілей є обмеженою.

Біографія автора

І.М. ДОРОНІН , завідувач наукової лабораторії НДІ інформатики і права НАПрН України

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Актуальні проблеми теорії держави та права. – Ч. 1. Актуальні проблеми теорії держави : навчальний посібник / [С.М.Тимченко, С.К. Бостан, С.М. Легуша та ін.]. – К. : КНТ, 2008. – 288 с.

Рассолов М.М. Теория государства и права : учебник для вузов / М.М. Рассолов. – М. : Юрайт, 2010 – 635 с.

Шебанов А.Ф. Форма советского права / А.Ф. Шебанов. – М. : Юридическая литература, 1968 – 216 с.

Каск Л.И. Системный подход в познании государства и права // Правоведение. – 1977. – № 4. – С. 31- 40.

Байтин М.И. О понятии государства // Правоведение. – 2002. – № 3. – С. 4-16.

Оніщенко Н.М., Стоєцький С.В., Сунєгін С.О. До питання про відповідальність держави перед громадянським суспільством // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 9-13.

Иванов В.В. Теория государства / В.В. Иванов. – М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010. – 288 с.

Шмитт К. Политическая теология / К. Шмитт. – М. : Канон-пресс, 2000. – 337 с.

Терлецький В. Геополітична концепція Карла Шмітта в контексті подій у сучасній Україні / Україна у світовій історії. – 2014. – № 4(53). – С. 152-163.

Спиридонова В.И. Современное государство : опыт Запада и современные проблемы России / Жизнеспособность Российского государства как философско-политическая проблема. – М. : Институт философии РАН, 2006. – С. 73-98.

Шмитт К. Диктатура. От истоков современного суверенитета до пролетарской классовой борьбы / К. Шмитт. – СПб. : Наука, 2005. – 328 с.

Павкин Л.М. Теория чрезвычайного положения : К. Шмитт и Д. Агамбен // Северо-кавказский юридический вестник. – 2012. – № 4. – С. 19-23.

Агамбен Дж. Homo sacer. Чрезвычайное положение / Дж. Агамбен. – М. : Издательство “Европа”, 2011. – 148 с.

Аннерс Э. История европейского права / Э. Аннерс. – М. : Наука, 1994. – 397 с.

Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. – Т. 1 / И.Я. Фойницкий. – СПб. : Альфа, 1996 – 554 с.

Кудрявцев В.Н. Политическая юстиция в СССР / В.Н. Кудрявцев, А.И. Трусов. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2002 – 385 с.

Мозохин О.Б. Право на репрессии : Внесудебные полномочия органов государственной безопасности (1918 – 1953 гг.) : монография / О.Б. Мозохин. – Жуковский : ООО “Кучково поле”, 2006 – 480 с.

Shanor A. Charles. National Security And Military Law / Charles A. Shanor, Lynn Hogue. – St Paul : West Publishing Co., 2003 – 470 p.

Створення та діяльність антикорупційних судів у Болгарії, Словаччині та Хорватії. – (Інформаційна довідка підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит народного депутата України). – Режим доступу : http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/ documents/29287.pdf. – Назва з екрана. – Дата звернення 01.05.2018 р.

Opinion on the Draft Law on Anticorruption Courts and on the Draft Law on Amendments to the Law on the Judicial System and the Status of Judges (concerning the introduction of mandatory specialization of judges on the consideration of corruption and corruption-related offences) adopted by the Venice Commission at its 112th Plenary Session (Venice, 6-7 October 2017). – Режим доступу : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)020-e. – Назва з екрана. – Дата звернення 01.05.2018 р.

Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура / М. Кастельс. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 607 с.

Про електронні комунікації : проект Закону України, реєстр. № 3549-1 від 11.12.15 р. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=57401&pf35401=368 887. – Назва з екрана. – Дата звернення 01.05.18 р.

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на проект Закону України “Про електронні комунікації”, реєстр. 3549-1 від 11.12.15 р. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id =&pf3511=57401&pf35401=3 75330. – Назва з екрана. – Дата звернення 01.05.18р.

Про електронні комунікації : проект Закону України, реєстр. № 3549-4 від 30.09.16 р. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=60141&pf35401=401 448. – Назва з екрана. – Дата звернення 01.05.18р.

Про телекомунікації : Закон України від 18.11.03 р. № 1280-IV. – Дата оновлення: 23.05.17 р. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1280-15. – Назва з екрана. – Дата звернення 01.05.18р.

Ващенко Ю. Проблеми правового статусу Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг в Україні // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – (Юридичні науки). – 2010. – Вип. 85. – С. 22-26.

Федоренко В. Національні комісії з регулювання природних монополій у системі центральних органів виконавчої влади: проблеми нормопроектного та управлінського забезпечення // Вісник Національної академії державного управління. – 2010. – № 3. – С. 85-94.

Про заходи захисту національних інтересів, національної безпеки України та покарання осіб, винних у грубому порушенні прав людини : проект Закону України, реєстр. № 7439 від 22.12.17 р. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf 3511=63217&pf35401=443024. – Назва з екрана. – Дата звернення 01.05.18 р.

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на проект Закону України “Про заходи захисту національних інтересів, національної безпеки України та покарання осіб, винних у грубому порушенні прав людини”, реєстр. № 7439 від 22.12.17 р. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=6321 7&pf35401=451256. – Назва з екрана. – Дата звернення 01.05.18 р.

Про захист української державності від проявів колабораціонізму : проект Закону України, реєстр. № 2351-VIII від 20.03.18 р. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc34?id=&pf3511=63192&pf35401=442669. – Назва з екрана. – Дата звернення 01.05.18 р.

Про кінематографію : Закон України від 13.01.98 р. № 9-98. – Дата оновлення: 23.03.2017. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/9/98-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрана. – Дата звернення 01.05.18 р.

Слєпак С. Державне регулювання діяльності суб’єктів кінематографії в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 40. – С. 510-517.

Кто и где смотрит фильмы он-лайн в Украине? Gemius Ukraine, 2017/04. – Режим доступу : http://www.gemius.com.ua/vse-stati-dlja-chtenija/kto-i-gde-smotrit-filmy-onlajn-v-ukraine. html. – Назва з екрана. – Дата звернення 01.05.18 р.

Про видавничу справу : Закон України від 05.06.97 р. № 318-98. – Дата оновлення: 23.03.17 р. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/318/97-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрана. – Дата звернення 01.05.18 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-27

Номер

Розділ

Статті