Поняття та зміст кримінологічної характеристики фінансування тероризму

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.2(41).270369

Ключові слова:

кримінологічна характеристика, злочинність, фінансування тероризму, протидія, запобігання

Анотація

У статті розкрито суспільну небезпечність фінансування тероризму та зміст завдань з запобігання цьому виду злочинів. Досліджено зміст поняття “кримінологічна характеристика” злочинності, певного її виду та окремого правопорушення, а також здійснено його теоретичний аналіз, за результатами якого виокремлено її складові. Завдяки виокремленим структурним елементам розкрито його зміст та значення для запобігання фінансування тероризму. Зроблено висновок про те, що кримінологічна характеристика є стрижнем дослідження фінансування тероризму та базою для розроблення і реалізації заходів запобігання цьому виду злочинів.

Біографії авторів

Д.С. МЕЛЬНИК, провідний науковий співробітник МНДЦ при РНБО України

кандидат юридичних наук, доцент

Б.Д. ЛЕОНОВ , головний науковий співробітник МНДЦ при РНБО України

доктор юридичних наук, професор

Посилання

Концепція боротьби з тероризмом: Указ Президента України від 05.03.19 р. № 53. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/53/2019#Text (дата звернення: 14.04.2022).

Антипенко В.Ф. Тероризм: кримінологічна та кримінально-правова характеристика. Київ, 1999. 61 с.

Багрій-Шахматов Л.В. Методи боротьби з тероризмом. Погляд світового товариства. Тероризм і боротьба з ним: аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. 2000. Т. 19. С. 338-343.

Емельянов В.П., Иманлы М.Н., Рыжов И.Н. Уголовно-правовое противодействие терроризму. Харьков: Право, 2014. 88 с.

Жаринов К.В. Терроризм и террористы. Исторический справочник. Минск: Харвест, 1999. 606 с.

Леонов Б.Д. Запобігання тероризму: кримінологічний аспект: монографія. Київ: Видавничий дім “АртЕк”, 2015, 435 с.

Боротьба з тероризмом / В.А. Ліпкан, Д.Й. Никифорчук, М.М. Руденко. Київ: Знання України, 2002. 253 c.

Антонян Ю.М. Терроризм: криминологическое и уголовно-правовое исследование. Москва: Щит-М, 1998. 305 с.

Давидова Т.О. Визначення поняття кримінологічної характеристики злочинності як чинник удосконалення процесу запобігання корупції: збірник наукових праць Нац. акад. СБУ. Київ. 2010. № 34. С. 128-134.

Миньковский Г.М., Ревин В.П. Характеристика терроризма и некоторые направления повышения эффективности борьбы с ним. Государство и право. Москва: Наука, 1997. № 8. С. 84-91.

Осецький Й.П. Поняття і зміст кримінологічної характеристики терористичного акту і його детермінант: збірник матеріалів “круглого столу” Протидія тероризму. НКЦ СБУ. 2004. С. 68-77.

Стратегія національної безпеки України: Указ Президента України від 14.09.20 р. № 392. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (дата звернення: 14.04.2022).

Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.03 р. № 638-IV. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text (дата звернення: 14.04.2022).

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення: Закон України від 06.12.19 р. № 361-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text (дата звернення: 14.04.2022).

Давиденко Л.М. Поняття і значення кримінологічної характеристики злочинів, пов’язаних із порушенням порядку заняття господарською і банківською діяльністю: зб. наук. статей Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Донецьк: ДІВС, 2002. № 2. С. 192-196.

Ястребов В.Б. К вопросу о понятии криминологической характеристики преступлений. Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 37. Москва, 1982. С. 14-20.

Філонов В.П. Актуальні проблеми сучасної кримінології: монографія. Донецьк: Вид-во “Донеччина”, 1997. 288 с.

Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінологи, теорія і практика: у 3 кн. Кн. 1. Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. Київ: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007. 424 с.

Криминология: учебник; под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 2-е изд., пераб. и доп. Москва, 2000. 678 с.

Эминов В.Е. Криминология: учебн. пособ. Москва: Издательская группа “ИНФРА М-НОРМА”, 1997. 160 с.

Зелинский А.Ф. Криминология: курс лекций. Харьков, 1985. 311 с.

Кримінологія. Особлива частина; за ред. І.М Даньшича. Харків, 1999. 232 с.

Кримінологія: курс лекцій / Т.В. Корнякова, Н.С. Юзікова. – (Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара). Дніпропетровськ: Ліра, 2014. 243 с.

Гутник А.И. Предупреждение налоговой милицией уклонения от уплаты налогов: дисс. …канд. юрид. наук: 12.00.01. Xарьков, 2000. 186 с.

Криминология и организация предупреждения преступлений: учебное пособие для слушателей Академии МВД России / А.И. Алексеев, Г.А. Аванесов и др. Москва, 1995. 243 с.

Кримінологія. Загальна та Особлива частини: підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; за ред. проф. І.М. Даньшина. Харків: Право, 2003. 352 с.

Курс кримінології. Загальна частина: підручник: у 2 кн. / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін.; ред. О.М. Джужи. Київ: Юрінком Інтер, 2001. Кн. 1. 352 с.

Буткевич С.А. Щодо адміністративно-правового механізму запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Учен. зап. Таврич. нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Т. 22 (61). 2008. № 2. С. 68-74.

Мельник Д.С. Причини та умови фінансування тероризму в Україні. Науковий вісник Національної академії СБУ. 2017. № 66. С. 132-140.

Основні напрями розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.21 р. № 435-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 435-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 14.04.2022).

Гринчак В.М. Кримінологічне вчення про особу злочинця – (в кн.: курс кримінології: Загальна та Особлива частини): підручник: у 2 кн. / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін.; за заг. ред. О.М. Джужи. Київ: Юрінком Інтер, 2001. С. 92-103.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті