Поняття, сутність та роль правових заборон і обмежень у запобіганні та протидії корупції в України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.3(42).270245

Ключові слова:

права і свободи людини, обмеження змісту і обсягу прав і свобод людини, правові обмеження, правові заборони, протидія корупції

Анотація

У статті висвітлено розуміння поняття та сутності правових обмежень і заборон, які використовуються законодавцем для запобігання та протидії корупції в Україні. Виокремлено окремі різновиди антикорупційних обмежень та заборон. Встановлено, що вказані правообмеження звужують зміст та обсяг окремих конституційних прав і свобод осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Наголошено, що такі правові заборони та обмеження є одними із засобів правового впливу, які спрямовані на формування у вказаних осіб, антикорупційної поведінки та свідомості задля запобігання виникненню конфлікту між їх приватними інтересами та їх публічно-правовими обов’язками, обумовленими займаною посадою.

Біографія автора

Ю.Б. ІРХА, провідний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України

кандидат юридичних наук

Посилання

Індекс сприйняття корупції - 2021. URL: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyat tya-koruptsiyi-2021 (дата звернення: 01.08.2022).

Про Національну антикорупційну стратегію на 2011 – 2015 роки: Указ Президента України від 21.10.11 р. № 1001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011#Text (дата звернення: 05.08.2021).

Скочиляс-Павлів О.В. Корупція як негативне соціально-правове явище: ознаки та причини. Право та державне управління. 2019 р. № 2 (35). Т. 2. С. 41-46.

Корольчук В.В. Щодо стратегії запобігання корупції в Україні: тези доп. наук.-практ. конф. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення, м. Київ, 26 берез. 2015 р. / ред. кол. В.В. Чернєй, О.М. Джужа, В.В. Василевич та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015. С. 225-231.

Гладун Г.З. Адміністративно-правові засоби боротьби з корупцією: лекція. Тернопіль. 2002. 48 с.

Манохин В. Служба и служащий в Российской Федерации: правовое регулирование. Москва: Юристь, 1997. 296 с.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Фоґт проти Німеччини” від 26.09.95 р. URL: http://www.echr.ru/documents/doc/2461437/2461437.htm (дата звернення: 25.07.2022).

Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Партія добробуту та інші проти Туреччини” від 13.02.03 р. URL: https://www.servat.unibe.ch/dfr/em413409.html (дата звернення: 25.07.2022).

Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Об’єднана комуністична партія Туреччини та інші проти Туреччини” від 30.01.98 р. URL: https://www.legislationline.org/docu ments/id/15822 (дата звернення: 25.07.2022).

Рішення Конституційного Суду України від 11.10.05 р. 8-рп/2005. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/v008p710-05#Text (дата звернення: 15.07.2022).

Рішення Великої палати Конституційного Суду України від 22.05.18 р. № 5-р/2018 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-18#Text (дата звернення: 15.07.2022).

Осинська О.В. Обмеження прав і свобод людини: теоретико-прикладні аспекти: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2010. 20 с.

Противодействие коррупции: новые вызовы: монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. Чиханчин и др.; отв. ред. Т.Я. Хабриева. Москва: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, ИНФРА-М, 2016. 376 с.

Савчин М.В. Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізації та правового плюралізму: монографія. Ужгород: РІК-У, 2018. 440 с.

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.14 р. № 1700-VII. URL: http://zakon. rada.gov.ua/laws/sнow/1700-18 (дата звернення: 15.07.2022).

Климова С.Н. Правовые ограничения и запреты для лиц, на которых распространяется антикоррупционное законодательство в Украине. Вестник государственного и муниципального управления. 2013. № 3. С. 149-156.

Хазанов С.Д. Антикоррупционные запреты и ограничения в системе публичной службы как инструмент антикоррупционной политики: поиск оптимальной модели правового регулирования. Актуальные проблемы научного обеспечения государственной политики Российской Федерации в области противодействия коррупции. 2019. № 1 С. 453-472.

Публічна служба: посібник для підготовки до іспиту / Ю.П. Битяк, Н.П. Матюхіна, С.А. Федчишин ; за заг. ред. Н.П. Матюхіної. Харків: Право, 2018. 260 с.

Ноздрачев А.Ф. Правоограничения государственных служащих в России. Право и экономика. 1995. № 15. С. 18-23.

Комментарий к Федеральному закону “О государственной гражданской службе Российской Федерации” (постатейный) / авт.-сост. А.В. Кирилин. 2-е изд. Москва. 2013. 368 с.

Ківалов С.В., Біла Л.Р. Організація державної служби в Україні: навч.-метод. посіб. Одеса: Юридична література, 2002. 328 с.

Лазор О.Я., Хорошенюк О.В. Правовий статус публічних службовців: зб. наук. пр. Ефективність державного управління Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. B.C. Загорського, А.В. Ліпенцева. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010. Вип. 22. С. 118-125.

Шимон О.М. Обмеження та заборони як засоби запобігання адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією, у діяльності державних службовців в Україні: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2020. 201 с.

Пантелеєв С.М. Адміністративно-правове регулювання антикорупційних заборон та обмежень у діяльності поліцейських в Україні: дис. …докт. філософ. Одеса. 2021. 258 с.

Луговий В.О. Адміністративно-правовий механізм запобігання правопорушенням, пов’язаним з корупцією, що вчиняються поліцейськими: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2019. 281 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-20

Номер

Розділ

Статті