Державна та правова політика: порівняльний аналіз

Автор(и)

  • Н.В. РУСЕНКО здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Приватне та публічне право” ІПО Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна https://orcid.org/0000-0003-3098-4744

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.4(43).270078

Ключові слова:

політика, державна політика, правова політика, правова держава, держава

Анотація

У статті здійснено порівняльний аналіз характерних ознак категорій “державна політика” і “правова політика”. В результаті застосуваня порівняльного методу зіставлено отримані раніше знання про державну та правову політику, оскільки саме в процесі порівняння найкраще пізнаються властивості однотипних явищ. Виявлено схожості та розбіжності таких явищ як державна та правова політика, виокремлено їх спільні риси і властивості, з’ясувано напрями їх взаємодії та взаємозаміщення. У результаті проведеної роботи отримано загальне уявлення про сутнісні значення досліджуваних категорій, а характерні ознаки скомпоновано у систему з метою їх порівняння. З’ясовано основні напрями доктринального аналізу державної та правової політики, а також запропоновано власне їх бачення. В процесі підготовки роботи визначено роль державної та правової політики у формуванні сучасної соціальної правової держави та окреслено їх значення у гарантуванні суспільного прогресу. У контексті загальнонаукової парадигми це дослідження сприятиме подальшому теоретичному осмисленню юридичних категорій та додатковим науковим пошукам у сфері загальнотеоретичних досліджень.

Посилання

Колбеч Г.К. Політика: основні концепції в суспільних науках; пер. з англ. Київ: КМ Академія, 2004. 127 с.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: “Українська енциклопедія”, 2002. Т. 4. 720 с.

Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. Київ: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2002. 750 с.

Петренко І. Сутність державної політики та державних цільових програм. Віче. – (Журнал Верховної Ради України). 2011. № 10. С. 23-25.

Державна політика: аналіз та механізми її впровадження в Україні : навч. посіб. / кол. авт. ; за заг. ред. В. Ребкала, В. Тертички. Київ: Вид-во НАДУ, 2000. 232 с.

Пал Л.А. Аналіз державної політики ; пер. з англ. І. Дзюби. Київ: Основи, 1999. 422 с.

Державне управління: словн.-довід. / уклад. В.Д. Бакуменко ; за заг. ред. В.М. Князєва, В.Д. Бакуменка. Київ: Вид-во УАДУ, 2002. 228 с.

Андріяш В.І. Державна політика: концептуальні аспекти визначення. Державне управління: удосконалення та розвиток, 2013. № 9. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z =626

Дем’янчук О.П. “Державна політика” та “публічна політика”: варіант перехіднoго періоду. Наукові записки НаУКМА: Політичні науки, 2000. Т. 18. С. 31-36.

Бакуменко В.Д. Теоретичні та організаційні засади державного управління. Київ: Міленіум, 2003. 256 с.

Палагнюк Ю. В. “Державна політика” та “публічна політика”: теоретичний аспект. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер.: Державне управління, 2012. № 169. С. 63-67.

Валевський О. І. Державна політика: аналіз та механізми її впровадження в Україні. Київ: Вид-во НАДУ, 2000. 232 с.

Цвєтков В. В. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика. Київ: Юридична думка, 2007. 336 с.

Кримінально-виконавча політика та кримінально-виконавче право України: конспект лекцій. Тема 1. Кримінально-виконавче право. – (Сумський державний університет). URL: https://mix.sumdu.edu.ua/textbooks/6021/533812/index.html

Державна політика: аналіз та механізми її впровадження: метод. рек. / уклад.: О.І. Кілієвич, В.В. Тертичка. Київ: НАДУ, 2009. 88 с.

Берлач А.І. Адміністративне право України: навчальний посібник для дистанційного навчання. Київ: Університет Україна, 2005. 472 с.

Іляшко О.О. Концептуальні підходи до визначення правової політики держави в умовах гібридної війни. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 2017. № 3 (104). С. 105-114.

Бобровник С.В. Проблеми теорії держави і права: курс лекцій. Київ: КУП, 2004. 120 с.

Бобровник С.В. Природа юридичних колізій. Часопис Київського університету права. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. № 2. С. 19-23

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.10 р. № 2411-VI. Відомості Верховної України, 2010. № 40. С. 527. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2411-17#Text

Бобровник С.В. Правозастосовні акти: природа, сутність та місце в системі законодавства. Правова держава, 2019. № 30. С. 35-43.

Тертичка В. Суспільна політика: чи стала вона сферою наукового пошуку і прикладних досліджень в Україні? Політичний менеджмент, 2007. № 1. С. 10-23.

Державна політика: аналіз та механізми впровадження: конспект лекцій / укладачі: В.П. Садковий, С.М. Домбровська, І.М. Лопатченко, А.В. Антонов. Харків: НУЦЗУ, 2019. 65 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Статті