Проблема захисту прав людини, які виникають в результаті глобалізаційних трансформацій

Автор(и)

  • О.П. АНДРУЩЕНКО аспірантка кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.4(43).270073

Ключові слова:

права людини, цифрові права, глобалізація, інформаційне суспільство, інформаційні технології, цифрові технології, цифрові трансформації

Анотація

У статті акцентується увага на правах та свободах людини в умовах глобалізаційних процесів. Аргументується, що цифровізація здійснює серйозний вплив на фундаментальні права людини та їх правове регулювання. Із розвитком цифрових технологій виникають так звані цифрові права: право на анонімність, право на захист персональних даних, право на цифрову освіту та доступ до цифрових знань; права, пов’язані із захистом генетичної інформації; права на участь в обороті майна в цифровій сфері тощо. Аналізуються актуальні питання забезпечення та порушення основоположних прав і свобод людини і громадянина у зв’язку з застосуванням інформаційних технологій.

Посилання

Дзьобань О.П., Настюк В.Я., Бєлєвцева В.В. Проблема захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки в умовах геополітичних трансформацій ХХІ століття: монографія. Харків: Право, 2013. 295 с.

Хаустова М.Г. Проблеми і перспективи розвитку правової системи України в умовах глобалізації. Вісник академії правових наук. 2014. № 1. С. 54-64.

Размєтаєва Ю.С. Цифрові права людини та проблеми екстериторіальності в їх захисті. Право та державне управління. 2020. № 4. С. 18-23.

Петришин О.В., Гиляка О.С. Права людини в цифрову епоху: виклики, загрози та перспективи. Вісник академії правових наук. 2021. № 1. С. 15-23.

Дашковська О.Р. Еволюція прав людини під впливом процесу глобалізації. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 5. С. 27-29.

Карчева Т.Г., Огородня Д.В., Опенько В.А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. Фінансовий простір. 2017. № 3(27). С. 13-23.

Загальна декларація прав людини: прийнята та проголошена в резолюції 217 A(III) Генеральної Асамблеї від 10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015?Lang =ru#Text (дата звернення: 24.09.2022).

Чумак О.В. Інноваційна діяльність як чинник розвитку суспільства в умовах глобалізації: дис. …канд. філософ. наук. Запоріжжя, 2015. 224 с.

Положення про Міністерство цифрової трансформації України: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.19 р. № 856. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019% D0%BF#Text (дата звернення: 24.09.2022).

Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи 1877 (2012). URL: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/mpz2/docs/1466_rez_1877.htm (дата звернення: 24.09.2022).

Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.10 р. № 2297-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text (дата звернення: 24.09.2022).

Размєтаєва Ю.С. Формування новітніх прав людини під впливом ІТ. ІТ-право: проблеми і перспективи розвитку в Україні. Львів, 2018. URL: http://aphd.ua/publication-567/ (дата звернення: 24.09.2022).

Попович Т., Шаварин А. Сутнісне наповнення четвертого покоління прав людини. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 12. С. 266-271.

Володовська В., Дворовий М. Права людини онлайн: порядок денний для України. Київ: ГО “Лабораторія цифрової безпеки”, 2019. 56 с.

The United Nations Human Rights Council’s resolution on “The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet” of 5 July 2012. URL :https://www.ohchr.org/EN/HR Bodies/HRC/RegularSessions/Session20/Pages/ResDecStat.aspx (дата звернення: 24.09.2022).

Володовська В. Заборони та свободи в інтернеті: як виглядатиме Декларація цифрових прав людини. URL: https://zmina.info/articles/zaboroni_ta_svobodi_v_interneti_jiak_ vigljiadatime_deklaracijia_cifrovih_prav_ljiudini (дата звернення: 24.09.2022).

Серьогін В.А. Право на анонімність як елемент прайвесі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. № 24 (1). С. 154-159.

Брижко В.М., Пилипчук В.Г. Приватність, конфіденційність та безпека персональних даних. Інформація і право. № 1(32)/2020. С. 33-46.

Задирака К.І. Анонімність як фактор культури віртуального простору. Магістеріум. Культурологія. 2015. № 59. С. 12-16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_kul_2015_59_5 (дата звернення: 24.09.2022).

Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.12 р. № 1134. URL: http://zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/1134-2012-%D0%BF (дата звернення: 24.09.2022).

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.18 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 24.09.2022).

Проект Цифрова освіта. – (Офіційний веб-сайт “Міністерство та Комітет цифрової трансформації України”). URL: https://thedigital.gov.ua/projects/osvita (дата звернення: 24.09.2022).

Бібліотеки стануть першими хабами проекту “Дія. Цифрова освіта”. – (Офіційний веб-сайт “Міністерство та Комітет цифрової трансформації України”. URL: https://thedigital.gov.ua/ news/biblioteki-stanut-pershimi-khabami-proektu-diya-tsifrova-osvita (дата звернення: 24.09.2022).

Десятки молодіжних центрів із усієї України стали хабами цифрової освіти. – (Офіційний веб-сайт “Міністерство та Комітет цифрової трансформації України”. URL: https://thedigital.gov.ua/news/desyatki-molodizhnikh-tsentriv-iz-usiei-ukraini-stali-khabami-tsifrovoi-osviti (дата звернення: 24.09.2022).

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-con tent/en/TXT/?uri=CELEX%3 (дата звернення: 24.09.2022);

Переклад “Пакету захисту даних” ЄС від 2016 р. див.: Сучасні правові стандарти Євросоюзу у сфері захисту персональних даних : / І. Майстренко – переклад з англ.; В. Брижко – переклад та редагування тексту. – (Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України). Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2018. 177 с.

Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині: Закон України від 17.05.18 р. № 2427-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2427-19 (дата звернення: 24.09.2022).

Співак В.М. Політико-правовий та соціокультурний виміри глобалізації: монографія. Київ: Логос, 2011. 416 с.

Захарченко Л.А., Хазрат М.С., Григор’єв М.С. Стратегічні напрями формування інформаційного потенціалу підприємства в умовах цифрової економіки. Modern Economics. 2018. № 12. С. 93-99.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Статті