До кримінологічного аналізу виправдовування, визнання правомірною або заперечення збройної агресії РФ та глорифікації її учасників як нового виклику безпеці інформаційного простору України

Автор(и)

  • В.С. БАТИРГАРЕЄВА головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України, директор НДІ ВПЗ ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0003-3879-2237

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.4(43).269976

Ключові слова:

інформаційна безпека, кримінально-правова охорона, виправдовування, визнання правомірною або заперечення збройної агресії РФ, глорифікація

Анотація

У статті здійснено спробу дослідити й дати кримінологічну оцінку нового для правового поля України, нещодавно криміналізованого явища виправдовування, визнання правомірною або заперечення збройної агресії РФ та глорифікації її учасників (ст. 4362 КК України). Доводиться, що подібні дії винних є серйозним викликом безпеці інформаційного простору країни, особливо в умовах активної фази супротиву українського народу російській агресії. Крім того, зроблено прогноз щодо майбутнього стану цього небезпечного явища

Біографія автора

В.С. БАТИРГАРЕЄВА , головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України, директор НДІ ВПЗ ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України

доктор юридичних наук, професор

Посилання

Воєнна доктрина України: Указ Президента України від 24.09.15 р. № 555/2015. URL: http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443

Стратегія воєнної безпеки України: Указ Президента України від 25.03.21 р. № 121/2021. Офіційний вісник України. 2021. № 27. Ст. 1321. – (9 квіт.).

Frank G. Hoffman. Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Monograph. Arlington: Potomac Institute for Policy Studies, 2007. 72 p.

Daniel T. Lasica. Strategic Implications of Hybrid War: A Theory of Victory. Kansas: School of advanced military studies, 2009. 56 p.

Warfare in the 21st century / edited by Jeremy K. Brown. New York: H.W. Wilson Co., 2003. 187 p.

Freier N. Strategic Competition and Resistance in the 21st Century: Irregular, Catastrophic, Traditional, and Hybrid Challenges in Context. Monograph. Carlisle: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2007. 103 р.

Hammes Thomas X. The Sling and the Stone: On War in the 21st Century. St Paul: Zenith Press, 2006. 291 р.

John R. Davis Jr. Defeating Future Hybrid Threats. Military Review. September-October 2013. Р. 21-29.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції: Закон України від 03.03.22 р. № 2110-ІХ. Офіційний вісник України. 2022. № 33. Ст. 1719. – (29 квіт.).

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та суміжні кримінальні правопорушення: проєкт Закону України від 20.07.22 р. № 7570. URL: http://w1.c1. rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=74590

Азаров Д.С. Злочини у сфері комп’ютерної інформації (кримінально правове дослідження): монографія. Київ: Атіка, 2007. 304 с.

Бодунова О.М. Запобігання злочинності у сфері інформаційних технологій: міжнародно-правовий аспект. Юридичний науковий електронний журнал. № 4. 2020. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2020/61.pdf

Бутузов В.М., Остапець С.Л., Шеломенцев В.П. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку: науково-практичний коментар. Київ: Департамент ДСБ з економічною злочинністю МВС України, 2005. 86 с.

Гавловський В.Д. Аналіз стану кіберзлочинності в Україні. Інформація і право. № 1(28)/2019. С. 108-117.

Демидова Л.М. Інформаційна безпека в умовах глобалізації й інформатизації суспільних процесів: про свободу та обмеження: матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конференції Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / редкол.: Л.М. Демидова (голов. ред.) та ін. – (НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Громад.організація “Всеукраїнська асоціація кримінального права”). Харків: Право, 2022. С. 21-26.

Дзюба Ю.П. Інформаційна безпека в системі міждисциплінарних зв’язків кримінального права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків, 9-10 жовт. 2014 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2014. С. 278-282.

Карчевський М.В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України: монографія. – (МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка). Луганск: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. 528 с.

Clarke R. A & Knake R. Cyber War. The Next Threat to National Security and What to Do About It. Publisher: Ecco, 2011. 320 p.

Когут Ю.І. Кібервійни, кібертероризм, кіберзлочинність (концепції, стратегії, технології). Київ: Консалтингова компанія “СІДКОН”; Вд “Дакор”, 2022. 284 с.

Короп І.В. Інформаційний тероризм. Альманах міжнародного права. 2017. Вип. 18. С. 96-102.

Кравцова М.О., Литвинов О.М. Запобігання кіберзлочинності в Україні: монографія / за заг. ред. О.М. Литвинова. Харків: Панов, 2016. 212 с.

Петров С.Г. Організаційні і правові основи вирішення проблем протидії кіберпосяганням у Європейському Союзі. Інформація і право. № 1(32)/2020. С. 99-105.

Таволжанський О.В. Кримінологічні аспекти кіберзлочинності у сучасних умовах. Журнал східноєвропейського права. 2016. № 31. С. 80-86.

Базов В.П. Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв війни (аналіз складу злочинів): автореф. …дис. канд. юрид наук: 12.00.08. – (Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого). Харків, 2009. 21 с.

Byron C. War Crimes and Crimes against Humanity in the Rome Statute of the International Criminal Court. Manchester: Manchester University Press, 2009. 285 p.

Баулін Ю.В. Воєнно-кримінальне право України: поняття, зміст, юридична форма: матеріали міжнар. наук. конф. Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні, м. Харків, 5 трав. 2022 р. / упоряд. та заг. ред.: Ю.В. Баулін, Ю.А. Пономаренко. (Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Нац. шк. суддів України; Громад. орг. “Всеукр. асоц. кримін. права”; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса). Харків: Право, 2022. С. 11-18.

Даник Ю.Г. Актуальні питання розвитку міжнародної безпеки. Актуальні проблеми державного управління. 2008. № 2. С. 284-295.

Dodi C., Marko S. War crimes under the international criminal court statute. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2016. № 4. С. 92-102.

Dormann K. Elements of war crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court. Sources and commentary. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 524 p.

Зелинская Н.А. Международные преступления и международная преступность: монография. Одеса: Юридична література, 2006. 568 с.

La Haye E. War crimes in internal armed conflicts. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 424 р.

Meindersma C. Violations of Common Article 3 of the Geneva Conventions as Violations of the Laws or Customs of War under Article 3 of the Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. NetherlandsInternational Law Review. Vol. 42/3. 1995. P. 375-397.

Meron T. War Crimes in Yugoslavia and the Development of International Law. American Journal of International Law. Vol. 88/1. 1994. P. 78-87.

Мохончук С.М. Злочини проти миру та безпеки людства: генезис, еволюція, сучасна регламентація у кримінальному праві і законі: монографія. Харків: Право, 2013. 528 с.

Наден О.В. Найманство як соціальне та кримінально-правове явище: сутність, новітні тенденції розвитку та проблеми протидії: монографія. Київ: Атіка, 2005 264 с.

William I. Pons, Janet E. Lord and Michael Ashley Stein. Disability, Human Rights Violations, and Crimes Against Humanity. American Journal of International Law. Vol. 116. Is. 1. 2022. P. 58-95.

Репецький В.М., Лисик В.М. Поняття та ознаки воєнних злочинiв. Альманах міжнародного права. 2009. Вип.1. С. 121-125.

Баранов О.А. Інтернет речей (IoT): регулювання надання послуг роботами зі штучним інтелектом. Інформація і право. № 4(27)/2018. С. 46-70.

Баскаков В.Ю. Захист інформації з обмеженим доступом: окремі аспекти. Актуальні проблеми правоохоронної діяльності: матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 20 груд. 2010 р. – (М-во освіти і науки, молоді та спорту України). Київ: ФОП Ліпкан О.С., 2010. С. 59-61.

Borghard E.D., Lonergan S.W. Deterrence by denial in cyberspace. Journal of Strategic Studies. 2021. Vol. 44. P. 1-36.

Брижко В.М., Фурашев В.М. Інформаційне право та інформаційне законодавство. – (НДІІП НАПрН України). 2-ге вид., допов. Харків: Право, 2021. 288 с.

Buchanan B. The Cyber Security Dilemma: Hacking, Trust and Fear Between Nations. New York: Oxford University Press, 2017. 304 р.

Верголяс О.О. Інформаційно-правове забезпечення спеціальних інформаційних операцій. Інформація і право. № 4(27)/2018. С. 126-133.

Goldsmith J., Ву Т. Goldsmith Jack, Wu Tim. Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World. Oxford: Oxford University Press, 2006. 225 p.

Дзьобань О.П. Homo informaticus: до проблеми осмислення сутності. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / ред. А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2014. № 1 (20). С. 13-21.

Довгань О.Д., Ткачук Т.Ю. Система інформаційної безпеки України: онтологічні виміри. Інформація і право. № 1(24)/2018. С. 89-103.

Дорогих С.О. Щодо питань інформаційної безпеки як напряму інформаційної політики України в умовах війни. Інформація і право. № 2(41)/2022. С. 133-137.

Згуровський М.З., Родіонов М.К., Жиляєв І.Б. Розвиток інформаційного суспільства в Україні: правове регулювання у сфері інформаційних відносин: монографія. Київ: НТУУ “КПІ”, 2006. 542 с.

Золотар О.О. Особливості інформаційної безпеки людини в умовах гібридної війни. Інформація і право. № 3(22)/2017.С. 124-131.

Коваленко Л.П. Теоретичні проблеми розвитку інформаційного права України: монографія. Харків: Право, 2012. 248 с.

Кормич Б.А. Інформаційне право: підручник. Харків: Бурун і К, 2011. 334 с

Kosteuk N., Powell S., Skach М. Determinants of the Cyber Escalation Ladder. The Cyber Defense Review. Vol. 3. No. 1 (spring 2018). P. 123-134.

Libicki M.C. Conquest in Cyberspace: National Security and Information Warfare. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 337 p.

Ліпкан В.А., Максименко Ю.Є., Желіховський В. М. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: навчальний посібник. Київ: КНТ, 2006. 280 с.

Мандзюк О.А. Цілі і завдання аналітичної діяльності у сфері інформаційних відносин. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 1. С. 110-113.

Марущак А.І., Петров С.Г. Сучасний стан розвитку національної системи кібербезпеки (на прикладі СБ України та Держспецзв’язку України). Інформація і право. № 2(33)/2020. С. 77-84.

Пилипчук В.Г., Цимбалюк В.С. Історико-правові проблеми становлення і розвитку інформаційної сфери та інформаційного права в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття). Вісник Національної академії правових наук України. № 4 (87) 2016. С. 29-44.

Політанський В. Інформаційне суспільство в Україні: від зародження до сьогодення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Право”. Вип. 42. 2017. С. 16-22.

Рудник Л.І. Стан дотримання інформаційних прав в умовах ведення інформаційної війни. Проблеми міжнародних відносин. 2015. Вип. 10-11. С. 333-348.

Solove, D. J. The Digital Person: Technology Privacy in the Information age. New York: University Press, 2004. 296 р.

Мовчан Р.О. Кримінально-правова новела про виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України (ст. 4362 КК України): правозастосовні та правотворчі проблеми. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія “Право”. № 13(25). 2022. С. 197-204.

Письменський Э.О. Ідеологічний та культурно-освітній колабораціонізм як посягання на інформаційну безпеку (на прикладі ч. 1 ст. 1111 КК України): матеріали VІ міжнар. наук.‑практ. конференції Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / редкол.: Л.М. Демидова (голов. ред.) та ін.– (НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України. – (Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Громад. організація “Всеукраїнська асоціація кримінального права”). Харків: Право, 2022. С. 81-85.

Радутний О.Е. Публічні заклики та заперечення як форми інформаційної колабораційної діяльності за Кримінальним кодексом України. Інформація і право. № 2(41)/2022. С. 99-115.

Рубащенко М.А. Проблеми співвідношення “заклику” та його “публічності” та їх місце в системі об’єктивних ознак складу злочину. Юридичний науковий електронний журнал. № 5/2017. С. 160-163.

Рябчинська О. П. Обмеження права на доступ до інформації у воєнний час: матеріали VІ міжнар. наук.‑практ. конференції Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / редкол.: Л.М. Демидова (голов. ред.) та ін. – (НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Громад.організація “Всеукраїнська асоціація кримінального права”). Харків: Право, 2022. С. 86-91.

Стефанів Н.С., Орлеан А.М., Берднік І.В. Коментар щодо розмежування складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 1111 та ст. 4362 КК України. Тренінговий центр прокурорів України. URL: drive.google.com/file

Хавронюк М. За виправдовування збройної агресії РФ проти України – кримінальна відповідальність. Аналіз статті 4362 ККУ із серії науково-практичних коментарів Миколи Хавронюка про зміни до Кримінального кодексу, прийняті під час воєнного стану. URL: https://pravo.org.ua/blogs/vypravdovuvannya-zbrojnoyi-agresiyi-rfproty-ukrayiny-kryminalna-vidpovid alnist

Глорификация. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-серпень 2022 р.: стат. інформ. Офісу Генерального прокурора. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pra voporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2

Вирок Приморського районного суду міста Одеси від 7 червня 2022 р. Справа № 522/6419/22. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/104656718?links_npa=T012341% 20 912915&_ga=2.175708962.1053383102.1664459470-1513774847.1650988074

Називали звірства росіян на Київщині постановкою української влади. Двом жінкам пред’явили підозри. URL: https://sudreporter.org/nazyvaly-zvirstva-rosiyan-na-kyyivshhyni-postano vkoyu-ukrayinskoyi-vlady-dvom-zhinkam-predyavyly-pidozry

Титаренко О.О. Теорія та практика державного програмування протидії злочинності в Україні: дис. …д-ра юрид. наук: 12.00.08. – (Харк. нац. ун-т внутр. справ). Харків, 2020. 590 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Статті