Нірвана правового життя в Україні

Автор(и)

  • І.Ф. КОРЖ заступник керівника наукового центру електронного парламенту та правової інформації ДНУ ІІБП НАПрН України, Україна http://orcid.org/0000-0003-0446-5975

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.4(43).269966

Ключові слова:

демократичне суспільство, нірвана, нірвана правового життя, правова держава, правова культура, правова свідомість,правове життя

Анотація

В статті досліджується питання стану правового життя як форми буття права, що характеризує специфіку і рівень правового розвитку українського суспільства, а також стан та рівень правової свідомості, системи законодавства, правозастосовної практики, ступінь гарантованості основних прав і свобод людини. Розкриваються основні ознаки правового життя та його напрями, одне з яких пов’язане з організацією соціальних зв’язків, а інше – з їхньою дезорганізацією. Констатується, що правове життя можна розглядати як на рівні суспільства, так і на рівні окремих його складових, окремих особистостей. Воно диференціюється за просторовим принципом (правове життя держави, окремих її територій), часовим (правове життя сучасного суспільства і пройдешних правових епох); за рівнем правового розвитку суспільства (правове життя правового суспільства і неправового, з тоталітарною спадщиною) тощо. При цьому своєрідною “візитною карткою” правового життя є правові акти, в яких виражається юридичне буття, живе право. Саме правові акти є важливим засобом задоволення інтересів усіх суб’єктів. Тому правове життя будь-якого суспільства і держави можна розкрити вивчивши природу юридичних документів, за допомоги яких відповідні особи досягають своїх цілей, задовольняють конкретні свої інтереси. Здійснено короткий екскурс у зміст поняття “нірвана”, як предмета буддійської філософії, яке корелюється з таким сучасним терміном, яким є термін “правове життя”. У двостороннім взаємозв’язку з відповідним наповненням, своїм предметом і поняттям вони можуть утворювати такий новий термін, яким є термін “нірвана правового життя”. Під цим терміном пропонується розуміти такий стан функціонування людини, суспільства, держави, за якого забезпечується належна дія принципів права, чітке дотримання, виконання та застосування положень норм права, як основного механізму регулювання суспільних відносин. Це сприяє забезпеченню належного функціонування суспільного життя у відповідності до принципів права, що є своєрідним лакмусом стану усього наявного, позитивного, що є у правовому житті людини, суспільства і держави, тобто, є показником позитивної складової “правового життя” в державі, а негативна складова – є показником деформації “нірвани”. Таким чином, це показник високих досягнень (результатів) впровадження норм права у повсякденне життя суспільства держави; це – відповідний позитивний результат зазначеного впровадження; це – оцінка належної поваги до права та його дотримання у суспільстві; це – високий рівень правосвідомості громадян; це – високий рівень правової культури в державі. Розкрито сучасне правове життя в Україні, яке характеризується глибокою суперечністю, і яке, поряд з відповідним рівнем правової культури та правосвідомісті громадян, наповнене антагоністичними тенденціями, тобто практично “нірвана правового життя” мала, має і очевидно що буде мати певні невідповідності її теоретичним постулатам, а правове життя існує з певними вадами. Проявляється зазначене у нормотворчій діяльності органів публічної влади, у прийнятті рішень суб’єктами публічного і приватного права, у діях окремих посадових (службових) осіб і громадян, тобто, у процесі проявів банального правового нігілізму. Наводяться приклади прояву правового нігілізму у діяльності органів публічної влади, насамперед, вищих її органів. Напрацьовано висновки з конкретними пропозиціями щодо забезпечення належної ефективності функціонування нірвани правового життя в Україні.

Біографія автора

І.Ф. КОРЖ, заступник керівника наукового центру електронного парламенту та правової інформації ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор юридичних наук, с.н.с.

Посилання

. Малько А.В. Правова система и правовая жизнь: проблемы соотношения конкурирующих понятий. Правовая политика и правовая жизнь. Москва. 2014. № 2. 154 с.

Общая теория государства и права: академический курс. В 3-х т. / отв. ред. М.Н. Марченко. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Норма, 2007. Т. 2. 816 с.

Гойман-Калинский И.В., Иванец Г.И., Червонюк В.И. Элементарные начала общей теории права: учеб. пособ. Москва: Колос, 2015. 544 с.

Вікіпедія. Сансара. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1 %81%D0%B0%D1%80%D0%B0 (дата звернення: 06.09.2022).

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Рішення Конституційного Суду України від 20.12.16 р. № 7-рп/2016 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень другого речення частини сьомої статті 43, першого речення частини першої статті 54 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/ files/docs/7-pn_ 2016.pdf (дата звернення: 02.10.2022).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 06.12.16 р. № 1774-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1774-19#n67 (дата звернення: 03.10.2022).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій: Закон України від 03.10.17 р. № 2148-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2148-19#n37 (дата звернення: 03.10.2022).

Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб: Закон України від 09.04.92 р. № 2262-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12#Text (дата звернення: 03.10.2022).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про всеукраїнський референдум” від 26.04.18 р. № 4-р/2018. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/v004p710-18 (дата звернення: 04.10.2022).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про засади державної мовної політики” від 28.02.18 р. № 2-р/2018. URL: https://ips. ligazakon.net/document/KS18010?an=1 (дата звернення: 04.10.2022).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України “Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України” від 28.08.20 р. № 9-р/2020. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/9_p_ 2020.pdf (дата звернення: 04.10.2022).

Про деякі питання забезпечення національної безпеки України: Указ Президента України від 27.03.21 р. № 124/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1242021-37701 (дата звернення: 04.10.2022).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України “Про встановлення карантину з метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів”, положень частини першої, третьої статті 29 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, абзацу дев’ятого пункту 2 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет на 2020 рік” від 28.08.20 р. № 10-р/2020. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/10_p_2020.pdf (дата звернення: 05.10.2022).

Олег Савичук. Парадокс Конституції: чому влада на неї молиться, але не дотримується. URL: https://centreua.org/analiz-rishen/paradoks-konstytutsiyi-chomu-vlada-na-neyi-molytsya-ale-ne-do trymuyetsya/ (дата звернення: 05.10.2022).

Захаров Є. 95 % скарг до ЄСПЛ від українців стосуються невиконання судових рішень. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/devianosto-piat-vidsotkiv-skarg-do-yevrosudu-vid-ukrainsiv-stosu yutsia-nevykonannia-sudovyh-rishen/30962110.html (дата звернення: 09.10.2022).

Основні тенденції реалізації прав і свобод людини і громадянина в 2021 році розглянуто в Комітеті з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин. URL: https://www.rada.gov.ua/news/news_ kom/217567.html (дата звернення: 09.10.2022).

У Євросоюзі нагадали Україні про верховенство права і незалежність правоохоронної системи. URL: https://prm.ua/u-yevrosoiuzi-nahadaly-ukraini-pro-verkhovenstvo-prava-i-nezalezhnist-pra vookhoronnoi-systemy (дата звернення: 09.10.2022).

Заявка України на членство в ЄС: в Єврокомісії опублікували перелік вимог. URL: https://prm.ua (дата звернення: 09.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Статті