Сучасна війна: трансформація сенсу в епоху інформаційних технологій

Автор(и)

  • О.Г. ДАНИЛЬЯН завідувач кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна http://orcid.org/0000-0001-5308-4664
  • О.П. ДЗЬОБАНЬ головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України, Україна http://orcid.org/0000-0002-2075-7508

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.4(43).269958

Ключові слова:

війна, інформаційна війна, маніпуляція свідомістю, маніпулятивні технології, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

Аналізується вплив інформаційних технологій на зміну образу сучасної війни. Обґрунтовується, що духовна сфера життєдіяльності суспільства, яка включає формування та функціонування ціннісних пріоритетів, ідеалів, поглядів та переконань, є сьогодні особливим театром війни, в рамках якого ведуться бої за свідомість індивідів. Доводиться, що інформаційна війна у найширшому значенні цього поняття сьогодні набуває особливої значущості. Інформаційні технології, які постійно розвиваються і вдосконалюються, нівелюють кордони між державами у віртуальному просторі і надають неймовірні можливості для досягнення цілей сучасної війни.

Біографії авторів

О.Г. ДАНИЛЬЯН , завідувач кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор

О.П. ДЗЬОБАНЬ, головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор філософських наук, професор

Посилання

Кревельд М. Ван. Трансформация войны. Москва: ИРИСЭН, Социум, 2015. 320 с.

Тоффлер Э., Тоффлер Х. Война и антивойна: Что такое война и как с ней бороться. Как выжить на рассвете XXI века. Москва: АСТ: Транзиткнига, 2005. 412 с.

Хофмайстер Х. Воля к войне, или Бессилие политики. Философско-политический трактат. Санкт-Петербург: ИЦ “Гуманитарная Академия”, 2006. 288 с.

Дрогомирецький Б. Сучасна гібридно-інформаційна війна: історіографічний вимір. Актуальні питання гуманітарних наук. 2022. Вип. 48 (1). С. 11-17.

Невельська-Гордєєва О.П., Нечитайло В.О. Маніпуляції як засіб інформаційно-психологічного впливу в інформаційній війні. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2021. № 3. С. 71-83.

Пахота Н.В. Інформаційні війни у сучасних міжнародних відносинах. Бізнес Інформ. 2022. № 1. С. 53-58.

Почепцов Г. Інформаційна війна як інтелектуальна війна. URL: http://osvita.mediasapie ns.ua/material/13303 (дата звернення: 05.10.2022).

Почепцов Г.Г. Психологические войны. Москва: Изд-во “Рефл-бук”, 2000. 529 с.

Фещенко І.В. Інформаційна війна як органічна складова сучасного збройно-політичного конфлікту. Філософія та політологія в контексті сучасної культури. 2021. Т. 13. № 1. С. 96-103.

Юдін О.К., Матвійчук-Юдіна О.В., Супрун О.М. Інформаційно-психологічна війна та технології соціального інжинірингу. Наукоємні технології. 2021. № 2. С. 130-139.

Почепцов Г.Г. Информационные войны. Новый инструмент политики. Москва: Алгоритм, 2015. 254 с.

Курбан О. Бойові наративи в системі сучасних геополітичних інформаційних війн (досвід російсько-української гібридної інформаційної війни 2014 – 2021 рр.). Синопсис: текст, контекст, медіа. 2021. № 27(3). С. 149-158.

Саєнко О.Г., Шаціло П.В. Інституціональне управління організаційною компонентою об’єкта військової сфери в умовах інформаційної війни: збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2022. № 74. С. 106-114.

Юзова І.Ю. Аналіз організації та ведення інформаційно-психологічних операцій при веденні гібридної війни: збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2020. № 2. С. 40-44.

Дзьобань О.П. Маніпулятивний характер інформаційного середовища сучасного суспільства. Інформація і право. № 3(12)/2014. С. 3-12.

Брижко В.М. Філософія права: юридична онтологія у сфері інформаційного права. Інформація і право. № 3(6)/2012. С. 14-21.

Зелинский С.А. Манипуляции массами и психоанализ. Манипулирование массовыми психическими процессами посредством психоаналитических методик. URL: http://psyfactor. org/lib/zel1.htm (дата звернення: 06.10.2022).

Берар Э. Диалог культур. 50/50: Опыт словаря нового мышления / под общ. ред. М. Ферро и Ю. Афанасьева. Москва: Прогресс, 1989. 560 с.

Сунь-Цзы. Искусство войны. Москва: Астрель, 2012. 192 с.

A call to arms: propaganda, public opinion, and newspapers in the Great War / edited by Troy R.E. Paddlock. Westport, Connecticut. London, 2004. 210 p.

Требин М.П. Войны XXI века. Москва: АСТ; Минск: Харвест, 2005. 608 с.

Деркаченко Я.А. Соціальні мережі, як середовище для технологій маніпулятивного впливу. Сучасний захист інформації. 2016. № 1. С. 51-59.

Комарчук О. Маніпулятивні технології російських ЗМІ в рамках сучасної гібридної війни. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. 2016. № 2. С. 60-66.

Присяжнюк Д.М. Аналіз технологій маніпулювання масовою свідомістю в ЗМІ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. 2011. Вип. 26. С. 96-99.

Стецюк С. Маніпулятивні технології під час гібридної війни в Україні та їх вплив на громадську думку. Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика. 2018. Вип. 43. С. 153-161.

Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Інформатизація як атрибут інформаційного суспільства: від ретроспекції до сучасної рефлексії. Інформація і право. № 1(40)/2022. С. 9-20.

Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война. Москва: Эксмо, Алгоритм, 2003. 445 с.

Почепцов Г.Г. Информационные войны. Основы военно-коммуникативных исследований. Москва: “Рефл-бук”, Киев: “Ваклер”, 2000. 576 с.

Інформаційна війна. – (Енциклопедія сучасної України). URL: https://esu.com.ua/sear ch_articles.php?id=12460 (дата звернення: 13.10.2022).

Дзьобань О.П., Пилипчук В.Г. Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти: монографія / за заг. ред. проф. В.Г. Пилипчука. Харків: Майдан, 2011. 244 с.

Дзьобань О.П., Данильян О.Г. Віртуальна реальність і кіберпростір як атрибути сучасного суспільства. Інформація і право. № 4(35)/2020. С. 9-21.

Дзьобань О.П., Прудникова О.В. Сучасна війна: трансформація до мережевих форм. Інформація і право. № 3(42)/2022. С. 21-30.

Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу / под ред. Л. Харрисона и С. Хантингтона. Mосква: Московская школа политических исследований, 2002. 320 с.

Горбулін В.П., Додонов О.Г., Ланде Д.В. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання: монографія. Київ: Інтертехнологія, 2009. 164 с.

Левченко О.В. Система заходів протидії інформаційним операціям: збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 2016. Вип. 3 (48). С. 57-60.

Панченко В.М. Інформаційні операції в системі стратегічних комунікацій. Стратегічні комунікації. 2016. № 4. С. 72-79.

Бжезинский З. Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы / пер. с англ. Москва: АСТ, 2014. 702 с.

Маклюэн Г.М. Галактика Гуттенберга: сотворение человека печатной культуры. Киев: Ника-Центр, 2004. 432 с.

Маклюэн Г.М. Понимание медиа: внешние расширения человека ; пер. с англ. В. Николаева; закл. ст. М. Вавилова. Москва: Жуковский: “КАНОН пресс Ц”, “Кучково поле”, 2003. 464 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Статті