Стан і перспективи розвитку системи управління парламентською установою як основи удосконалення організаційно-правового механізму парламентського контролю

Автор(и)

  • А.І. НИЖНИК аспірант ДНУ ІІБП НАПрН України, перший заступник керівника Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.1(40).254353

Ключові слова:

система управління парламентською установою, особливості організаційно- правового механізму управління парламентською установою, організаційно-правовий механізм парламентського контролю.

Анотація

У статті на основі порівняльного аналізу конституційних практик європейських парламентів окреслено сучасні тенденції у вітчизняній парламентській практиці щодо оптимізації системи управління парламентською установою в умовах існуючої коаліційної моделі організації влади. Охарактеризовано особливості організаційно-правового механізму управління парламентською установою як інтегрованої складової забезпечення здійснення внутрішнього та зовнішнього парламентського контролю.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254/96 ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Великий енциклопедичний юридичний словник; за ред. акад. НАН України Шемшученка Ю.С. Київ: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2007. С. 569; Юридична енциклопедія: в 6 т.; за ред. Шемшученка Ю.С. Київ: Укр. енциклоп., 2002. Т. 4. С. 294.

Конституція (Основний Закон) України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/888-09#Text

Конституція Словацької Республіки. URL: https://www.prezident.sk/upload-files/46422.pdf

Конституція Фінляндії, ред. 2018. URL: https://www.legislationline.org/download/id/8202/ file/ Finland_Constitution_1999_am2018_en.pdf

Конституція Естонії URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Estonia_2015.pdf ?lang=en.

Акт про правила процедури та внутрішні правила Парламенту (Riigikogu Rules of Procedure and Internal Rules Act), ред. 2014. URL: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/518112014003/ consolide

Регламент Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1861-17/ed 20100210#Text

Регламент Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1861-17#Text

Розпорядження Голови ВРУ від 04.11.19 р. № 1191-к URL: https://zakon.rada.gov.ua/ rada/show/1191%D0%BA/19-%D1%80%D0%B3#Text

Процедурні керівні принципи щодо прав та обов’язків опозиції в демократичному парламенті (2008): Резолюція ПАРЄ 1601. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/docs/753_1601 _Opozytsija_rezoljutsija.htm

Розпорядження Голови Верховної Ради України від 25.08.11 р. № 769 (у ред. від 20.11.14 р. № 734). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/769/11-%D1%80%D0%B3#Text

Розпорядження Голови Верховної Ради України від 20.05.20 р. № 199. URL: https://zakon. rada.gov.ua/rada/show/199/20-%D1%80%D0%B3#Text/laws/show/1035-19

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-22

Номер

Розділ

Статті